بررسی امکان پرورش دو گونة ماهی کپور معمولی و کپور نقره‌ای در فاضلاب شهری تصفیه‌شده و اثر حضور این دو گونة آبزی بر پارامترهای کیفی فاضلاب (مطالعة موردی: تصفیه‌خانة فاضلاب مهدی‌شهر)

نوع مقاله : محیط زیست جانوری

نویسندگان

1 گروه محیط زیست، دانشکدة محیط زیست و انرژی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات تهران

2 گروه شیلات، پردیس کشاورزی و منابع طبیعی کرج، دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه تهران، کرج، صندوق پستی: 4111

3 دانشکدة مهندسی شیمی و نفت، دانشگاه صنعتی شریف، تهران

چکیده

 استفادة مجدد از آب­های نامتعـارف مانند انواع فاضلاب با رعایت اصول محیط زیـستی از اهمیت زیادی برخوردار است. این تحقیق با هدف امکان‌سنجی پرورش و بررسی عملکرد رشد و بازماندگی دو گونة ماهی کپور نقرهای (رژیم غذایی فیلترکنندگی) و ماهی کپور معمولی (رژیم غذایی پوده‌خواری) در غلظت‌های مختلف فاضلاب و هم ­چنین مطالعة اثر حضور این دو گونه بر پارامترهای کیفی فاضلاب شامل BOD، COD، TSS، TDS، نیترات و فسفات در فاز دوم تصفیه خانه فاضلاب شهر مهدی ­شهر (با روش لجن فعال) در استان سمنان انجام گردید. برای این تحقیق، پنج تیمار غلظتی فاضلاب شامل تیمار شاهد (بدون فاضلاب) و تیمارهای 25، 50، 75 و 100 درصد فاضلاب خروجی از تصفیه خانه با سه تکرار در مخازن 80 لیتری در نظر گرفته شد. در هر مخزن 10 قطعه ماهی کپور معمولی و 10 قطعه ماهی کپور نقره‌ای با میانگین وزنی 5±30 گرم معرفی شد و در یک دورة یک ماهه، عملکرد رشد و بازماندگی ماهی در تیمارهای مختلف مورد مقایسه قرار گرفت. هم­ چنبن تغییرات شاخص‌های مختلف فاضلاب در تیمار 100 درصد فاضلاب با حضور ماهی و بدون حضور ماهی (شاهد) مورد بررسی قرار گرفت. براساس نتایج بهدست آمده، بیش­ ترین میزان افزایش وزن (WG) (%18) و ضریب رشد ویژه (SGR) (0/23) مربوط به دو تیمار 75 و 100 درصد فاضلاب بود. هم ­چنین در تیمار 100 درصد فاضلاب با حضور ماهی نسبت به تیمار شاهد (بدون حضور ماهی) در طول دورة تحقیق، پارامترهای BOD، COD، TSS، نیترات و فسفات در یک روند زمانی بهطور معنیداری (0/05P) روند کاهشی نشان دادند، درحالی ­که این روند برای پارامتر TDS دارای روند افزایشی بود. نتایج به ­دست آمده نشان داد که فاضلاب تصفیه شدة شهری بدون اختلاط آب نیز قابلیت استفادة مجدد در آبزی‌پروری گونه‌های مقاوم به شرایط محیطی مانند گونه‌های پرورشی خانوادة کپورماهیان (Cyprinidae) را دارد. هم ­چنین، حضور گونة آبزی با توجه به رژیم غذایی، نقش قابل ملاحظه‌ای در بهبود پارامترهای کیفی قاضلاب دارد.

