تشخیص افتراقی سه گونه از بارناکل‌های مناطق بین کشندی جزیره خارگ (خلیج فارس) با استفاده از میکروسکوپ الکترونی نگاره

نوع مقاله : سیستماتیک جانوری

نویسندگان

1 گروه زیست شناسی، دانشکده علوم زیستی، واحد ورامین- پیشوا، دانشگاه آزاد اسلامی ورامین، ایران

2 گروه زیست شناسی دریا، دانشکده علوم و فنون دریایی، واحد تهران شمال، دانشگاه آزاد اسلامی، صندوق پستی:181-19735

چکیده

 هدف از مطالعه حاضر، تشخیص افتراقی بارناکل‌های مناطق بین کشندی جزیره خارگ توسط میکروسکوپ الکترونی نگاره بود. نمونه‌برداری بارناکل ­ها در فصول زمستان 1394 و بهار 1395 (هر فصل یک ­بار) و از پنج ایستگاه در مناطق بین کشندی جزیره خارگ و عمق کم ­تر از یک متر انجام شد. نمونه‌ها بلافاصله فریز شده و به آزمایشگاه منتقل شدند. پس از مطالعه مورفومتریک، نمونه ­ها توسط میکروسکوپ الکترونی نگاره مورد بررسی قرار گرفتند. در این مطالعه سه گونه شناسایی شد که بیش ­ترین حضور این گونه‌ها در نواحی بالادست مناطق بین کشندی بود. این گونه­ ها متعلق به فوق‌راسته Thoracica، راسته Sessilia و زیرراسته Balanomorpha و خانواده­ های Balanidae، Tetraclitidae و Chthamalidae می­باشند. پوسته گونه Amphibalanus amphitrite دارای 6 صفحه آهکی مجزا و سطح خارجی صفحات تقریباً صاف بود. پوسته گونه Chthamalus barnesi دارای 6 صفحه آهکی بود که خطوط رشد به ­خوبی در آن­ ها مشخص است. پوسته گونه Tetraclita rufotincta دارای 4 صفحه آهکی است که شیار بین آن­ ها واضح نبوده و تزئینات شعاعی از محیط به مرکز در پوسته به­ خوبی مشاهده شده و خطوط رشد در صفحات قابل مشاهده است. بنابراین، بررسی بارناکل­ ها توسط میکروسکوپ الکترونی نگاره روش مناسبی برای شناسایی دقیق‌تر آن­ ها می‌باشد.

