تاثیر آرتمیای غنی شده با دو پروبیوتیک باسیلوس سابتیلیس و پدیوکوکوس پنتوساسئوس بر شاخص های رشد و بقا و ترکیبات لاشه پست لارو میگوی پا سفید غربی (Litopenaeus vannamei)

نوع مقاله : تغذیه

نویسندگان

گروه شیلات، دانشکده منابع طبیعی، پردیس کشاورزی و منابع طبیعی، دانشگاه تهران، کرج، ایران

چکیده

 استفاده از پروبیوتیک ­ها در آبزی ­پروری نشان داده است که می ­تواند بهره ­وری بیش­ تری را در این صنعت ایجاد کند. با این هدف، در این تحقیق اثر استفاده از دو گونه باکتریایی باسیلوس سابتیلیس و پدیوکوکوس پنتوساسئوس به عنوان پروبیوتیک روی شاخص­ های رشد، بقا و ترکیبات بیوشیمیایی لاشه پست لارو میگوی وانامی بررسی شد. به این منظور تعداد سه تیمار آزمایشی، هر کدام سه تکرار شامل تیمار باسیلوس (B)، تیمار پدیوکوکوس (P) و تیمار تلفیقی باسیلوس و پدیوکوکوس (BP) از طریق غنی ­سازی آرتمیا مورد مصرف لاروهای میگوی وانامی از مرحله مایسیس III تا مرحله 15PL قرار گرفتند. به­ عنوان تیمار شاهد نیز از آرتمیای غنی نشده با پروبیوتیک برای تغذیه لاروها استفاده شد. در پایان آزمایش نتایجشاخص ­های رشد و بقا یک روند افزایشی تحت تاثیر مصرف پروبیوتیک را به ­طور معنی­ داری (0/05>P)نشان دادند و بیش ­ترین تاثیر آن نیز در تیمار تلفیقی نمود پیداکرد. اما در رابطه با تاثیر مصرف پروبیوتیک­ ها بر فاکتورهای بیوشیمیایی لاشه میگونتایج اختلاف معنی­ داری را میان تیمارهای مختلف نشان ندادند. در پایان با توجه به نتایج کسبشده در این آزمایش می ­توان گفت که باکتری ­های مذکور به ­عنوان پروبیوتیک توانستند از لحاظ ارتقا رشد و بهبود بهره­ وری تولید پست لارو میگوی وانامی تاثیرگذار باشند بدون این ­که تاثیر به ­خصوصی رویفاکتورهای بیوشیمیایی بدن بگذارند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The effect of enriched Artemia with two probiotics, Bacillus subtilis and Pediococcus pentosaseus on growth, survival and carcass composition indices in western white leg shrimp post larva (Litopenaeus vannamei)

نویسندگان [English]

 • Amin Hashemi-panah
 • Gholam Reza Rafiee
 • Ehsan Nikbakht
 • Sepideh Bozorgi
Department of Fisheries, Faculty of Natural Resources, University of Tehran, Karaj, Iran
چکیده [English]

