تأثیر پربیوتیک ایمونووال روی برخی فاکتورهای تولیدمثلی و رشد در ماهی مولی (Poecilia butleri)

نوع مقاله : تغذیه

نویسندگان

گروه شیلات، دانشکده شیلات و محیط زیست، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان، صندوق پستی: 487-49175

چکیده

پربیوتیک ‏ها ترکیبات غیرقابل ‏هضمی هستند که از طریق تحریک رشد و فعالیت برخی باکتری‏ های موجود در روده اثرات سودمندی برای میزبان خواهند داشت، اما در زمینه‏ نقش پربیوتیک ‏ها در رابطه با فاکتورهای تولیدمثلی و رشد در ماهیان زینتی مطالعات اندکی انجام شده است. در این آزمایش از ماهیان مولی با سن 20 هفتگی استفاده شد.آزمایش در قالب 4 تیمار و 3 تکرار انجام شد. بدین منظور 4 جیره غذایی شامل تیمار 1 (شاهد)، 2، 3 و 4 که به ترتیب حاوی 0، 0/5، 1 و 1/5 درصد ایمونووال تهیه شد. ماهی ها به مدت 26 هفته، روزانه به ­میزان 5 درصد وزن بدن و در 3 نوبت غذادهی شدند. نتایج این مطالعه نشان داد که طول و وزن نهایی مولدین در گروه ‏های مختلف اختلاف معنی ­داری با یکدیگر نداشتند (0/01<P). در تیمار شاهد میزان هم ­آوری نسبی، شاخص گنادوسوماتیک، طول و وزن لاروهای متولد شده به­ طور معنی­ داری کم­ تر از تیمارهای 3 و 4 بود (0/01>P). هم ­چنین پربیوتیک مذکور تأثیری روی نسبت­ های جنسی نداشت. در این آزمایش با توجه به مقادیر فاکتورهای رشد و تولیدمثلی، جیره 4 عملکرد بهتری را نسبت به سایر تیمارها از خود نشان داد. در مجموع استفاده از پربیوتیک مذکور در جیره غذایی ماهی مولی پیشنهاد می­ گردد.

کلیدواژه‌ها


 1. حاجی­ بگلو،ع.ع.وسوداگر، م.، 1389. تأثیر پروبیوتیک پریمالاک و پربیوتیک ایمونووال بر رشد، میزان زنده­زایی و نسبت جنسی ماهیان دم­شمشیری (Xiphophorus helleri) و پلاتی (Xiphophorus maculatus). پایان­نامه کارشناسی­ارشد تکثیر و پرورش آبزیان. 78 صفحه.
 2. محمدی ­آذرم، ح. وعابدیان ­کناری، ع.ا.، 1388. افزایش مقاومت ماهی زینتی تایگر بارب (Capoeta tetrazona) به استرس­های فیزیکو شیمیایی محیطی آب توسط مکمل پودر گاماروس. مجله پژوهش­های علوم دامی ایران، جلد 1، شماره 2. صفحات 77  تا صفحه 85.
  1. Andrews., C., 2006. The ornamental fish trade and fish conservation. Journal of Fish Biology. Vol. 37, pp: 53-59.
  2. AOAC.1990. Official Methods of Analysis of AOAC,
   Vol. 1,15th edn. Association of Official Analytical Chemists, Arlington, VA, USA.
  3. Chapman, F.A.; Fitz-coy, S.A.; Thunberg, E.M. and Adams, C.M., 2007. United States of America Trade in Ornamental Fish. Journal of the World Aquaculture Society. Vol. 28, No. 1, pp: 1-10.
  4. Chong, A.; Hashim, R. and Ali, A., 2003. Assessment of soybean meal in diets for discus (Symphysodonaequifasciata HECKEL) farming through a fishmeal replacement study. Aquacult Research. Vol. 34, pp: 913-922.
  5. Chong, A.S.C.; Ishak, S.D. and Osman, Z.R., 2004. Hashim. Effect of dietary protein level on the reproductive performance of female swordtails Xiphophorus helleri (Poeciliidae). Aquaculture. Vol. 234, pp: 381-392.
  6. Dahlgren, B.T., 1980. The effects of three different dietary protein levels on the fecundity in the guppy, Poecilia reticulate (Peters). Journal of Fish Biology. Vol. 16,
   pp: 83-97.
  7. De Schrijver, R. and Ollevier, F., 2000. Protein digestion in juvenile turbot (Scophthalmus maximus) and effects of dietary administration of Vibrio proteolyticus. Aquaculture. Vol. 186, pp: 107-116.
  8. Fooks, L.J.; Fuller, R. and Gibson, G.R., 1999. Prebioticts, Probiotics and human gut microbiology. International Dairy Journal. Vol. 9, pp: 53-61.
  9. Ghosh, S.; Sinha, A. and Sahu, C., 2007. Effect of probiotic on reproductive performance in female livebearing ornamental fish. Aquaculture Research. Vol. 38, pp: 518-526.
  10. Gibson, G.R. and Roberfroid, M.B., 1995. Dietary modulation of the human colonic microbiota: introducing the concept of prebiotics. Journal of Nutrition. Vol. 125,
   pp: 1401-1412.
  11. Irianto, A. and Austin, B., 2002. Use of probiotics to control furunculosis in rainbow trout, Oncorhynchus mykiss (Walbaum). Journal of Fish Disease. Vol. 25, pp: 1-10.
  12. Ling, S.; Hashim, R.; Kolkovski, S. and Shu-Chien,
   A.C.,
   2006. Effect of varying dietary lipid and protein levels on growth and reproductive performance of female swordtails Xiphophorus helleri (Poeciliidae). Aquaculture Research. Vol. 37, pp: 1267-1275.
  13. Peng, L.; Delbert, M. and Gatlin, III., 2004. Dietary brewers yeast and the prebiotic Grobiotick TM AE influence growth performance, immune responses and resistance of hybrid striped bass (Morone chrysops×M. saxatilis) to Streptococcus iniae infection. Aquaculture. Vol. 231,
   pp: 445-456.
  14. Tavolga, W.N., 1949. Embryonic development of the platyfish (Platypoecilus), the swordtail (Xiphophorus helleri) and their hybrids. American museum of natural history.
   Vol. 94, No. 4, pp: 227-229.