بررسی کارایی تولید بچه ماهی نورس تیلاپیا سیاه Oreochromis niloticus و هیبرید قرمز Oreochromis sp در دو سیستم نرسینگ

نوع مقاله : سایر

نویسندگان

1 مؤسسه تحقیقات علوم شیلاتی کشور، مرکز تحقیقات ملی آبزیان آب های شور، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، ایران. کیلومتر 100 جاده یزد-بافق، صندوق پستی: 159

2 موسسه تحقیقات علوم شیلاتی کشور، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، تهران، صندوق پستی: 6116-14155

چکیده

 تأمین بچه ­ماهی یکی از نیازهای پایه برای توسعه آبزی­ پروری ماهی تیلاپیا است و لازم است بهینه‌ سازی روش­ ها با هدف افزایش کارایی تولید بچه ­ماهی مورد توجه قرار گیرد. در مطالعه حاضر، تولید بچه­ ماهی تیلاپیا تک ­جنس گونه نیل سیاه Oreochromis niloticus و هیبرید قرمز Oreochromis sp با استفاده از سیستم تانک فاقد هاپا و هاپانت از آغاز مرحله بچه ­ماهی نورس بررسی شد. نتایج نشان ­دهنده تفاوت بیش ­تر دامنه اندازه طول و وزن بچه­ ماهیان در تانک­ های فاقد هاپا و بازماندگی بیش ­تر در سیستم دارای هاپا بود. میانگین­ های طول و وزن بچه ­ماهیان در سیستم فاقد هاپا بیش از سیستم هاپا بود و آزمون t این اختلاف را معنی­ دار نشان داد (0/05>p). خلوص تک­ جنس سازی در هردو سیستم 100 درصد بود. هم­ چنین در مجموع میانگین­ های طول کل، وزن بدن و بازماندگی بچه­ ماهیان تیلاپیای قرمز به ­طور معنی­ دار بیش از بچه ­ماهیان سیاه به ­دست آمد (0/05>p). استفاده از سیستم هاپا برای تولید بچه ­ماهی نورس تک ­جنس از نظر یک ­دست بودن اندازه بچه ­ماهیان و بازماندگی مناسب مطلوب است و سیستم تانک­ های فاقد هاپا منجر به تولید بچه­ ماهیان با اندازه طول کل و وزن بیش ­تر بدن می ­شود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Evaluation of the production efficiency of black tilapia, Oreochromis niloticus and red hybrid tilapia, Oreochromis sp. fries in two nursing systems

نویسندگان [English]

 • Farhad Rajabipour 1
 • Nassrin Mashaii 1
 • Mohammad Jafari 1
 • Habib Sarsngei 1
 • Mohamad Mohammadi 1
 • Ali Hajizadeh 2
1 National Research Center of Saline Water Aquatics, Iranian Fisheries Science Research Institute, Bafq, Yazd, Iran
2 Iranian Fisheries Science Research Institute, Agricultural Research Education and Extension Organization (AREEO), Tehran. PO Box: 14155-6116
چکیده [English]