کلیدواژه‌ها


 1. Agharokh, A., 2008. Study of flowers and ornamental fishes integrated culture possibility by aquaponics method in Bushehr wastewater treatment plant sewage at pilot scale. Water and Wastewater Journal. Vol. 19, pp: 53-47.
 2. Ahmadi, M.; Karami, M. and Kazemi, R., 2001. Determination of Biomass and production estimation in Aghosht and Kordan rivers. Iran Natural Resources Journal. Vol. 53, pp: 20-31.
 3. Al-Turki, A.I., 2010. Assessment of effluent quality of tertiary wastewater treatment plant at Buraidah city and its reuse in irrigation. J of Applied Scie. Vol. 10, pp: 1723-1731.
 4. Asharitabar, N.; Zahedimovahed, H.; Mohaghegh, M. and Bakhtiari, H., 2010. Feasibility of wastewater quality optimization by aquatic animals. Environment Journal. Vol. 48, pp: 60-68.
 5. Barton, B.A., 2002. Stress in Fishes: A diversity of responses with particular reference to changes in circulating corticosteroids. Integrative and Comparative Biology. Vol. 42, pp: 517-525.
 6. Birgit, H.; Michael, R.; Van den, H.; Bettina C. and Hitzfeld, M.,   2004. Effects of treated sewage effluent on immune function in rainbow trout (Oncorhynchus mykiss). Aquatic Toxicology. Vol. 70, pp: 345-355.
 7. Bunting, S.W., 2004. Wastewater aquaculture:  perpetuating vulnerability or opportunity to enhance poor livelihoods. Aquat Resour Culture Develop. Vol. 1, pp: 51-75.
 8. Corbitt, R.A., 1999. Standard handbook of environmental Engineering", 2nd Ed., McGraw-Hill, New York, 328 p.
 9. Erfanmanesh, M. and Afiuni, M., 2002, Environmental Pollution of Water, Soil and Air. Arkan press, Isfahan. 324 p.
 10. Esmaeilisari, A., 2004. Contaminants, Health and Environmental Standards. NaghsheMehr Press, Tehran. 248 p.
 11. Fischer, R., 1997. Culture of Tilapia in open systems. Environment and Society. Vol. 3, pp: 47-62.
 12. Koeypudsa, W. and Jongjareanjai M., 2011. Impact of water temperature and sodium chloride (NaCl) on stress indicators of hybrid catfish (Clarias gariepinus, Burchell x C. macrocephalus, Gunther). Songklanakarin Journal of Science and Technology. Vol. 33, pp: 369-374.
 13. Leghari, S.M.; Laghari, A.; Jahangir, T.M. and Khuhawar, M.Y., 2005. Natural treatment system. Journal of Water Environmental Research. Vol. 66, pp: 21-29.
 14. Miller, R.; Major, J. and Trinca, P., 2011. How a lagoon works. Waste management. Vol. 1, pp: 54-62.
 15. Monzavi, M., 2008, Wastewater Treatment, University of Tehran Press, Tehran. 390 p.
 16. Naseri, S., 2001. Methods and health standards and management of wastewater reuse projects", Water and Environment Journal. Vol 34. pp: 26-32.           
 17. Patricia, A.C.; Catherine, K.K.; Jonathan, S.S. and Julie, A.M. 2014. Direct evidence of histopathological impacts of wastewater discharge on resident Antarctic fish (Trematomus bernacchii) at Davis Station, East Antarctica, Marine Pollution Bulletin. Vol. 87, pp: 48-56.
 18. Sartaj,M.;FathollahiDehkordi,F. and Filizadeh, Y., 2004. Survey of pollutant Resources, self-purification and elimination of industrial agricultural and municipal pollutants. Iranian Natural Resources J. Vol. 58, pp: 623-634.
 19. Silva, C.; Quadros, S.; Ramalho, P.; Alegre, H. and Rosa, M.J., 2014. Translating removal efficiencies into operational performance indices of wastewater treatment plants. Water Research. Vol. 57, pp: 202-214.
 20. Tchobanoglous,G.andBurton,F.,2004. Wastewater Engineering, Treatment, Disposal, Reuse. McGraw Hill. 524 p.
 21. Yargholi, B., 2010. Environmental regulations and waste water re-use return. Naghsh Mehr press, Tehran. 535 p.