تشخیص افتراقی سه گونه از شکم پایان خانواده Neritidae در مناطق بین کشندی جزیره خارگ (خلیج فارس) براساس بررسی ساختار سوهانک با استفاده از میکروسکوپ الکترونی نگاره

نوع مقاله : سیستماتیک جانوری

نویسندگان

1 گروه زیست شناسی، دانشکده علوم زیستی، واحد ورامین- پیشوا، دانشگاه آزاد اسلامی ورامین، ایران

2 گروه زیست شناسی دریا، دانشکده علوم و فنون دریایی، واحد تهران شمال، دانشگاه آزاد اسلامی، صندوق پستی:181-19735

چکیده

هدف از تحقیق حاضر، تشخیص تفاوت بین گونه ­ای سوهانک در سه گونه از شکم ­پایان خانواده Neritidae در مناطق بین کشندی جزیره خارگ توسط مطالعه سوهانک توسط میکروسکوپ نوری و الکترونی نگاره بود. نمونه ­برداری شکم پایان در زمستان 1394 و بهار 1395 (هر فصل یک ­بار) و از 5 ایستگاه در مناطق بین کشندی جزیره خارگ و عمق کم ­تر از یک متر انجام شد. نمونه ­ها بلافاصله فریز شده و به آزمایشگاه منتقل شدند. پس از بررسی ریخت­ شناسی، مواد آلی نمونه ­ها هضم و سوهانک جدا شده و توسط میکروسکوپ نوری و الکترونی مورد بررسی قرار گرفت. در مطالعه حاضر، 3 گونه از خانواده Neritidae شناسایی شد که شامل Nerita albicilla، Nerita adenensis و Nerita longiiبودند. نوع سوهانک در هر سه گونه ریپیدوگلوسان بود و تفاوت قابل ملاحظه ­ای بین تعداد و شکل دندان­ های سوهانک بین آن­ ها مشاهده نشد. نسبت طول صدف به طول سوهانک در N. longiiبیش ­ترین و در N. albicillaکم ­ترین بود که نشان­ دهنده کوچک بودن سوهانک در Nerita longii و بزرگ بودن آن در Nerita albicilla می ­باشد. بررسی سوهانک توسط میکروسکوپ الکترونی روش مناسبی برای مطالعه دقیق ­تر آن در شکم­ پایان می ­باشد.

کلیدواژه‌ها


  1. بیرامی، ن.؛ سیف ­آّبادی، ج. و علوی ­یگانه، م.، 1395. شناسایی ریختی گونه­ های جنس Nerita (رده شکم ­پایان خانواده Neritidae) در ناحیه جزر و مدی بندرلنگه، فصلنامه علمی-پژوهشی محیط زیست جانوری. دوره 8، شماره3، صفحه 87 تا 92.
  2. حسین­ زاده­ صحافی، ه.؛ دقوقی، ب. و رامشی، ح.، 1379. اطلس نرم ­تنان خلیج فارس. موسسه تحقیقات شیلات ایران.
  3. رضایی،ع.، 1381. تفاوت­ های الکترومیکروسکوپی 10 گونه از شکم پایان سواحل بندرلنگه و خلیج فارس با استفاده از رادولا. پایان­ نامه کارشناسی­ ارشد، بیوسیستماتیک جانوری، دانشگاه علوم فنون دریایی.
  4. سرفراز، ع. و تیموری، م.، 1388. خلیج فارس براساس مطالعات باستان شناسی. باغ نظر. شماره 11، سال 6، صفحات 29 تا 52.
  5. Alavi Yeganeh, M.S.; Beirami N.; Bahmani G. and Seyfabadi J., 2016. Size mass relationships for four marine nerite snails (Gastropoda: Neritidae) from the northern coast of Persian Gulf, Iran. Zoology and Ecology. Vol. 26, pp: 292-294.
  6. Amini Yekta, F.; Kiabi, H.B.; Shokri, M.R. and Ashja Ardalan, A., 2013a. Abundance and species richness of intertidal gastropods in Qeshm Island, the Persian Gulf, before and after cyclone GONU (2007-2008). Journal of the Persian Gulf. Vol. 3, pp: 25-31.
  7. Amini Yekta, F.; Izadi, S. and Asgari, M., 2012b. Distribution of rocky intertidal molluscs in Qeshm Island, the Persian Gulf. INOC-CNRS, International Conference on Land-Sea Interactions in the Coastal Zone Jounieh, Lebanon. pp: 140-145.
  8. Asgari, M.; Yekta, F.A. and Izadi, S., 2012. Dominant intertidal crustacean and gastropod species in Qeshm Island, Iran, northern Persian Gulf. Marine Biodiversity Records. Vol. 5, pp: e87.
  9. Asghari, S. and Ahmadi, M., 2012. Gastropods diversity and density before and after summer monsoon in the Iranian caostal waters of Oman Sea. Fisheries and Technology, first. Vol. 4, 2010 p.