بررسی اثرات جایگزینی ضایعات جوجه کشی به جای کنجاله سویا بر فراسنجه های خونی و وزن تخم مرغ در مرغ تخم گذار

نوع مقاله : تغذیه

نویسندگان

گروه علوم دامی، واحد شهرقدس، دانشگاه آزاد اسلامی شهرقدس، ایران

چکیده

مطالعه حاضر به ­منظور ارزیابی اثر سطوح مختلف پودر ضایعات جوجه­ کشی (HWM) بر وزن تخم ­مرغ و فراسنجه­ های خونی در مرغ ­های تخم­ گذار انجام شد. تعداد 240 قطعه مرغ تخم­ گذار (سویه ال اس ال) با سن 56 هفته به شش تیمار آزمایشی با چهار تکرار و پنج پرنده به ­ازای هر تکرار تخصیص یافتند. یک تیمار شاهد به همراه پنج گروه دیگر سطوح 3، 6، 9، 12 و 15 درصد پودر جوجه­ کشی به ­جای کنجاله سویا اضافه گردید. در انتهای دوره آزمایش (10 هفته) از هر تیمار تعداد 5 پرنده به ­طور تصادفی انتخاب و خونگیری از طریق ورید بال به­ منظور اندازه­ گیری فراسنجه ­های خونی، انجام شد. بیش ­ترین غلظت­ های سرمی HDL و کلسیم در گروه HWM 12 به­ دست آمد (0/05>P). وارد کردن  HWM به جیره در سطوح 6، 9، 12 و 15 درصد به کاهش معنی ­دار گلوکز سرم در مقایسه با تیمار شاهد انجامید. ضایعات جوجه­ کشی در سطح 6 درصد جیره بیش ­ترین وزن متوسط تخم ­مرغ را در پی داشته و از این حیث با سایر تیمارها تفاوت معنی­ داری (0/05>P) داشت و سبک ­ترین تخم ­مرغ ­ها توسط گروه­ های HWM 9، HWM 12 و HWM 15 تولید شدند. براساس این یافته ­ها می ­توان نتیجه گرفت که استفاده از پودر ضایعات جوجه­ کشی تاثیرات سو بر فراسنجه ­های خونی و وزن تخم­ مرغ ندارد. 

کلیدواژه‌ها


 1. جان­ محمدی، ح.؛ نصیری­ مقدم، ح.؛ گلیان، ا.؛ پوررضا، ج. و دانش ­مسگران، م.، 1393. تعیین تراکم قابلیت هضم حقیقی اسیدهای آمینه پودر گوشت و استخوان در خروس­ های بالغ لگهورن سکوم ­برداری شده. مجله علوم دامی ایران. دوره 45، شماره 4، صفحات 327 تا 334.
 2. گلیان، ا. و معینی، م.س.، 1374. تغذیه طیور. انتشارات سازمان اقتصادی کوثر. تهران. 526 صفحه.
 3. Akkilic, M., 1977. Poultry by product meal as a substitute for fish meal diets for broiler chickens. Ankara universitesi verterinor dergisi. Vol. 24, No. 1, pp: 1-27.
 4. Al-Harthi, M.A.; El-Deek, A.A.; Salah El-Din, M. And Alabdeen, A.A., 2010. A nutritional evaluation of hatchery by-product in the diets for laying hens. Egypt Poultry Science. Vol. 30, pp: 339-351.
 5. Bains, B.S., 1994. Internal egg quality influence of fertility and hatchability. Roch product LTD. Australia. Word poultry Misset. Vol. 10, No. 11, pp:   35-36.
 6. Dibner, J.J. and Ivey, F.J., 1990. Hepatic protein and amino acid metabolism in poultry. Poultry Science. Vol. 69, pp: 1188-1194.
 7. FAO. 2008. Poultry in the 21st century: avian influenza and beyond. Proceedings of the International Poultry Conference, Bangkok, 5–7 Nov. 2007, edited by O. Thieme and D. Pilling. FAO Animal Production and Health Proceedings No. 9. Rome. www.fao.org/againfo/resources/en/pubs_aprod .html.
 8. JahanianNajafabadi, H.; Nassiri Moghaddam, H.; Pourreza, J.; Eftekhari Shahroudi, F. and Golian, A., 2007. Determination of Chemical Composition, Mineral Contents and Protein Quality of Poultry By-Product Meal. Poultry Science. Vol. 6, pp: 875-882.
 9. Hamm, D. and Whitehead, W.K., 1982. Holding techniques for hatchery wastes. Poultry Science. Vol. 61, pp: 1025-1028.
 10. Haque, A.K.M.A.; Lynos, J.J. and Vandepopulieve, J.M., 1990. Extrusion processing of broiler starter diets containing ground whole hens, poultry by-product meal, feather or ground feathers. Poultry science. Vol. 70, pp: 234-240.
 11. Hsiao, H.Y.; Anderson, D.M. and Dale, N.M., 2006. Levels of b-mannan in soybean meal. Poultry Science, Vol. 85, pp: 1430-1432.
 12. Gupta, B., 1988. Availability and utilization of nonconventional feed resources and their utilization by non ruminants in South Asia. International Development Research Centre. OTTAWA. Canada.
 13. Kempster, H.L., 1945. The Use of Dried Incubator Offal in Chick Rations. Poultry Science Journal. Vol. 24, No. 5, pp: 396-398.
 14. Mahmud, A.; Saima, M.; Abdul Jabbar, A.; Sahota, W.; Hayat, Z. and Zafar Ullah Khan, M., 2015. Effect of feeding hatchery waste meal processed by different techniques on egg quality and production performance of laying hens. Pakistan Journal of Zoology. Vol. 47, pp: 1059-1066.
 15. McCaskey, T.A., 1995. Feeding poultry litter as an alternative waste management strategy. In: Steele K (ed) Animal Waste and the Land Water Interface. Lewis-CRC, New York. pp: 475-484.
 16. Miller, B.F., 1984. Extruding hatchery waste. Poultry Science Journal. Vol. 63, pp: 1284-1286.
 17. Reddy, V.R., 1988. Utilization of poultry by-products by poultry. Poultry Adviser. Vol. 21, No. 8, pp: 39-43.
 18. SAS Institute. 2002. SAS Users guide: Statistics. 9.1. SAS Institute Inc., Cary, NC.
 19. Smith, W.K., 1978. The amino acid requirement of laying hen: models for calculation.1. Physiological Background. World's Poultry Science Journal. Vol. 34, pp: 81-96.