فرمولاسیون جیره بهینه با تأکید بر تعیین سطح اپتیمم پروتئین مورد نیاز برای پرورش ماهی زینتی گرین ترور (Andinocara rivulatus)

نویسندگان

1 گروه شیلات، دانشکده علوم و فنون دریایی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شمال، صندوق پستی: 181- 19735

2 گروه بهداشت، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران، صندوق پستی: 14515-775

3 گروه شیلات، دانشگاه آزاد اسلامی واحد بابل، صندوق پستی: 755

چکیده

 این تحقیق به‌ منظور تعیین سطح اپتیمم پروتئین در جیره غذایی ماهی زینتی گرین ترور و بررسی اثر آن بر روی عملکرد رشد و تغذیه ‌ای صورت گرفت.  برای این منظور 90 عدد ماهی با میانگین وزنی و طولی به‌ ترتیب 0/20 ± 3/93 گرم  و 0/26± 4/73 سانتی ‌متر با استفاده از سه جیره آزمایشی ایزوکالریک و فرموله شده توسط نرم‌ افزار   Win Feed 2.8 حاوی سطوح 35، 40 و 45 درصد پروتئین در قالب 3 تیمار هر کدام با سه تکرار مورد بررسی قرار گرفتند. در طول دوره ماهیان هر 21 روز یک‌ بار زیست‌ سنجی شدند و پس از گذشت 84 روز نتایج نشان دادند که ماهیان تغذیه شده با جیره حاوی 45 درصد پروتئین از نظر میزان شاخص‌ های رشد، میزان بازده پروتئین، ضریب تبدیل غذایی، ضریب چاقی و درصد بقاء در شرایط بهتری بودند و با ماهیان تغذیه شده با تیمارهای دیگر اختلاف معنی ‌دار داشتند  (0/05>P)

کلیدواژه‌ها