تشخیص افتراقی 4 گونه از خانواده های Trochidae و Turbinidae در مناطق بین کشندی جزیره هرمز (خلیج فارس) براساس بررسی ساختار سوهانک با استفاده از میکروسکوپ الکترونی نگاره

نوع مقاله : سیستماتیک جانوری

نویسندگان

1 گروه زیست شناسی، دانشکده علوم زیستی، واحد ورامین- پیشوا، دانشگاه آزاد اسلامی ورامین، ایران

2 گروه زیست شناسی دریا، دانشکده علوم و فنون دریایی، دانشگاه دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شمال، صندوق پستی: 181- 19735

چکیده

سوهانک مشخصه مهمی در مطالعه سیستماتیکی گاستروپودها می­ باشد. هدف ازتحقیق حاضر، تشخیص افتراقی شکم ­پایان خانواده ­های Trochidae وTurbinidae  در مناطق بین کشندی جزیره هرمز توسط مطالعه سوهانک با استفاده از میکروسکوپ الکترونی نگاره بود. نمونه­ برداری گاستروپودها در فصل بهار 1395 و از 6 ایستگاه در مناطق بین کشندی جزیره هرمز و عمق کم ­تر از یک متر انجام شد. نمونه ­ها بلافاصله فریز شده و به آزمایشگاه منتقل شدند. پس از مطالعه مورفومتریک، مواد آلی نمونه ­ها هضم و سوهانک جدا شده و توسط میکروسکوپ الکترونی مورد بررسی قرار گرفت. در مطالعه حاضر، 4 گونه شامل Trochus firmus، Trochus erithreus و Turbo radiatus شناسایی شدند. نوع سوهانک در گونه های Trochus firmus، Trochus erithreus و Lunella coronata ریپیدوگلوسان بود که شکل دندان­ های مرکزی، جانبی و حاشیه­ ای در این سه گونه تفاوت داشت.نوعسوهانکدرگونه Turbo radiatusتنیوگلوسانبود.نتایجتحقیق حاضر دلالت بر این دارد که بررسی سوهانک توسط میکروسکوپ الکترونی نگاره روش مناسبی برای شناسایی دقیق­تر گاستروپودها م­ی باشد.

کلیدواژه‌ها


  1. حسین ­زاده ­صحافی، ه.؛ دقوقی، ب. و رامشی، ح.، 1379. اطلس نرم­ تنان خلیج فارس، موسسه تحقیقات شیلات ایران.
  2. عیسی ­پور، ا.؛ 1392. پایان ­نامه کارشناسی­ ارشد، دانشگاه تربیت مدرس، دانشکده علوم دریایی و اقیانوسی.
  3. میرزاباقری، د.؛ نبوی، س.م.؛ مهوری، ع. و کرمی، ک.، 1387. بررسی الگوی پراکنش شکم ­پایان در سواحل صخره ­ای جزیره هرمز. مجله پژوهش و سازندگی. دوره 21، شماره 3، صفحات 87 تا 95.
  4. Amini Yekta, F.; Kiabi, B.; Shokri, M.R. and Ashja Ardalan, A., 2012a. Abundance and species richness of intertidal gastropods in Qeshm Island, the Persian Gulf, before and after cyclone GONU (2007-2008). Journal of the Persian Gulf. Vol. 3, pp: 25-31.
  5. Amini Yekta, F.; Izadi, S. and Asgari, M., 2012b. Distribution of rocky intertidal molluscs in Qeshm Island, the Persian Gulf. INOC-CNRS, International Conference on Land-Sea Interactions in the Coastal Zone Jounieh, Lebanon. pp: 140-145.
  6. Asgari, M.; Yekta, F.A. and Izadi, S., 2012. Dominant intertidal crustacean and gastropod species in Qeshm Island, Iran, northern Persian Gulf. Marine Biodiversity Records. Vol. 5, 87 p.
  7. Barco, A.; Herbert, G.; Houart, R.; Fassio, G. and Oliverio, M., 2010. A molecular phylogenetic framework for the Muricidae, a diverse family of carnivorous gastropods. Molecular Phylogene and Evolution. Vol. 56, pp: 1025-1039.
  8. Beria, F. and Deniz, A., 2007. Further SEM assessment of radular characters of the limpets Patella caerulea and P. rustica (Mollusca: Gastropoda) from Antalya Bay, Turkey. Turkish Journal of Zoology. Vol. 33, pp: 359-365.
  9. Cruz, R.L. and Farina, M., 1998. Minerals of the radular apparatus of Falcidens sp. and the evolutionary implications for the phylum Mollusca. The Biological Bulletin. Vol. 194, pp: 224-230.