تاثیر امواج الکترومغناطیسی تلفن همراه بر شاخص های تولیدمثلی ماهیان آنجل (Pterophyllum scalare) ماده بالغ

نوع مقاله : فیزیولوژی (جانوری)

نویسندگان

1 پژوهشکده آبزی پروری آب های داخلی، مؤسسه تحقیقات علوم شیلاتی کشور، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، بندرانزلی، ایران

2 مؤسسه تحقیقات علوم شیلاتی کشور، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، تهران، ایران

3 گروه شیلات، واحد لاهیجان، دانشگاه آزاد اسلامی، لاهیجان، ایران، صندوق پستی: 1616

چکیده

پیشرفت تکنولوژی مدرن و استفاده متعدد از آن در محیط زیست به­ خصوص اکوسیستم ­های آبی سبب گشته تا علاوه بر انسان  سایرجانداران به ­ویژه ماهی ­ها همواره متاثر از حاشیه­های ناشی از آن ازجمله اثرات امواج الکترومغناطیس منتشره از آن­ ها باشند. لذا توجه به تاثیرات این امواج بر ماهی­ ها به ­عنوان مهم ­ترین ساکنین محیط ­های آبی با جنبه­ های اقتصادی ضروری می ­باشد. مطالعه حاضر با هدف بررسی تاثیر امواج الکترومغناطیسی تلفن همراه (900 مگاهرتز) بر شاخص­ های وزنی گناد و کبد، میزان هورمون  GTH IIو ساختار بافت تخمدان مولدین ماده آنجل، طی مدت ده روز و در 3 گروهآزمایشی شامل:1- شاهد (بدون دریافت امواج)، 2- روزانه 4 بار و هر بار 30 دقیقه در مجاورت تلفن همراه در حالت روشن و بدون مکالمه  و 3- روزانه 4 بار و هر بار 30 دقیقه، در مجاورت تلفن همراه در حالت برقراری تماس، انجام پذیرفت. در انتهای آزمایش، پس از خونگیری از ساقه دمی، سانتریفیوژ خون و جداسازی سرم، سنجش هورمون GTH II با روش رادیو ایمونواسی (RIA) انجام شد. سپس مولدین مورد زیست­ سنجی و تشریح قرار گرفتند. از تخمدان ­ها به­ روش بافت­ شناسی کلاسیک با رنگ ­آمیزی هماتوکسیلین-ائوزین، اسلاید بافتی تهیه و از نظرکمی و کیفی با میکروسکوپ بررسی شدند. میانگین شاخص وزنی گناد و کبد و نیز میانگین میزان هورمون GTH II در مولدین تیمار 2 به ­طور معنی ­داری بیش ­تر از گروه شاهد و تیمار 1 بود. هیچ ­یک از مولدین تیمار2 موفق به تخم ­ریزی نشدند و میزان آترزیا در بافت تخمدان مولدین تیمار 2 نسبت به سایر گروه­ ها بیش ­تر بود. نتایج نشان داد امواج الکترومغناطیسی ناشی از تلفن همراه تغییرات محسوسی را در شاخص ­های تولیدمثلی ماهی آنجل ماده به ­وجود آوردند. هرچند که در این زمینه مطالعات گسترده ­تری در آینده مورد نیاز می ­باشد.

