ارزیابی کارایی صید تورهای گوشگیر بر ذخائر ماهی سارم معمولی 1801 Scomberoides commersonnianus, Lacepède, به وسیله مدل انتخاب پذیری

نوع مقاله : سایر

نویسندگان

پژوهشکده اکولوژی خلیج فارس و دریای عمان، موسسه تحقیقات علوم شیلاتی کشور، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، بندرعباس،ایران، صندوق پستی: 1597

چکیده

 در این تحقیق، کارایی صید ماهی سارم معمولی درچشمه تورهای گوشگیر شناورسطحی، میان آبی وکف از طریق منحنی­ های توزیع احتمال تجمعی گیرکردن دور بدن ماهی درآب­ های ساحلی استان هرمزگان درسال­ های 94-1393 مورد بررسی قرار گرفت. بدین منظور داده ­های ریختی عرضی در سه نقطه از دوربدن ماهی شامل دوربرانش (OP)، دوربدن درابتدای اولین باله پشتی 1 D و دوربدن درابتدای دومین باله پشتی D و هم ­چنین داده ­های طول چنگالی برای 4 نوع چشمه تور با اندازه­ های کشیده 101، 114، 165 و 171 میلی ­متر جمع ­آوری گردید. نتایج حاصل ازآنالیز کوواریانس (ANCOVA) نشان داد که دوربدن در ابتدای دومین باله پشتی به ­عنوان حداکثر دور بدن این گونه باید درنظرگرفته شود (0/05>P). نحوه­ گیرکردن ماهی در تور بسته به چشمه متفاوت بوده است. برخلاف چشمه تورهای 165 و 171 میلی ­متر، در چشمه تورهای 101 و 114 میلی ­متر امکان برازش منحنی­ های انتخاب­ پذیری بر توزیع فراوانی طولی وجود نداشته است. براساس منحنی انتخاب پذیری، طول بهینه صید ماهی سارم معمولی برای تورهای 101، 114، 165 و 171 میلی ­متر به ­ترتیب 44، 52، 66 و 76 سانتی ­متر تخمین زده شده است. به ­نظر می­ رسد که چشمه تورهای 165 و 171 میلی­ متر برای برداشت از ذخائر ماهی سارم معمولی با هدف صید ماهیان بالغ مناسب می ­باشند، درصورتی­ که این نتیجه­ گیری برای چشمه تورهای 101 و 114 میلی ­متر نیاز به بررسی مجدد میدانی دارد.
 
 