The production of tilapia fries is a basic requirement for the tilapia culture industry and it is necessary to optimize the production of fries to increase the profitability of the tilapia hatcheries. In the present study, the production fries of Nile tilapia, Oreochromis niloticus and hybrid red Oreochromis sp. using tank and hapa systems was investigated. The results showed higher significant difference in the length and weight of fish in the hapa-free tanks, by t-test (p <0.05) but much isometric fries and more survival in the hapa system. SRT were similarly 100% in both systems. Also, the means of total length, body weight and survival of hybrid red Tilapia were significantly higher than Nile tilapia fries, by t-test (p <0.05). Producing SRT fries in tank system with hapa tended to more isometric fries and appropriate survival, however fries produced in tanks without hapa had higher total length and body weight.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Tilapia
 • Fry
 • Nursing
 • tank
 • Hapa
 1. بیطرف، ا.، 1391. گزارش‌ نهایی‌ پروژه، بررسی روش ­های تولید تک جنس نر تیلاپیای سیاه در شرایط آب ‌لب‌شور بافق. مرکز تحقیقات ماهیان آب‌شور داخلی ‌بافق. مؤسسه تحقیقات علوم شیلاتی کشور. 55 صفحه.
 2. رجبی­ پور، ف.، 1395. گزارش نهایی پروژه تحقیقاتی پایش شرایط بهداشتی و بررسی عوامل بیماری ­زای عفونی در کارگاه­ های تکثیر و پرورش تیلاپیا در بافق. مؤسسه تحقیقات علوم شیلاتی کشور. 96 صفحه.
 3. رجبی‌پور، ف.، 1394. گزارش نهایی پروژه پرورش تیلاپیا در سیستم آکواپونیک. سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، مؤسسه تحقیقات علوم شیلاتی کشور، مرکز تحقیقات ملی آبزیان آب ­های شور. 44 صفحه.
 4. رجبی ­پور، ف.، 1391. گزارش نهایی پروژه بررسی امکان معرفی تیلاپیا به صنعت تکثیر و پرورش آب­ های داخلی مناطق کویری ایران. ایستگاه تحقیقات ماهیان آب‌شور داخلی بافق. مؤسسه تحقیقات شیلات ایران. 96 صفحه.
 5. سرسنگی، ح.، 1395. گزارش نهایی پروژه بررسی اثر دما، شوری، دوره نوری، تراکم و هم ­جنس ­خواری بر رشد و بازماندگی لارو تیلاپیا در آب لب ­شور بافق. مرکز تحقیقات ملی آبزیان آب­ های شور، مؤسسه تحقیقات علوم شیلاتی کشور. 41 صفحه.
 6. سرسنگی،ح.،1391. گزارش نهایی پروژه مطالعه وضعیت سازگاری، رشد و بازماندگی تیلاپیا (Oreochromis sp) در شرایط پرورشی آب لب‌ شور بافق. مرکز تحقیقات ماهیان آب‌ شور داخلی ‌بافق، مؤسسه تحقیقات علوم شیلاتی کشور. 46 صفحه.
 7. علیزاده،م.،1391.ارزیابی زیست ­محیطی (EIA) پرورش ماهی تیلاپیا در بافق یزد. مؤسسه تحقیقات علوم شیلاتی کشور. 130 صفحه.
 8. محمدی، م.، 1391. گزارش ‌نهایی ‌پروژه تعیین مناسب­ ترین جیره غذایی برای پرورش تیلاپیای سیاه (Oreochromis niloticus) در آب لب ­شور بافق. مرکز تحقیقات ماهیان آب‌ شور داخلی‌ بافق، مؤسسه تحقیقات علوم شیلاتی کشور. 58 صفحه.
 9. مشائی، ن.، 1395. گزارش‌ نهایی ‌پروژه تعیین اپتیمم‌های تکثیر (شوری، دوره نوری، تراکم، و نسبت جنسی مولدین) ماهیان تیلاپیای پرورشی سیاه درشرایط آب لب‌شور بافق. مرکزتحقیقات ماهیان آب‌شور داخلی بافق، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، مؤسسه تحقیقات علوم شیلاتی کشور. 31 صفحه.
 10. مشائی، ن.، 1391. گزارش‌ نهایی‌ پروژه تعیین بیوتکنیک تکثیر و تولید بچه ­ماهیان نورس تیلاپیای پرورشی درشرایط آب لب‌شور بافق. مرکزتحقیقات ماهیان آب‌شور داخلی بافق، مؤسسه تحقیقات علوم شیلاتی کشور. 57 صفحه.
 11. Abdel-tawwab, M.; El-Marakby H.I. and Ahmad, M.H., 2006. Cannibalism in Oreochromis niloticus effect of stocking density, feed quality and submerged macrophytes. Indian Journal of Fisheries. Vol. 53, No. 3, pp: 245-251.
 12. Bhujel, R.C., 2008. The role of Asian Institute of Technology on the promotion of tilapia for aquaculture, AIT. 8th International Symposium on Tilapia in Aquaculture, Egypt, Cairo.
 13. Bhujel, R.C., 2014. A Manual for Tilapia Business Management. CABI Pub. 216 p.
 14. Bhujel, R.C.; Little, D.C. and Hossain, A., 2007. Reproductive performance and the growth of pre-stunted and normal Nile tilapia (Oreochromis niloticus) broodfish at varying feeding rates. Aquaculture. Vol. 273, pp: 71-79.
 15. Blashine-Earn, S. and Earn, D.J.D., 1998. On the evolutionary pathway of parental care in mouth-brooding cichlid fish. Proceedings of the Royal Society of London. Vol. 265, pp: 2217-2222.