کلیدواژه‌ها


 1. بهارآرا، ج.؛ پریور، ک.؛ عریان، ش. و اشرف، ع. ر.، 1383. اثرات تابش طولانی مدت امواج شبیه ­سازی شده تلفن­ های همراه بر غدد تناسلی موش ماده نژادBalb/C . فصلنامه باروری و ناباروری. دوره 5، شماره 3، صفحات 217 تا 226.
 2. بهمنی، م.؛ آقاکوچکی، م. و تکریمی ­نیاراد، م.، 1393. کاربرد میدان­ های مغناطیسی ثابت بر شاخص­ های فیزیکی و شیمیایی آب و تاثیر آب مغناطیسی شده بر بیوفیزیولوژی ماهی طلایی  Carassius auratus.  مجله آبزیان زینتی. سال 1، شماره 2، صفحات 1 تا 10.
 3. حمایت­ خواه­ جهرمی، و.؛ فتاحی، ا.؛ نظری، م.؛ جوهری، ح.ا. و کارگر، ح.، 1389. بررسی اثر امواج موبایل بر تعداد فولیکول­ های تخمدان و میزان هورمون­ های FSH،LH ، استروژن و پروژسترون در موش ­های صحرایی بالغ. مجله علمی پژوهشی سلول و بافت. جلد 1، شماره1، صفحات 27 تا 34.
 4. Baniks, S.; Bandyopadhyay, S. and Ganguly, S.B., 2003. Effects of microwave a brief review. Bioresource Technology. Vol. 87, pp: 155-159.
 5. Blazer, V.S., 2002. Histopathological assessment of gonadal tissue in wild fishes. Fish Physiology and  Biochemistry. Vol. 26, pp: 85-101.
 6. Bortkiewicz, A., 2001. A study on the biological effects of exposure mobile-phone frequency EMF. Medycyna Pracy. Vol. 52, pp: 101-106.
 7. Brown Peterson, N.J.; WyanskiFran, D.M.; Saborido Rey, F.; Macewicz, B.J. and Lowerre Barbieri, S.K., 2011. A standardized terminology for describing reproductive development in fishes. Marine and Coastal Fisheries: Dynamics, Management, and Ecosystem Science. Vol. 3, No. 1, pp: 52-70.
 8. Degani, G. and Boker, R., 1992 b. Vitellogenesis level and the induction of maturation in the ovary of the blue gourami Trichogaster trichopterus (Anabantidae, Pallas 1770). Journal of Experimental Zoology. Vol. 263, pp: 330-337.
 9. Degani, G. and Yehuda, Y., 1996. Effects of diets on reproduction of angelfish, Pterophyllum scalare (Cichlidae). Indian Journal of Fisheries.  Vol. 43, No. 2, pp: 121-126.
 10. Degani, G.; Boker, R.; Gal, E. and Jackson, K., 1997. Oogenesis and steroid profiles during the reproductive cycle of female angelfish Pterophyllum scalare (Cichlidae). Indian Journal of Fisheries. Vol. 44, No. 1, pp: 1-10.
 11. De Seze, R.; Fabbro Peray, P. and Miro, L., 1998. GSM radiocellular telephones do not disturb the secretion of antepituitary hormones in humans. Bioelectromagnetics. Vol. 19, pp: 271-278.
 12. Djeridane, Y.; Touitou, Y. and de Seze, R., 2008. Influence of electromagnetic fields emitted by GSM-900 cellular telephones on the circadian patterns of gonadal, adrenal and pituitary hormones in men. Radiation Research. Vol. 169, pp: 337-343.
 13. Elebetieha, A. and AL Akhras, M., 2002. Long-term exposure of male and female rat to 40 Hz magnetic field effects on fertility. Bioelectro magnetics. Vol. 23, pp: 168-172.
 14. Forgacs, Z.; Somosy, Z. and Kubinyi, G., 2006. Effect of whole-body 1800MHz GSM-like microwave exposure on testicular steroidogenesis and histology in mice. Reproduction Toxicology. Vol. 22, pp: 111-117.
 15. Ghaedi, Sh.; Kargar Jahromi, H.; Farzam, M.; Azhdari, S.; Mahmoudi Teimourabad, S. and Bathaee, H., 2013. Effects of Mobile Phone Radiation on the Liver of Immature Rats. Advances in Environmental Biology. Vol. 7, No. 6, pp: 1127-1132.
 16. Gill, A.B. and Bartlett, M., 2010. Literature review on the potential effects of electromagnetic fields and subsea noise from marine renewable energy developments on Atlantic salmon, sea trout and European eel. Scottish Natural Heritage Commissioned Report. No. 401.
 17. Gul, A.; Celebi, H. and Ufrao, S., 2009. The effects of microwave emitted by cellular phones on ovarian follicles in rats. Archives of Gynecology and Obstetrics. Vol. 280, pp: 729-233.
 18. Heath, A.G., 1995. Water Pollution and Fish Physiology. CRC Press, Boca Raton, Fla, USA, 2nd edition.
 19. Hinton, D.E.; Baumann, P.C.; Gardner, G.R.; Hawkins, W.E.; Hendricks, J.D.; Murchelano, R.A. and Okihiro, M.S., 1992. Histopathologic biomarkers. In: Biomarkers Biochemical, Physiological and Histological Markers of Anthropogenic Stress, pp: 155-210. Edited by R.J. Huggett, R.A. Kimerle, P.M. Mehrle, Jr., and H.L. Bergman. Lewis Publishers, Chelsea, MI. 347 p.
