طبقه بندی اکولوژیک زیست گاه‌های ساحلی – دریایی استان بوشهر (ناحیه مرکزی) بر اساس مدل استاندارد (CMECS) و با به کارگیری سیستم اطلاعات جغرافیایی (GIS)

نوع مقاله : بوم شناسی

نویسندگان

1 باشگاه پژوهشگران جوان و نخبگان، واحد بوشهر، دانشگاه آزاد اسلامی، بوشهر، ایران، صندوق پستی: 44141-75149

2 سازمان تحقیقات آموزش و ترویج کشاورزی، مؤسسه تحقیقات علوم شیلاتی کشور، تهران، صندوق پستی: 149-14965

3 دانشگاه شهید بهشتی، تهران ، صندوق پستی:14451-75317

چکیده

این تحقیق طی یک دوره نه‌ماه (96-1395) با هدف شناسایی طبقه‌بندی و کدبندی زیستگاه‌های ساحلی بندر بوشهر(بخش مرکزی) با استفاده از روش استاندارد طبقه ‌بندی اکولوژیک مناطق ساحلی و دریایی (CMECS) به عنوان جدیدترین مدل طبقه‌بندی اکولوژیکی انجام گرفت. این تحقیق بر پایه مطالعات کتابخانه‌ایی بررسی‌های میدانی نمونه‌برداری‌های فصلی (جهت مشخص نمودن تأثیرات احتمالی ناشی از تغییرات آب و هوایی) تجزیه و تحلیل تصاویر ماهواره‌ایی و با به کار گیری GIS صورت گرفت. بر اساس این مدل سه گروه ازلایه‌های اطلاعاتی مدل CMECS شامل جزء سطح بستر (SC)، جزء ژئومورف سطح (GC) و جزء پوشش زیستی (BC) به کار گرفته شد. با توجه به وسعت منطقه مورد مطالعه و بر اساس ویژگی‌های ژئوموفولوژی ساحلی در بیست ایستگاه سیزده کد استاندارد برای ناحیه ساحلی بندر بوشهر شناسایی گردید. تنوع زیستی پایین در ناحیه ساحلی ناشی از افزایش مراکز توسعه صنایع و واحد های خدماتی و وابسته به عنوان بخش های انسان ساخت می‌باشد که باعث محدود شدن مناطق بکر در ناحیه ساحلی شده‌اند. پدیده‌های انسان ساخت از عوامل تاثیرگذار بر نوسانات اجتماعات گروه‌های جانوری و گیاهی در زیستگاه‌های ساحلی - دریایی استان بوشهر می‌باشد.

کلیدواژه‌ها


 1. انصاری، ز.، 1390. طبقه بندی اکولوژیک نواحی بین جزر و مدی جنوب جزیره قشم بر اساس مدل CMECS و با استفاده از GIS. پایان نامه کارشناسی ارشد، رشته زیست شناسی دریا، دانشگاه تربیت مدرس، تهران. 143 صفحه.
 2. بهرامی، ج.، 1392. طبقه بندی زیستگاه‌های  نواحی بین جزر و مدی جزیره هرمز –تنگه هرمز بر اساس مدل CMECS با بکار گیری GIS. پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشکده علوم پایه، دانشگاه هرمزگان. 110 صفحه.
 3. رحیمی، م.، 1390. طبقه بندی اکولوژیکی نواحی بین جزر و مدی شمال جزیره قشم بر اساس مدل CMECS و با استفاده از GIS. پایان نامه کارشناسی ارشد، رشته زیست شناسی دریا، دانشگاه تربیت مدرس. 115 صفحه.
 4. سواری، ا.؛ جهان‌پناه، م. و وزیری‌زاده، ا.، 1389. بررسی تنوع گونه‌ای و غالبیت ده پایانمنطقه بین جزر و مدی سواحل صخره‌ای بوشهر- خلیج‌فارس، مجله اقیانوس شناسی، شماره 3، صفحات 7 تا 16.
 5. شریفی پور، ف. و عوفی، ف.، 1386. مدیریت زیست محیطی مناطق ساحلی کشور( بررسی وضعیت موجود). سازمان بنادر و دریانوردی، تهران. 93 صفحه.
 6. عوفی، ف.؛ وفایی، ف.؛ دانه کار، ا. و ربانی ها، م.، 1387. مدیریت یک پارچه مناطق ساحلی کشور، سازمان بنادر و دریانوردی،تهران. 176 صفحه.
 7. مهردوست، م.، 1392. طبقه بندی زیستگاه‌های  نواحی بین جزر و مدی جزیره هنگام –تنگه هرمز بر اساس مدل CMECS با به کار گیری GIS. پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشکده علوم پایه، دانشگاه هرمزگان. 146 صفحه.
 8. Beatley, T.D.; Brower, J. and Schwab, A.K., 2002. An introduction to coastal zone management. Second edition,Island press, USA. 329 p.
 9. Keefer, M.L.; Peery, C.A.; Wright, N.; Daigle, W.R.; Caudill, C.C.; Claubugh, T.S.; Griffith, D.W. and Zacharias, M.A., 2008. Evaluating the NOAA and marine ecological classification standard in Estuarine System: A Columbia River stuary case study. Estuarine, coastal and shelf science. Vol. 78, pp: 89-106.
 10. Loya, Y.; Lubinevsky, H.; Rosenfeld, M. and Kramarsky Winter, E., 2004. Nutrient enrichment caused by in situ fish farms at Eilat, Red Sea is detrimental to benthic community. Marine   Pollution Bulletin. Vol. 49, pp: 344-353.     
 11. Madden, C.J.; Goodin, K.L.; Allee, R.; Finkbeiner,  M. and  Barnford, D.E.,  2008.  Coastal  and Marine Ecological Classification Standard (Draft). NOAA and Nature Serve. 76 p.
 12. Madden, C.J.; Goodin, K.; Allee, R.; Cicchetti, G.; Moses, C.; Finkbeiner, M. and Bamford, D., 2009. Coastal and Marine Ecological Classification Standard (version ІІІ). 123 p.
 13. Tyrrell, M.C., 2004. Strategic plan for mapping Massachusetts benthic marine habitats. Boston, Massachusetts Office of Coastal Zone Management.
 14. Vanzalling, M., 1997.  Biological  methods  for  ecological  fisheries  studies  in  tropical zones. FAO. Rome. 98 p.