 16. Bocek, A., 1990. Net enclosure system for Oreochromis niloticus fingerling production. International Center for Aquaculture and Aquatic Environments. Auburn Univ. (USA).
 17. Drummond, C.D.; Murgas, L.D.S. and Vicentini, B., 2009. Growth and survival of tilapia Oreochromis niloticus submitted to different temperatures during the process of sex reversal. Ciência e Agrotecnologia. Vol. 33, No. 3. 
 18. El-Sayed, A.M., 2002. Effects of stocking density and feeding levels on growth and feed efficiency of Nile tilapia fry. Aquaculture Research. Vol. 33, pp: 621-626.
 19. El-Sayed, A.M., 2006. Tilapia culture. CABI Pub. 277 p.
 20. Fessehaye, Y., 2006. Natural mating in Nile tilapia (Oreochromis niloticus L.) Implications for reproductive success, inbreeding and cannibalism. PhD thesis, Wageningen University, Netherlands. 149 p.
 21. Guerrero, R.D. and Shelton, W.L., 1974. An aceto-carmine squash technique for sexing juvenile fishes. The Progressive Fish Culturist. Vol. 36, 56 p. (Cited in Wassermann and Afonso, 2003).
 22. Hussain, M.G., 2004. Farming of Tilapia, Breeding Plans, Mass Seed Production and Aquaculture Techniques. Momin Offset Press, Dhaka, Bangladesh. 149 p.
 23. Little, D.C. and Hulata, G., 2000. Strategies for tilapia seed production. In: Tilapias: Biology and Exploitation. Beveridge, M.C. M. and B.J. McAndrew, Editors. Kluwer Academic Publishers, London, UK. pp: 267-326.
 24. Little, D.C., 1989. An evaluation of strategies for production of Nile tilapia (Oreochromis niloticus L.) fry suitable for hormonal treatment. PhD thesis, Institute of Aquaculture, University of Stirling, UK.
 25. Macintosh, D.J. and Little, D.C., 1995. Nile tilapia (Oreochromis niloticus). In: Bromage, N.R. and Roberts, R.J. (eds) Broodstock Management and Egg and Larval Quality. Blackwell Science, Oxford, UK, pp: 277-320.
 26. Muntaziana, M.P.A.; Rahim, A.A.; Harmin, S.A. and Amin, S.M.N., 2011. Effect of Broodfish Sex Ratio on Seed Production of Red Tilapia in Suspended Hapa. Journal of Fisheries & Aquatic Science. Vol. 6, No. 7, 862 p.
 27. Nandlal, S. and Pickering, T., 2004. Tilapia fish farming in Pacific Island countries. Vol. 1-2. Copyright Secretariat of the Pacific Community and Marine Studies Program, The University of the South Pacific.
 28. Nasr-Allah, A.M.; Dickson, M.W.; Al-Kenawy, D.A.R.; Ahmed, M.F.M and El-Naggar, G.O., 2014. Technical characteristics and economic performance of commercial tilapia hatcheries applying different management systems in Egypt. Aquaculture. Vol. 426-427, pp: 222-230.
 29. Phelps, R.P. and Popma, T.J., 2000. Sex reversal of tilapia. Pages 34-59 in B.A. Costa-Pierce and J.E. Rakocy, eds. Tilapia Aquaculture in the Americas, Vol. 2. The World Aquaculture Society, Baton Rouge, Louisiana, United State.
 30. Popma, T.J. and Lovshin, L.L., 1995. Worldwide Prospects for Commercial Production of Tilapia. International Center for Aquaculture and Aquatic Environments, Department of Fisheries and Allied Aquacultures, Auburn University, Alabama. 42 p.
 31. Romana-Eguia, M.R.R. and Eguia, R.V., 1999. Growth of five Asian red tilapia strains in saline environments. Aquaculture. Vol. 173, pp: 161-170.
 32. Suresh, A.V. and Lin, C.K., 1992. Tilapia culture in saline waters: a review. Aquaculture. Vol. 106, pp: 201-226.
 33. Tilapia Aquaculture Dialogue (TAD). 2011. Better Management Practices for Tilapia Aquaculture: A tool to assist with compliance to the International Standards for Responsible Tilapia Aquaculture. WWF Pub. 54 p.
 34. Wahby, O.M. and Shalaby, S.H., 2010. Oral administration of testosterone in fish diet affect sex differentiation and testis development in tilapia. Research Journal of Agriculture and Biological Sciences. Vol. 6, No. 6, pp: 946-952.
 35. Watanabe, W.O.; Kuo, C.M. and Huang, M.C., 1984. Experimental rearing of Nile tilapia fry (Oreochromis niloticus) for Salt water culture. ICLARM Technical Reports. No. 14, 28 p.