 20. Hjollund, N.H.; Skotte, J.H.; Kolstad, H.A. and Bonde, J.P., 1999.  Extremely low frequency magnetic fields and fertility: a follow up study of couples planning first pregnancies. The Danish first pregnancy planner study team. Occupational and Environmental Medicine. Vol. 56, No. 4, pp: 253-255.
 21. Hyland, G., 2000. Physics and biology of mobile telephone. Lancet. Vol. 356, pp: 1833-1836.
 22. Kumari, K.; Khare, A. and Dange, S., 2014. The Applicability of Oxidative Stress Biomarkers in Assessing Chromium Induced Toxicity in the Fish Labeo rohita. Hindawi Publishing Corporation. BioMed Research International. 11 p. http://dx.doi.org/10.1155/2014/782493
 23. Kurita, Y.; Meier, S. and Kjesbu, O.S., 2003. Oocyte growth and fecundity regulation by atresia of Atlantic herring in relation to body condition throughout the maturation cycle. Journal of Sea Research. Vol. 49, pp: 203-219.
 24. Lee, W. and Yang, K.L., 2014. Using medaka embryos as a model system to study biological effects of the electromagnetic fields on development and behavior. Ecotoxicology and Environ Safety. Vol. 108, pp: 187-194.
 25. Marchand, M.J.; Pieterse, G.M. and Barnhoorn, I.E.J., 2008. Preliminary results on sperm motility and testicular histology of two feral fish species from a currently DDT sprayed area, South Africa. Journal of Applied Ichthyology. Vol. 24, pp: 423-429.
 26. Nagahama, Y., 1987. Endocrine control of oocytes maturation. In: Hormones and Reproduction in Fishes, Amphibians and Reptiles. D.P. Norris and R.E. Jones (Eds.). Plenum Press. New York/London. pp: 171-202.
 27. Patino, R. and Thomas, P., 1990 a. Induction of maturation of Atlantic croaker oocytes by 17a, 20(J, 21-trihydroxy-4 pregnen-3-one in vitro: consideration of some biological and experimental variables. Journal of Experimental Zoology. Vol. 225, pp: 97-109.
 28. Patino, R. and Thomas, P., 1990 b. Effect of gonadotropin on ovarian intrafollicular processes during the development of oocytes maturational competence in teleosts, the Atlantic croaker; evidence for two distinct stages of gonadotropic control of final oocytes maturation. Biology of Reproduction. Vol. 43, pp: 818-827.
 29. Patzner, R.A., 1980. Cyclical changes in weight and fat condition of the liver and their relationship to reproduction in the hagfish. Acta Zoologica. Vol. 61, pp: 157-160.
 30. Radichera, N., 2002. Effect of microwave electromagnetic field on skeletal muscle fiber activity. Archives of Physiology and Biochemistry. Vol. 110, No. 3, pp: 203-214.
 31. Teh, S.J.; Adams, S.M. and Hinton, D.E., 1997. Histopathological biomarkers in feral freshwater fish populations exposed to different types of contaminant stress. Aquatic Toxicology. Vol. 37, pp: 51-70.
 32. Serway, R.A. and Ujewett, J.W., 2004. Physics for scientists and engineers (6th ed). Bilaal Farah ISBNO. Vol. 534, pp: 40842-40847.
 33. Singh, S. and Srivastava, A.K., 2015. Variations in Hepatosomatic Index (HSI) and Gonadosomatic Index (GSI) in Fish Heteropneustes fossilis Exposed to Higher Sub-Lethal Concentration to Arsenic and Copper. J of Ecophysiology and Occupational Health. Vol. 15, No. 3-4, pp: 89-93.
 34. Slooff, W.; VanKreijl, C.F. and Baars, A.J., 1983. Relative liver weights and xenobiotic-metabolizing enzymes of fish from polluted surface waters in The Netherlands. Aquatic Toxicology. Vol. 4, No. 1, pp: 1-14.
 35. Schultz, I.R.; Pratt, W.J., Woodruff, D.L.; Roesijadi, G. and Marshall, K.E., 2010. Effects of electromagnetic fields on fish and invertebrates. Pacific Northwest National Laboratory. Richland, Washington. 26 p.
 36. Sun, J.; Wang, W. and Yue, Q., 2016. Review on Microwave Matter Interaction Fundamentals and Efficient Microwave Associated Heating Strategies. Materials, Vol. 9, pp: 231-256.
 37. Suvarna, K.; Suvarna, K.; Layton, Ch. and Bancroft, J., 2012. Bancroft's Theory and Practice of Histological Techniques Churchill Living Stone.  654 p.
 38. Tyler, C.R. and Sumpter, J.P., 1996. Oocyte growth and development in teleosts. Reviews in Fish Biology and Fisheries. Vol. 6, No. 3, pp: 287-318.
 39. Zohar, Y.; Munoz-Cueto, J.A.; Elizur, A. and Kah, O., 2010. Neuroendocrinology of reproduction in teleost fish. Genetic and Comparative Endocrinol. Vol. 165, pp: 438-455.