نقش حفاظتی عصاره رازیانه بر کیفیت اسپرم منجمد یخ -گشایی شده قوچ قزل

نوع مقاله : فیزیولوژی (جانوری)

نویسندگان

گروه علوم دامی، دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی اهر، دانشگاه تبریز

چکیده

با کمک انجماد منی می‌توان اسپرم را برای مدت طولانی ذخیره کرد، اما تغییرات به­وجود آمده در طی انجماد منی می‌تواند باعث تنش اکسیداتیو شده و باعث کاهش قدرت باروری آن گردد. هدف از مطالعه حاضر بررسی تاثیر عصاره آبی گیاه رازیانه بر پارامترهای کیفی اسپرم قوچ بعد از فرآیند انجماد-یخ­گشایی می­باشد. برای این منظور از 5 رأس قوچ قزل با سن 4-3 ساله هفته‌ای 2بار برای مدت 4هفته اسپرم­گیری شد. نمونه‌‌های منی در هر بار پس از اطمینان از کیفیت لازم باهم مخلوط شدند. تیمارهای آزمایشی شامل 7 سطح عصاره رازیانه (شامل 0، 2، 4، 6، 8، 10 و 12 میلی‌لیتر بر دسی­لیتر رقیق­کننده) بودند که بر نمونه‌های منی رقیق شده افزوده شدند. نمونه‌ها برای مدت3 هفته در ازت مایع انجماد و نگه­داری شدند. پس از یخ­گشایی فراسنجه­های حرکتی اسپرم، یک­پارچگی غشای پلاسمایی و پراکسیداسیون لیپیدهای غشایی اسپرم مورد ارزیابی قرار گرفتند. آنالیزآماری نشان داد که عصاره رازیانه با اثرات آنتی‌اکسیدانی باعث کاهش اکسیداسیون لیپیدی غشای اسپرم در تیمارهای آزمایشی شد که در این ارتباط در گروه 12میلی‌لیتر کم­ترین غلظت مالون دی‌آلدهید مشاهده شد که نسبت به گروه شاهد تفاوت معنی‌دار داشت (0/05>P). بررسی فراسنجه‌های زنده‌مانی، یک­پارچگی غشایی و پارامترهای حرکتی حاکی از آن بود که تیمار 6 میلی‌لیتر نسبت به سایر گروه­های آزمایشی به­طور معنی‌داری باعث بهبودی شده است (0/05>P). به­نظر می‌رسد که به­طورکلی می‌توان از خاصیت آنتی‌اکسیدانی رازیانه جهت کاهش استرس اکسیداتیو پس از انجماد در اسپرم قوچ استفاده کرد و برای این منظور غلظت 6 میلی‌لیتر عصاره در دسی‌لیتر رقیق­کننده مناسب است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Protective effects of fennel (Foeniculum vulgare) extract on frozen-thowed sperm of Ghezel ram

نویسندگان [English]

 • Amir Karimi
 • Maghsoud Besharati
 • Zabihh Nemati
Department of Animal Science, Ahar faculty of Agriculture & Natural Resources, University of Tabriz
چکیده [English]

Long term sperm storage is major factor of artificial insemination in animal improvement. Nevertheless recovered fertility of frozen–thawed sperm is very important. This experiment was carried out in order to study of antioxidant effects of fennel (Foeniculum vulgare) aqueous extract on the quality of frozen–thawed Ghezel ram semen. After extraction procedure, different levels of fennel extract (0, 2, 4, 6, 8, 10 and 12 ml as experimental groups) were added per deciliter (dl) of extender. After chilling, diluted semen were packaged in 0.5 ml straws and stored in liquid nitrogen for 3 weeks. This experiment was performed with 5 replications (with 10 straws in each replicates) per experimental groups. Evaluation of live sperm using of eosin-nigrosin staining showed addition of 6 ml Fennel extract had higher live sperm than other experimental groups (P<0.05). Plasma membrane integrity was carried out by Hypo Osmotic Test (HOST) that declared the healthiest membrane was observed in 6 ml extract group (P<0.05). There were significant differences among experimental groups in plasma membrane integrity and lowest value was observed in 12 ml extract group (P<0.05). Sperm motility evaluation by CASA declared significantly higher motility in 6 ml extract group versus other groups (P<0.05). Study of oxidative damage showed lower amount of Malondialdehyde (MDA) in 12ml extract group than other groups (P<0.05). Although the results declare the substantial differences among experimental groups but base on this experiment, It seems, use of 6 ml fennel aqueous extract per dl extender, lead to positive effects on frozen-thawed sperm quality.

