اثر مصرف کنجاله گوار (Cyamopsis tetragonoloba)بر شاخص های رشد و بازماندگی بچه ماهیان قزل آلای رنگین کمان (Onchorhynchus mykiss)

نویسندگان

1 گروه شیلات، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات اهواز، صندوق پستی: 163

2 گروه شیلات، دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران، صندوق پستی: 14515-775

3 گروه شیلات، دانشگاه آزاد اسلامی واحد اهواز، صندوق پستی: 163

4 باشگاه پژوهشگران ونخبگان جوان،دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران، صندوق پستی:14515-775

5 گروه زراعت واصلاح نباتات دانشکده کشاورزی ومنابع طبیعی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد ورامین-پیشوا

چکیده

این پژوهش با هدف بررسی ا ثر جایگزینی کنجاله گوار 60 درصد به‌ جای کنجاله سویا بر شاخص ‌های رشد وبقای ماهی قزل‌ آلای رنگین‌ کمان با 5 سطح جایگزین صفر ، 25، 50، 75 و 100 کنجاله گوار به‌ جای کنجاله سویا (به ‌ترتیب معادل صفر، 3/88، 7/8، 11/63 و 15/5 درصد گوار در جیره) به‌ صورت معادل پروتئینی با انرژی و پروتئین یکسان با 3 تکرار شامل 345 قطعه 2±82 گرمی Onchorhynchus mykissو زیست‌ سنجی 15 روز یک‌ بار از 5 نمونه در هرتیمار به‌ مدت 60 روز صورت گرفت. در انتهای آزمایش وزن نهایی، افزایش وزن، میزان غذای مصرفی ، ضریب تبدیل غذایی، ضریب رشد ویژه ، بازده نسبی پروتئین ، ضریب چاقی و درصد بازماندگی برای کل دوره آزمایش اندازه‌ گیری و محاسبه شد که نتایج نشان داد این جایگزینی در تمامی شاخص ‌ها  به‌ جز وزن اولیه موجب تفاوت معنی‌ داری شده (0/05>p) و اختلاف معنی‌ دار بین تیمارها در مقدار غذای مصرفی ، افزایش وزن و درصدبازماندگی به روشنی مشهود است (0/01>P). بنابراین جهت دسترسی به راندمان بهینه تولید فرآوری مناسب کنجاله گوار اثرات ضدتغذیه ‌ای آن را به حداقل رسانده و می‌ تواند به‌ عنوان یکی از منابع پروتئینی گیاهی جایگزین کنجاله سویا شود.

کلیدواژه‌ها