بررسی صفات مورفولوژیک، مورفومتریک و دوشکلی جنسی قورباغه جنگلی (Anura: Ranidae) Rana pseudodalmatina در استان گلستان

نوع مقاله : سیستماتیک جانوری

نویسندگان

گروه زیست شناسی، دانشکده علوم، دانشگاه گلستان، گرگان

چکیده

راسته بی ­دمان (Anura) در جهان شامل 6200 گونه و 49 خانواده است. خانواده Ranidae در ایران شامل 2 جنس و 3 گونه بوده که یکی از گونه ­ها، قورباغه جنگلی Eiselt and Schmidtler, 1971  Rana pseudodalmatina بومی شمال ایران می­ باشد. در پژوهش حاضر،70 نمونه (51 نر، 19 ماده) از استان گلستان به ­منظور بررسی صفات مورفولوژیک، مورفومتریک و تشخیص تفاوت­ بین نر و ماده این گونه از موزه جانورشناسی دانشگاه گلستان مورد بررسی قرار گرفت. 25 صفت مورفومتریک به ­وسیله­ کولیس دیجیتال (دقت 0/01 میلی­ متر) اندازه ­گیری شد. نمونه­ های نر براساس وجود جسم پینه ­ای (در نمونه­ های مشکوک و نابالغ تشریح و بررسی غدد تناسلی) از نمونه­ های ماده تشخیص داده شدند. این گونه دارای نقاط یا لکه­ های پشتی نامشخص، فاقد نوار روشن مهره ­ای، دارای لکه گیجگاهی در طرفین سر، انگشتان اندام ­های عقبی دارای پرده شناکم، اندام ­های عقبی لاغرو کشیده است. نسبت جنس نربه ماده تقریباً3به1 می ­باشد،نسبت اندازه بدن به طول سر 3/13-3/12(میانگین0/007±3/125)، نسبت عرض پلک ­ها به فاصله بین پلک­ ها 1/11-1/06 (میانگین0/87±1/085)، نسبت اندازه چشم به پرده صماخ 1/65-1/48  (میانگین0/120± 1/565)، نسبت اندازه ران به ساق 0/87-0/85 (میانگین0/014±0/86) ونسبت اندازه اولین انگشت به برآمدگی داخلی کف پا 2/39-2/16 (میانگین0/162 ±2/27) به ­دست آمد. بزرگ ­ترین نمونه مطالعه شده (69/42 میلی­ متر) از اندازه­ های قبلی 52 تا 58 (نمونه تیپ 57/6) بزرگ ­تر است.

کلیدواژه‌ها