کلیدواژه‌ها [English]

 • oxidative stress
 • Semen Cryopreservation
 • Ghezel Ram
 1. شهباززاده، ر.؛ دقیق­کیا، ح.؛ مقدم،غ.ع.؛ دهقان،غ.؛ حسینخانی، ع. و اشرفی،ا.، 1394. تاثیر سطوح مختلف عصاره الکلی مرزه سهندی بر کیفیت اسپرم منجمد-یخ گشایی شده گاو هلشتاین. پژوهش­های علوم دامی. دوره 25، شماره 1، صفحات 13 تا 24.
 2. فرهادی، ر.؛ دقیق­کیا، ح.؛ حسینخانی، ع.؛قاسمی­پناهی، ب.؛ دهقان، غ.و اشرفی،ا.، 1394. اثرعصاره اتانولی گیاه مرزنجوش بر فراسنجه­های کیفی و غلظت مالون دی آلدهید اسپرم منجمد یخ گشایی شده گاو هلشتاین. پژوهش­های علوم دامی. دوره 25، شماره 1، صفحات 1 تا 11.
 3. فرهادی، ر.؛ دقیق­کیا، ح. و اشرفی،ا.،1394. تأثیر عصاره اتانولی مریم گلی سهندی به­عنوان آنتی­اکسیدان طبیعی بر پارامترهای کیفی اسپرم منجمد-یخ گشایی شده گاو هلشتاین. پژوهش­های تولیدات دامی. دوره 6، شماره 12، صفحات 79 تا 86.
 4. زنگنه، ک.؛ فاخری، ب.؛ اروجی، ف.؛ افضلی­فر، ا. و  مخدومی، م.، 1395. بررسی تنوع ژنتیکی اکوتیپ‌هایی از گیاه دارویی رازیانه (Foeniculum vulgare)  ایران با استفاده از نشانگر مولکولی ISSR. مجله زیست­فناوری گیاهان دارویی. دوره 2، شماره 4، صفحات 10 تا 19.
 5. Alvarez, J.G. and Storey, B.T., 1992. Evidence for increased lipid peroxidative damage and loss of superoxide dismutase activity as a mode of sublethal cryodamage to human sperm during cryopreservation. Journal of Andrology. Vol. 13, pp: 232-241.
 6. Arabshahi-Delouee, S. and Urooj, A., 2007. Antioxidant properties of various solvent extracts of mulberry (Morus indica L.) leaves. Food Chemistry. Vol. 102, pp:  1233-1240.
 7. Baliga, M.S.; Jagetia, G.C.; Rao, S.K. and Babu, K., 2003. Evaluation of nitric oxide scavenging activity of certain spices in vitro: a preliminary study. Nahrung. Vol. 47, pp: 261-264.
 8. Barros, L.; Heleno, S.A.; Carvalho, A.M. and Ferreira, I.C., 2009. Systematic evaluation of the antioxidant potential of different parts of Foeniculum vulgare mill. from portugal. Food Chemical Toxicology. Vol. 47, pp: 2458-2464.
 9. Batista, M.; Niño, T.; Alamo, D.; Castro, N.; Santana, M.; González, F.; Cabrera, F. and Gracia, A., 2009. Successful artificial insemination using semen frozen and stored by an ultrafreezer in the Majorera goat breed. Theriogenology. Vol. 71, pp: 1307-1315.
 10. Blom, E., 1950. A one minute live-dead sperm stain by means of Eosin-Nigrosin. Fertility and Sterility. Vol. 1,
  pp: 176-177.
 11. Bucak, M.N.; Ateşşahin A.; Varişli, O.; Yüce, A.; Tekin, N. and Akçay, A., 2007. The influence of trehalose, taurine, cysteamine and hyaluronan on ram semen: Microscopic and oxidative stress parameters after freeze-thawing process. Theriogenology. Vol. 67, pp: 1060-1067.
 12. Choi, E.M. and Hwang, J.K., 2004. Antiinflammatory, analgesic and antioxidant activities of the fruit of Foeniculum vulgare. Fitoterapia. Vol. 75, pp: 557-565.
 13. Çoyan, K.; Başpınar, N.; Bucak, M.N.; Akalın, P.P.; Ataman, M.B.; Omür, A.D.; Güngör, S.; Küçükgünay, S.; Ozkalp, B. and Sarıözkan, S., 2010. Influence of methionine and dithioerythritol on sperm motility, lipid peroxidation and antioxidant capacities during liquid storage of ram semen. Research in Veterinary Science. Vol. 89, pp: 426-431.
 14. De Martino, L.; De Feo, V.; Fratianni, F. and Nazzaro, F., 2009. Chemistry, antioxidant, antibacterial and antifungal activities of volatile oils and their components. Natural Product Communications. Vol. 4, pp: 1741-1750.
 15. Diao, W.;  Hu, Q.;  Zhang, H. and Xu, J., 2014. Chemical composition, antibacterial activity and mechanism of action of essential oil from seeds of fennel (Foeniculum vulgare Mill.) Food Control. Vol. 35, No. 1, pp: 109-116.
 16. Douglas, T.C. and Kenneth, I.A., 2013. Spermatogenesis, Methods and Protocols. Springer Science. pp: 14-15.