کلیدواژه‌ها


 1. ابراهیمی ­نیارکی، ف.؛ عیدی، م. و اشجع ­اردلان ا.، 1394. شناسایی بارناکل­ های ناحیه بین جزر و مدی در جزیره‌ هرمز، خلیج فارس. دانش زیستی ایران. جلد 10، شماره 3، صفحات 19 تا 26.
 2. سرفراز، ع. و تیموری، م.، 1388. خلیج فارس براساس مطالعات باستان شناسی. باغ نظر. سال 6، شماره 11، صفحات 29 تا 52.
 3. سواری، ر.؛ شهدادی، ع. و کامرانی، ا.، 1391. مطالعه برخی ویژگی­ های تولیدمثلی و جمعیتی کشتی­ چسب (Barnacles) گونه Amphibalanus amphirite در ناحیه بین جزر و مدی سواحل خلیج فارس، بندرعباس. فصلنامه بوم شناسی آبزیان. سال 1، شماره 27، صفحات 42 تا 44.
 4. شهدادی، ع.، 1385. تاکسونومی و جغرافیای زیستی کشتی­ چسب ­ها (Crustacea: Cirripedia) بین ناحیه جزر و مدی خلیج فارس و خلیج عمان. پایان­ نامه کارشناسی ­ارشد، علوم جانوری- بیوسیستماتیک جانوری، دانشگاه تهران.
  1. Anderson, D.T., 1994. Barnacles: Structure, function, development and evolution. Chapman & Hall, London. 357 p.
  2. Blackmore, G., 1998. Temporal and spatial biomonitoring of heavy metals in Hong Kong coastal waters using Tetraclita squamosal. Environ. Pollut. Vol. 106, pp: 273-283.
  3. Chan, B.B.K.; Prabowe, R.E. and Lee, K.s., 2009. Crustacean fauna of Taiwan: barnacles, Vol l-Cirripedia: Thoracica excluding the Pyrgomatidae and Acatinae. Taiwan: National Taiwan Ocean University Press. 298 p.
  4. Chan, B.B.K., 2003. Studies on Tetraclita squamosal and Tetraclita japonica (Cirripedia: Thoracica): Larval morphology and development. Journal of Crustacean Biology. Vol. 23, pp: 522-547.
  5. Jones, D.A., 1986. A field guide to the sea shore of Kuwait and the Arabian Gulf. University of Kuwait. 192 p.
  6. Klepal, W. and Barnes, H., 1975. A histological and scanning electron microscope study of the formation of the wall plates in Chthamalus depressus. Journal of Experimental Marine Biology and Ecology. Vol. 20, pp: 183-189.
  7. Klepal, W. and Barnes, H., 1975. The Structure of the wall plate in Chthamalus depressus. North-Holland Publishing Company. Vol. 20, pp: 265-285.
  8. Marechal, J.P. and Hellio, C., 2011. Antifouling activity against barnacle cypris larvae: do target species matter (Amphibalanus amphitrite versus Semibalanus balanoides)? Int Biodeterior Biodegrad. Vol. 65, pp: 92-101.
  9. Matsuno, A. and Hirota, S., 1989. Ultrastructural investigations on the muscular systems in the barnacle, Tetraclita squamosal japonica. Tissue and Cell. Vol. 21,
   pp: 863-874.
  10. Nasrolahi, A.; Farahani, F. and Saifabadi, S., 2012. Effect of salinity on larval development and survival of the Caspian Sea barnacle, Balanus improvises Darwin (1854). Journal of Biological Science. Vol. 6, pp. 1103-1107.
  11. Nasrolahi, A., 2007. Stress ecology: interactive effect of temperature and salinity on early life stages of barnacle, Amphibalanusimprovisus (Doctoral dissertation, Universitätzu Kiel).
  12. Nilsson-Cantell, C.A., 1938. Cirripedes from the Indian Ocean in the collections of the Indian Museum, Calcutta. Memoirs of the Indian Museum. Vol. 13, pp: 1-81.
  13. Pilsbry, H.A., 1916. The sessile barnacles (Cirripedia) contained in the collection of the U.S. National Museum; including a monograph of the American species. Bulltin of United State National Museum. Vol. 93, pp: 1-366.
  14. Pitombo, F.B., 2004. Phylogenetic analysis of the Balanidae (Cirripedia, Balanomorpha). Zoologica Scripta. Vol. 33,
   pp: 261-276.
  15. Rainbow, P.S., 2007. Trace metal bioaccumulation: Models, metabolic availability and toxicity. Environment International. Vol. 33, pp: 576-582.
  16. Ross, P.M.; Burrows, M.T.; Hawkins, S.J.; Southward, A.J. and Ryan, K.P., 2003. A key for the identification of the nauplii of common barnacle of the British Isles, with emphasis on Chthamalus. Journal of Crustacean Biology. Vol. 23, pp: 328-340.
  17. Shahdadi, A. and Sari, A., 2011. Chthamalid barnacles (Cirripedia: Thoracica) of the Persian Gulf and Gulf of Oman, Iran. Journal of the Marine Biological Association of the United Kingdom. Vol. 91, pp: 745-753.
  18. Shahdadi, A.; Chan, B.K.K. and Sari, A., 2011 Tetraclita ehsani sp. (Cirripedia, Tetraclitidae), a common intertidal barnacle from the Gulf of Oman, Iran. Zookeys. Vol. 136,
   pp: 1-12.
  19. Shahdadi, A.; Sari, A. and Naderloo, R., 2014. A checklist of the barnacles (Crustacea: Cirripedia: Thoracica) of the Persian Gulf and Gulf of Oman with nine new records. Journal of Zootaxa. Vol. 3784, pp: 201-223.
  20. Stubbings, H.G., 1961. Some Cirripedia from the Persian Gulf. Annals and Magazine of Natural History, Series 13.
   Vol. 4, pp: 171-176.
  21. Tahir, M.M.; Khurshid, M.; Khan, M.Z.; Abbasi, M.K. and Kazmi, M.H., 2011. Lignite-derived humic acid effect on growth of wheat plants in different soils. Pedosphere.
   Vol. 21, pp: 124-131.
  22. Utinomi, H., 1969. Cirripedia of the Iranian Gulf. Videnskabelige Meddelelser fra Dansk Naturhistorisk Forening. Vol. 132, pp: 79-94.