he use of probiotics in aquaculture has shown that it can make more productive in the industry. With this purpose, in this study the effect of two bacterial species Bacillus subtilis and Pediococcus pentosaseus were examined as probiotics on growth, survival and biochemical composition of the carcass of vannamei post larvae (PL). Hence, three treatments, each with three replicates were included Bacillus treatment (B), Pediococcus treatment (P) and integrated treatment of Bacillus and Pediococcus (BP) through the enrichment of Artemia consumed by larval shrimp vannamei from the Mysis III to the PL15. Unenriched Artemia with probiotics was used to feed larvae in control treatment. At the end, growth and survival indices demonstrated an increasing significantly (P <0.05) procedure in consumption of probiotics and the greatest effect was also found in integrated treatment. The effects of probiotic consumption on biochemical carcass factors were showed no significant differences between different treatments. Finally, based on obtained finding of this study, described bacteria could be effective on improving growth and production efficiency of vannamei PL , but no effect on biochemical body factors.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Probiotic
 • Enriched Artemia
 • Post Larvae
 • Vannamei
 1. احمدی، س.، 1393. مقایسه تاثیر پروبیوتیک پدیوکوکوس اسیدی لاکتیسی و لاکتوکوکوس لاکتیس بر شاخص ­های رشد، بقا و فعالیت­ های آنزیمی میگوی پاسفید غربی (Litopenaeus vannamei). رساله دکتری، شیلات، دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم تحقیقات. 125 صفحه.
 2. مصلحی، ف.؛ ستاری، م.؛ خوش­ خلق، م.ر.؛ شناورماسوله، ع.ر. و عباسعلی ­زاده،ع.ر.،1393. اثر پروبیوتیک پدیوکوکوس پنتوساسئوس (Pediococcus pentosaceus)بر عوامل رشد و ایمنی تاس ­ماهی سیبری (Acipenser baerii). مجله علوم و فنون شیلات. دوره 3، شماره 4، صفحات 81 تا 92.
 3. AOAC (Association of Official Analyatical Chemists). 1998. Official Methods of Analysis, 16 ͭ ͪ ed. AOAC, Washington, DC, USA. 1141 p.
 4. Boonthai, T.; Vuthiphandchai, V. and Nimrat, S., 2011. Probiotic bacteria effects on growth and bacterial composition of black tiger shrimp (Penaeus monodon). Aquac. Nutr. Vol. 17, pp: 634-644.
 5. Campbell, R.; Adams, A.; Tatner, M.F.; Chair, M. and Sorgeloos, P., 1993. Uptake of Vibrio anguillarum vaccine by Artemia salina as a potential oral delivery system to fish fry. Fish Shellfish Immun. Vol. 3, pp: 451-459.
 6. Castex, M.; Chim, L.; Pham, D.; Lemaire, P.; Wabete, N.; Nicolas, J.L.; Schmidely, P. and Mariojouls, C., 2008. Probiotic P. acidilactici application in shrimp Litopenaeus stylirostris culture subject to vibriosis in New Caledonia. Aquaculture. Vol. 275, pp: 182-193.
 7. Dixon, B.A.; Van Pucke S.O.; Chair, M.; Demasque, M.; Nelis, H.J.; Sorgeloos, P. and De Leenheer, A.P., 1995. Bioencapsulation of the antibacterial drug safrafloxacin in nauplii of the brine shrimp Artemia franciscana. J. Aquat. Anim. Health. Vol. 7, pp: 42-45.
 8. Ergun, S.; Yigit, M. and Turker, A., 2003. Growth and feed consumption of young rainbow trout exposed to different photoperiods. Israeli journal of Aquaculture, Bamidge. Vol. 55, No. 2, pp: 132-138.
 9. Fernandez, R.; Sridhar, M. and Sridhar, N., 2011. Effect of lactic acid bacteria administered orally on growth performance of Penaeus indicus (H. Milne Edwards) juveniles. Res J Microb. Vol. 6, pp: 466-479.
 10. Fuller, R., 1989. Probiotics in man and animal. J. Appl. Bacteriol. Vol. 66, pp :365-378.
 11. Gatesoupe, F.J., 1994. Lactic acid bacteria increase the resistance of turbot larvae, Scophthalmus maximus, against pathogenic Vibrio. Aquat. Living Resour. Vol. 7, pp: 277-282.
 12. Gatesoupe, F.J., 1999. The use of probiotics in aquaculture. Aquaculture. Vol. 180, pp: 147-165.
 13. Hai, N.V.; Buller, N. and Fotedar, R., 2009b. The use of customised probiotics in the cultivation of western king prawns. Fish Shellfish Immunol. Vol. 27, pp: 100-104.
 14. Hai, N.V.; Buller, N. and Fotedar, R., 2010b. Encapsulation capacity of Artemia nauplii with customised probiotics foruse in the cultivation of western king prawns (Penaeus latisulcatus). Aquac. Res. Vol. 41, pp: 893-903.
 15. Irianto, A. and Austin, B., 2002. Probiotics in aquaculture. J. Fish Dis. Vol. 25, pp: 633-642.
 16. Jamali, H.; Imani, A.; Abdollahi, D.; Roozbehfar, R. and Isari, A., 2015. Use of Probiotic Bacillus spp. in Rotifer (Brachionus plicatilis) and Artemia (Artemia urmiana) Enrichment: Effects on Growth and Survival of Pacific White Shrimp, Litopenaeus vannamei, Larvae. Probiotics and Antimicro. Prot. Vol. 7, pp: 118-125.
 17. Li, P.; Burr, G.S.; Goff, J.; Whiteman, K.W.; Davis, K.B.; Vega, R.R.; Neill, W.H. and Gatlin, D.M., 2005. A preliminary study on the effects of dietary supplementation of brewers yeast and nucleotides, singularly or in combination, on juvenile red drum (Sciaenops ocellatus). Aquac. Res. Vol. 36, pp: 1120-1127.