 17. Draper, H.H. and Hadley, M., 1990. Malondialdehyde determination as index of lipid peroxidation. Methods in Enzymology. Vol. 186, pp: 421-431.
 18. Gharagozloo, P. and Aitken, R.J., 2011. The role of sperm oxidative stress in male infertility and the significance of oral antioxidant therapy. Human Reproduction. Vol. 26, pp: 1628-1640.
 19. Handa, S.S.; Khanuja, S.P.S.; Longo, G. and Rakesh, D.D., 2008. Extraction Technologies for Medicinal and Aromatic Plants, United Nations Industrial Development Organization and the International Centre for Science and High Technology. 22 p.
 20. Jensen, T.; Skakkebæk, N.; Jørgensen, N.; Jensen, M. and Juul. A., 2011. Antioxidants and male subfertility-a survey of a Cochrane review. Ugeskrift for laeger. Vol. 173, 3253 p.
 21. Malo, C.; Gil, L.; Gonzalez, N.; Martínez, F.; Cano, R.; de Blas, I. and Espinosa E., 2010. Anti-oxidant supplementation improves boar sperm characteristics and fertility after cryopreservation: comparison between cysteine and rosemary (Rosmarinus officinalis). Cryobiology. Vol. 61, pp: 142-147.
 22. Malo, C.; Gil, L.; Cano, R.; Gonza´lez, N. and Lun˜o, V., 2011. Fennel (Foeniculum vulgare) provides antioxidant protection for boar semen cryopreservation. Andrologia. Vol. 44, pp: 710-715.
 23. Miguel, M.G.; Cruz, C.; Faleiro, L.; Simoes, M.T.; Figueiredo, A.C.;Barroso, J.G. and Pedro, L.G., 2010. Foeniculum vulgare essential oils: chemical composition, antioxidant and antimicrobial activities. Natural Product Communications. Vol. 5, pp: 319-328.
 24. Nickavar, B. and Abolhasani, F.A., 2009. Screening of antioxidant properties of seven umbelliferae fruits from iran. Pakistan Journal of Pharmaceutical Sciences. Vol. 22, pp: 30-35.
 25. Ozkan, M.M. and Chalchat, J.C., 2006. Effect of collection time on chemical composition of the essential oil of Foeniculumvulgare subsp. Piperitum growing wild in Turkey. European Food ResearchandTechnology. pp: 224-279.
 26. Pinho, R.A.; Andrades, M.E.; Oliveira, M.R.; Pirolo, A.C.; Zago, M.S.; Silveira, P.C.L.; Dal-Pizzol, F. and Moreira, J.C.F., 2006. Imbalance in SOD/CAT activities in rat skeletal muscles submitted to treadmill training exercise. Cell Biology International. Vol. 30, pp: 848-853.
 27. Roca, J.; Gil M.A.; Hernandez, M.; Parrilla, I.; Vazquez, J.M. andMartinez, E.A., 2004. Survival and fertility of boar spermatozoa after freeze-thawing in extender supplemented with butylated hydroxytoluene. Journal of Andrology. Vol. 25, pp: 397-405.
 28. Ruberto, G.; Baratta, M.T.; Deans, S.G. and Dorman, H.J., 2000. Antioxidant and antimicrobial activity of Foeniculum vulgare and Crithmum maritimum essential oils. Planta Medica. Vol. 66, pp: 687-693.
 29. Thomson, L.; Fleming, S.D.; Aitken. R.J.; De Iuliis, G.N.; Zieschang, J.A. and Clark, A.M., 2009. Cryopreservation-induced human sperm DNA damage is predominantly mediated by oxidative stress rather than apoptosis. Human Reproduction. Vol. 24, pp: 2061-2070.
 30. Velioglu, Y.S.; Mazza, G.; Gao, L. and Oomah, B.D., 1998. Antioxidant activity and total phenolics in selected fruits, vegetables, and grain products. Journal of Agricultural and Food Chemistry. Vol. 46, pp: 4113-4117.
 31. Watson, P., 2000. The causes of reduced fertility with cryopreserved semen. Animal Reproduction science. Vol. 60, pp: 481-492.
 32. Zanghaneh, Z.; Zhandi, M.; Zareh Shahneh, A.; Najafi, A.; Nabi, M.M. and Mohammadi-Sangcheshmeh, A., 2013. Does Rosemary aqueous extract improve buck semen cryopreservation? Small Ruminant Research. Vol. 114, No. 1, pp: 120-125.