نقش گرلین و گیرنده گرلین تخمدان در پاتوژنز سندرم تخمدان پلی کیستیک

نویسندگان

گروه جانوری، دانشکده علوم زیستی، دانشگاه شهیدبهشتی، تهران

چکیده

سندرم تخمدان پلی‌ کیستیک معمولاً با چاقی همراه است. گرلین نوروپپتیدی است که نقش کلیدی در متابولیسم ایفا می‌کند. در این مطالعه، بیان mRNA گرلین و گیرنده آن، توسط تکنیک real-time PCR در موش‌ های صحرایی نرمال و موش‌ های مبتلا به سندرم تخمدان پلی‌ کیسیتک، جهت تعیین نقش گرلین در پاتوژنز سندرم تخمدان پلی‌ کیستیک مورد اندازه‌ گیری قرار گرفت. 48 موش صحرایی ماده باکره نژاد ویستاربه دو گروه تقسیم شدند. در گروه 1، حیوانات تحت تزریق دورن عضله‌ ای 0/4 میلی‌گرم استرادیول والرات، 60 روز قبل از روز آزمایش قرار گرفتند. حیوانات گروه 2 دست‌ نخورده باقی ماندند. در روز آزمایش، حیوانات در هر گروه توسط تست واژینال اسمیر به چهار گروه (پرواستروس، استروس، دی استروس 1 و دی استروس2) تقسیم شدند. تخمدان‌ ها جدا شده و میزان بیان گرلین و گیرنده گرلین توسط روش real-time PCR  اندازه ‌گیری شد. بیان mRNA گرلین در موش‌ های مبتلا به سندرم تخمدان پلی‌ کیستیک به‌ طور معنی داری در فازهای دی استروس 1 و 2 پایین ‌تر از موش‌ های نرمال بوده اما در فازهای پرواستروس و استروس بالاتر بوده است. اما اختلاف معنی‌ داری بین بیان گیرنده گرلین در موش‌ های نرمال و مبتلا به سندرم تخمدان پلی‌ کیستیک دیده نشده است.  

کلیدواژه‌ها