مطالعه تنوع ژنتیکی ماهی آزاد (Salmo trutta caspius Kessler, 1877) در رودخانه های چشمه کیله و کرگانرود با استفاده از نشانگرهای ریزماهواره

نویسندگان

1 گروه شیلات، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران، صندوق پستی: 14515-775

2 موسسه تحقیقات علوم شیلاتی کشور، تهران، صندوق پستی:6116- 14155

چکیده

ماهی آزاد دریای خزر (Salmo trutta caspius) یکی از 9 زیر گونه قزل ‌آلای قهوه ‌ای در جهان و از گونه ‌های مهم اقتصادی و در معرض خطر انقراض دریای خزر می‌ باشد. در این مطالعه تنوع ژنتیکی ماهی آزاد دریای خزر با استفاده از روش ریزماهواره مورد بررسی قرار گرفت. بدین منظور 225 عدد مولد ماهی آزاد از رودخانه‌ های چشمه کیله و کرگانرود جمع‌ آوری و DNA ژنومی با استفاده از روش استات آمونیوم استخراج شد. کیفیت و کمیت DNAهای استخراج شده با استفاده از روش‌ های الکتروفورز افقی ژل آگارز 1% و اسپکتروفتومتری ارزیابی شد. واکنش زنجیره‌ ای پلیمراز با استفاده از 16 جفت آغازگر ریزماهواره انجام و محصولات تکثیر شده با استفاده از ژل پلی اکریل آمید 6% الکتروفورز و با روش نیترات نقره رنگ‌ آمیزی شدند. باندهای DNA با نرم افزار Photo- Capt امتیازدهی شدند و پنج جایگاه چندشکلی تولید شد. میانگین هتروزایگوسیتی مشاهده شده و مورد انتظار به‌ ترتیب 09/0±47/0 و 10/0±61/0 محاسبه شد و بیش ‌تر جایگاه‌ ها خارج از تعادل هاردی-واینبرگ بودند (0/001>P). نتایج آنالیز واریانس مولکولی نشان داد که اختلاف تنوع ژنتیکی بین و درون جمعیت‌ ها معنی ‌دار است (0/01>P). بنابراین بیش از یک جمعیت در رودخانه‌ های مورد مطالعه وجود دارد که باید در بازسازی ذخایر مد نظر قرار گیرد.

کلیدواژه‌ها