تاثیر تغذیه با مخمر تحریک شده حاوی پروتئین های شوک حرارتی HSPبر میزان رشد، بقاء و مقاومت در برابر استرس های محیطی در دو گونه Artemia urmiana و Artemia franciscana

نویسندگان

1 گروه زیست شناسی، دانشکده علوم، دانشگاه ارومیه، صندوق پستی: 51818-57561

2 گروه بیوتکنولوژی، پژوهشکده آرتمیا و آبزیان، دانشگاه ارومیه، صندوق پستی: 51818-57561

چکیده

افزایش بیوتکنولوژیک رشد، بقاء و مقاومت آبزیان در برابر استر س‌های محیطی، خصوصاً در دوران لاروی، از جمله موضوعات تحقیقاتی مهم می ‌باشد. افزایش سطح پروتئین‌ های شوک حرارتی (HSP)یکی از این روش‌ هاست زیرا می‌تواند جایگزین مناسبی برای استفاده از آنتی ‌بیوتیک ‌ها و واکسن‌ ها باشد. در طی این تحقیق سعی شد تاثیر تغذیه آرتمیا با پروتئین‌ های شوک حرارتی تحریک شده در مخمرهای تک‌ سلولی و مقاومت آن در مقابل شرایط نامساعد محیطی بررسی شود. بدین منظور ابتدا مخمر تک‌سلولی در برابراسترس ‌های محیطی شامل شوری و دمای بالا کشت داده شد. پس از اطمینان از افزایش سطح پروتین‌ های شوک حرارتی مخمر توسط روش SDS-Page هر دو گونه مختلف آرتمیا با جیره‌ های غذایی شامل مخمرهای تحریک شده و جلبک تک‌سلولی Dunaliella tertiolecta کشت داده شدند. 20 روز پرورش آرتمیا در تغذیه با این جیره غذایی در کنار تیمار شاهد نشان داد که تغذیه با پروتئین ‌های شوک حرارتی می‌ تواند بر میزان رشد آرتمیا به‌ شدت تاثیر مثبت گذاشته و حتی آن‌ را در برابر استرس‌ های محیطی سخت مانند شوری 250 گرم در لیتر و دمای 34 درجه سانتی‌ گراد مقاوم نماید (0/05>p).

کلیدواژه‌ها