 18. McIntosh, D.; Samocha, T.M.; Jones, E.R.; Lawrence, A.L.; McKee, D.A.; Horowitz, S. and Horowitz, A., 2000. The effect of a commercial bacterial supplement on the high-density culturing of Litopenaeus vannamei with a low-protein diet in an outdoor tank system and no water exchange. Aquac. Eng. Vol. 21, pp: 215-227.
 19. Montero, D.; Mathlouthi, F.; Tort, L.; Afonso, J.M.; Torrecillas, S.; Fernandez-Vaquero, A.; Negrin, D. and Izquierdo, M.S., 2010. Replacement of diatary fish oil by vegetable oils affects humoral immunity and expression of pro-inflammatory cytokines genes in gilthead sea bream (Sparus aurata). Journal of Fish and Shellfish Immunology. Vol. 29, pp: 1073-1081.
 20. Moriarty, D.J.W., 1998. Control of luminous Vibrio species in penaeid aquaculture ponds. Aquac. Vol. 164, pp: 351-358.
 21. Newaj-Fyzul, A.; Adesiyun, A.A.; Mutani, A.; Ramsubhag, A.; Brunt, J. and Austin, B., 2007. Bacillus subtilis AB1 controls Aeromonas infection in rainbow trout. J. Appl. Microbiol. Vol. 103, pp: 1699-1706.
 22. Patra, S.K. and Mohamed, K.S., 2003. Enrichment of Artemia nauplii with the probiotic yeast Saccharomyces boulardii and its resistance against a pathogenic Vibrio. Aquaculture International. Vol. 11, pp: 505-514.
 23. Rengpipat, S.; Phianphak, W.; Piyatiratitivorakul, S. and Menasveta, P., 1998a. Effects of a probiotic bacterium on black tiger shrimp Penaeus monodon survival and growth. Aquaculture. Vol. 167, pp: 301-313.
 24. Rollo, A.; Sulpizio, R.; Nardi, M.; Silvi, S.; Orpianesi, C. and Caggiano, M., 2006. Live microbial feed supplement in aquaculture for improvement of stress tolerance. Fish Physiol. Biochem. Vol. 32, pp: 167-177.
 25. Saad, S.A.; Habashy, M.M. and Sharshar, M.K., 2009. Growth response of the freshwater prawn, Macrobrachium rosenbergii (De Man), to diets having different levels of Biogen. World Appl. Sci. J. Vol. 6, pp: 550-556.
 26. Silva, E.F.; Soares, M.A.; Calazans, N.F.; Vogeley, J.L.; Do Valle, B.C.; Soares, R. and Peixoto, S., 2013. Effect of probiotic (Bacillus spp.) addition during larvae and postlarvae culture of the white shrimp Litopenaeus vannamei. Aquac. Res. Vol. 44, pp: 13-21.
 27. Standen, B.T.; Rawling, M.D.; Davies, S.J.; Castex, M.; Foey, A. and Gioacchini, G., 2013. Probiotic Pediococcus acidilactici modulates both localized intestinal- and peripheral-immunity in tilapia (Oreochromis niloticus). Fish Shellfish Immunol. Vol. 35, No. 4, pp: 1097-104.
 28. Thanh Tung, H.; Koshio, S. and Traifalgar, R.F., 2010. Effects of Dietary Heat-killed Lactobacillus plantarum on Larval and Post-larval Kuruma Shrimp, Marsupenaeus japonicus Bate. World Aquacul Society. Vol. 41, pp: 16-27.
 29. Venkat, H.K.; Sahu, N.P. and Jain, K.K., 2004. Effect of feeding lactobacillus based probiotics on the gut micro flora, growth and survival of post larvae of Macrobranchium reosenbergii. Aquaculture Res. Vol. 35, pp: 501-507.
 30. Verschuere, L.;Rombaut,G.;Sorgeloos,P.and Verstraete, W., 2000. Probiotic bacteria as biological control agents in aquaculture. Microbiol. Mol. Bio. Rev. Vol. 64, pp: 655- 671.
 31. Villamil, L.; Reyes, C. and Martınez-Silva, M.A., 2014. In vivo and in vitro assessment of Lactobacillus acidophilus as probiotic for tilapia (Oreochromis niloticus, Perciformes: Cichlidae) culture improvement. Aqua. Res. 45, pp: 1116-1125.
 32. Wang, Y.B. and Xu, Z.R., 2006. Effect of probiotics for common carp (Cyprinus carpio) based on growth performance and digestive enzyme activities. Anim. Feed Sci. Technol. Vol. 127, pp: 283-292.
 33. Wang, Y.B., 2007. Effect of probiotics on growth performance and digestive enzyme activity of the shrimp Penaeus vannamei. Aquaculture. Vol. 269, pp: 259-264.
 34. Watanabe, T.; Kitajima, C. and Fujita, S., 1983. Nutritional values of live organisms used in Japan for mass propagation of fish: a review. Aquacul. Vol. 34, pp: 115-143.
 35. Yang, H.G.; Liu, Y.J.; Tian, L.L.; Liang, Y.G. and Lin, H.R., 2010. Effects of supplemental Lysin and Methionine on Growth Performance and body compsosition for Grass Carp (Ctenopharyngodon idella). Agricultural and Biological. Vol. 5, No. 2, pp: 222-227.
 36. Yu, M.C.; Li, Z.J.; Lin, H.Z.; Wen, G.L. and Ma, S., 2009. Effects of dietary medicinal herbs and Bacillus on survival, growth, body composition, and digestive enzyme activity of the white shrimp. Aquaculture Int. Vol. 17, pp: 377-384.
 37. Zhou, X.X.; Wang, Y.B. and Li, W.F., 2009. Effect of probiotic on larvae shrimp (Penaeus vannamei) based on water quality, survival rate and digestive enzyme activities. Aquaculture. Vol. 287, pp: 349-353.
 38. Ziaei-Nejad, S.; Rezaei, M.H.; Takami, G.A.; Lovett, D.L.; Mirvaghefi, A.and Shakouri M., 2006. The effect of Bacillus spp. bacteria used as pro-biotics on digestive enzyme activity, survival and growth in the Indian white shrimp Fenneropenaeus indicus. Aquaculture. Vol. 252, pp: 516-524.