بررسی جمعیت عقاب های صحرایی (Aquila nipalensis) و شاهی (Aquila heliaca) زمستان گذران در اطراف کشتارگاه و سایت زباله شهر یاسوج از پاییز 1394 تا زمستان 1395

نوع مقاله : بوم شناسی

نویسندگان

1 گروه زیست شناسی، دانشگاه یاسوج، کد پستی: 7591874934

2 اداره کل حفاظت محیط زیست استان گیلان

چکیده

کشتارگاه و سایت زباله شهر یاسوج در مجاورت یکدیگر و در 12 کیلومتری جنوب شهر یاسوج قرار دارند. در طی دو سال (1394 و 1395)، از اوایل آبان ماه تا اواخر اسفند، پرندگان شکاری این منطقه مورد شمارش و بررسی قرار گرفت. نتایج این بررسی­ها نشان داد که در پاییز و زمستان سال 1394 حدود 130-120 عدد پرنده شکاری از خانواده عقاب­ها و در سال 1395 حدود 125-115 عدد از همین خانواده در سایت زباله و کشتارگاه یاسوج حضور داشتند. از این تعداد در سال 1394، 84 عدد عقاب صحرایی و شش عدد عقاب شاهی و در سال 1395، 79 عدد عقاب صحرایی و 10 عدد عقاب شاهی شمارش گردید. در سال اول، 19/05% عقاب­های صحرایی، بالغ بودند و 33/33% آ­ن­ها 5-4 ساله و 47/62% آن­ها 3-2 ساله بودند. هم­چنین 83/33% از عقاب­های شاهی، نابالغ بودند. در سال دوم، 21/53% عقاب­های صحرایی، بالغ بودند و 36/70% آن­ها 5-4 ساله و 41/77% آن­ها 3-2 ساله بودند. در مورد عقاب­های شاهی نیز در سال دوم، باز هم جمعیت افراد بالغ بسیار کم­تر بود (20% کل جمعیت عقاب­های شاهی)، ولی اغلب افراد شمارش شده را نابالغ­ها تشکیل می­دادند. در طی دو سال مطالعه نیز، 20/3% عقاب­های صحرایی بررسی شده، بالغ و بقیه نابالغ بودند و در مورد عقاب شاهی نیز، 18/43% جمعیت، بالغ بودند. هم­چنین اوج زمان حضور عقاب­های مهاجر در این منطقه دی و بهمن ماه بوده است. در مطالعه­ حاضر عقاب شاهی جمعیت بسیار کم­تری نسبت به عقاب صحرایی داشت.

کلیدواژه‌ها


 1. Al Hasani, I.K.; Azar, J.F.; Nishimura, K.; Amr, Z.S. and Katzner, T.E., 2012. Distribution, diet and winter ecology of the Imperial Eagle (Aquila heliaca) in Jordan. Vertebrate Zoology. Vol. 62, No. 2, pp: 273-280.
 2. Andrew, W.T., 2002. Raptor Migration at Hoang Lien Nature Reserve, Northern Vietnam. Forktail. Vol. 18,
  pp: 45-48.
 3. Besten, D.W.J., 2004. Migration of Steppe Eagles (Aquila nipalensis) and other raptors along the Himalayas past Dharamsala, India, in autumn 2001 and spring 2002. Forktail. Vol. 20, pp: 9-13.
 4. BirdLife International. 2016. Aquila heliaca. The IUCN Red List of Threatened Species 2016: e.T22696048
  A90410809.
 5. Bragin, E. and Katzner, T., 2004. Population trends and nesting success of Imperial Eagle, Golden Eagle and White-tailed Sea Eagle in northwest Kazakhstan in 1990-2002. In: ChanceLLor, R. D. & B.U. MeyBurg (eds.), Raptors World Wide: Proceedings of the WWGBP – 6th World Conference on Birds of Prey and Owls. Budapest, Hungary. pp: 551-556.
 6. Decandido, R.; Allen, D. and Bildstein, K.L., 2001. The migration of Steppe eagles (Aquila nipalensis) and other raptors in central Nepal, autumn 1999. Journal of Raptor Researc. Vol. 35, No. 1, pp: 35-39.
 7. Demerdzhiev, D.; Stoychev, S.; Terziev, N. and Angelo, I., 2011. Status of the Eastern Imperial Eagle (Aquila heliaca) in the European part of Turkey. Acta Zoologica Bulgarica. Vol. 3, pp: 87-89.
 8. Demerdzhiev, D.; Horváth, M.; Kovács, A.; Stoychev, S. and Karyakin, I., 2011. Status and population trend of the Eastern Imperial Eagle (Aquila heliaca) in Europe in the period 2000-2011. Acta Zoologica Bulgarica. Vol. 3, pp: 5-14.
 9. Ellis, D.H.; Moon, S.L. and Robinson, J.W., 2001. Annual movements of a Steppe Eagle (Aquila nipalensis) summering in Mongolia and wintering in Tibet. Journal of Bombay Natural History Society. Vol. 98, No. 3, pp: 335-340.
 10. Ferrer, M., 2001. The Spanish Imperial Eagle. Lynx Edicions, Barcelona, Spain.
 11. Ferrer, M.; Penteriani, V.; Balbontin, J. and Pandolfi, M., 2003. The proportion of immature breeders as a reliable early warning signal of population decline: evidence from the Spanish Imperial Eagle of Doñana. Biological Conservation. Vol. 114, pp: 463-466.
 12. Forsman, D., 2012. The Raptors of Europe and the Middle East, A Handbook of Field Identification. Christopher Helm, London, UK.
 13. Fregurson Lees and Christie. 2001. Raptors of the world. Christopher Helm 417-420, ISBN 978-0-691-12684-5.
 14. Globalraptors.org.Steppe Eagle Aquila nipalensis. Global Raptor Information Network.
 15. Khatri, P.C., 2015. Winter migration of Steppe eagles (Aquila nipalensis) at Jorbeer, Bikaner. International Journal of Innovative Research and Review. Vol. 3, No. 1, pp: 1-5.
 16. Mayuri, P.H., 2014. Eagles fall prey to vulture-killing chemical. Pune Mirror. Retrieved 28 May 2014.
 17. Meyburg, B.U.; Meyburg, C. and Paillat, P., 2012. Steppe Eagle migration strategies – revealed by satellite telemetry. British Birds. Vol. 105, pp: 506-551.