کلیدواژه‌ها


 1. حسینی، س.ع 1382. تعیین چشمه استاندارد تور گوشگیر ماهی گیدر در دریای عمان )سواحل سیستان و بلوچستان). پژوهش و سازندگی. شماره 60، صفحات 1 تا10.
 2.  حسینی، س.ع.؛ کی­مرام، ف.؛ خانی­پور،ع.؛ایران، م.؛  درویشی،م.؛ بهزادی، س.؛ کمالی، ع.؛ سالارپوری، ع.؛ اسماعیل­زاده، ع. و موحدنیا، م.، 1395. تعیین گزینش چشمه تورهای گوشگیر ماهی شیر با استفاده از پارامترهای ریختی در سواحل استان هرمزگان. پژوهشکده اکولوژی خلیج فارس و دریای عمان. گزارش نهایی. 124صفحه.
 3. سالنامهآماریسازمانشیلات.1394. سازمان شیلات ایران. معاونت برنامه­ریزی و توسعه مدیریت. دفتر برنامه و بودجه. 64 صفحه.
 4. عابدی، ح 1373. بررسی و تعیین تور گوشگیر مناسب صید گیدر در دریای عمان. گزارش نهایی. مرکز تحقیقات شیلاتی آب­های دور  چابهار. 53 صفحه.
  1. Ehrhardt N.M. and Die, D.J., 1988. Selectivity of Gill Nets Used in the Commercial Spanish mackerel Fishery of Florida. Transactions of the American Fisheries Society. Vol. 117, No. 5, pp: 574-580.
  2. Fujimori, Y. and Tokai, T., 2001. Estimation of Gillnet Selectivity Curve by Maximum Likelihood Method. Fisheries Science. Vol. 67, No. 4, pp: 644-654.
  3. Clarke, D.R. and King, P.E., 1986. The estimation of gillnet selection curves for Atlantic herring (Clupea harengus L.) using length/girth relations. Journal du Conseil / Conseil Permanent International pour l'Exploration de la Mer.
   Vol. 43, No. 1, pp: 77-82.
  4. Griffiths, S.P.; Fry, G.C. and van der Velde, T.D., 2005. Age, growth and reproductive dynamics of the Talang queenfish (Scomberoides commersonnianus) in northern Australia. Final report to the National Oceans Office. CSIRO Cleveland. 39 p.
  5. Gulland, J.A., 1983. Fish stock assessment. A manual of basic methods. FAO/Wiley series on food and agriculture. Vol. 1. Wiley-lnterscience, Chichester, UK. 223 p.
  6. Hamley, J.M., 1975. Review of gillnet selectivity. Journal of the Fisheries Research Board of Canada. Vo. 32, No. 11,
   pp: 1943-1969.
  7. Froese, R. and Pauly, D.E., 2005. FishBase. World Wide Web electronic publication.www.fishbase.org, version.
  8. Holst, R.; Madsen, N.; Moth-Poulsen, T.; Fonseca, P. and Campos, A., 1998. Manual for gillnet selectivity .European Commission. 43 p.
  9. McCombie, A.M. and Berst, A.H., 1969. Some effects of shape and structure of fish on selectivity of gillnets. Journal of the Fisheries Research Board of Canada. No. 26, No. 10, pp: 2681-2689.
  10. Millar, R.B. and Fryer, R.J., 1999. Estimating the size-selection curves of towed gears, traps, nets and hooks.Reviews in Fish Biology and Fisheries. Vol.9, No. 1,
   pp: 89-116.
  11. Millar, R.B. and Holst, R., 1997. Estimation of gillnet and hook selectivity using log-linear models. ICES Journal of Marine Science. Vol. 54, No. 3, pp: 471-477.
  12. Millar, R.B., 1992. Estimating the size-selectivity of fishing gear by conditioning on the total catch. Journal of the American Statistical Association. Vol. 87, pp: 962-968.
  13. Parrish, B.B., 1963. Some Remarks on Selection Process in Fishing Operations. ICNAF Special Publication. Vol. 5,
   pp: 166-170.
  14. Pet, S.J.; Pet-Soede, C. and Van Densena, W.L.T., 1995. Comparison of methods for the estimation of gillnet selectivity to tilapia, cyprinids and other fish species in a Sri Lankan reservoir. Fisheries Research. Vol. 24, No. 2,
   pp: 141-164.
  15. Reis, E.G. and Pawson, M.G., 1992. Determination of gill-net selectivity for bass (Dicentrachus labrax) using commercial catch data. Fisheries Research. Vol. 13, No. 2, pp: 173-187.
  16. Salini, J.P.; Brewer, D.T. and Blaber, S.J.M., 1998. Dietary studies on the predatory fishes of the Norman River Estuary, with particular reference to penaeid prawns. Estuarine, Coastal and Shelf Science. Vol. 46, pp: 837-847.
  17. Sechin, Yu.T., 1969. A mathematical model for the selectivity curve of a gill-net. Rybn. Khoz., Vol. 45, No. 9, pp: 56-58.
  18. Wileman, D.A.; Ferro, R.S.T.; Fonteyne, R. and Millar, R.B., 1996. Manual of methods of measuring the selectivity of towed fishing gears. ICES Cooperative Research Report. No. 215, 126 p.
  19. Zar, J.H., 2010. Biostatistical Analysis, 5th Edition. Prentice-Hall, Upper Saddle River, NJ. 944 p.