اثرات تزریق PGF2αوeCG پس ازسیدربرداری بر عملکرد تولیدمثلی میش های آتابای در خارج از فصل تولیدمثل

نوع مقاله : فیزیولوژی (جانوری)

نویسندگان

گروه علوم دامی، دانشکده کشاورزی، واحد ورامین- پیشوا، دانشگاه آزاد اسلامی ورامین، ایران

چکیده

کارایی سیدرگذاری در هم­ زمان­ سازی فحلی میش توام با سایر هورمون­ ها ازجمله eCG و PGF2α رضایت­ بخش توصیه ­شده است. به این منظور اثرات تزریق PGF2α وeCG پس از دو زمان سیدربرداری بر عملکرد تولیدمثلی میش در خارج از فصل تولیدمثل با استفاده از تعداد 48 راس میش آتابای در قالب طرح کاملاً تصادفی و 4 گروه آزمایشی 12 راسی ارزیابی شدند. تیمارهای آزمایش شامل (1) 12 روز سیدر­گذاری و سپس تزریق PGF2α، (2) 12 روز سیدر­گذاری و سپس تزریق هورمون eCG (3) 7 روز سیدر­گذاری و سپس تزریق PGF2α، (4) 7 روز سیدر­گذاری و سپس تزریق هورمون eCG بودند. تفاوت معنی­ داری بین تیمارها از نظرنسبت بره نر به ماده، وزن تولد بره و وزن از شیر­گیری مشاهده نشد (0/05<P). بروز فحلی در تیمارها به ­ترتیب 100، 75، 58/33 و 50 درصد بود. بالاترین آن متعلق به تیمار اول با تفاوت معنی­ دار نسبت به سایر تیمارها بود (0/05>P). نرخ زایش به ­ترتیب 88/33، 88/88، 100 و 100 درصد بود که مقدار آن در تیمارهای سوم و چهارم به ­طور معنی­ داری بالاتر از تیمار اول بود. نرخ بره ­زایی در بین تیمارها به­ ترتیب 130، 100، 128 و 120 درصد برآورد شد. نرخ دو­قلو­زایی نیز در بین تیمارهای اول تا چهارم به ­ترتیب 30، صفر، 28 و 20 درصد بود. کم ­ترین میزان نرخ بره­ زایی و نرخ دو­قلو­زایی مربوط به تیمار دوم بود که اختلاف معنی­ داری با سایرین داشت (0/05>P). نتایج نشان داد که در سیدر گذاری 12 روزه، استفاده از PGF2α در مقایسه با  eCG از عملکرد بهتری داشت و در سیدرگذاری 7 روزه، تفاوت معنی ­داری در استفاده از PGF2α و eCG مشاهده نشد، هم ­چنین استفاده از eCG پس از سیدر­گذاری کوتاه مدت (7 روز) در مقایسه با 12 روز تاثیر بیش ­تری در بهبود نرخ زایش، نرخ بره­ زایی و نرخ دو­قلو­زایی میش ­های نژاد آتابای داشت.

کلیدواژه‌ها


 1. بابایی ­کافی ­آبادی، م.؛ صادقی ­پناه، ح. و کریمی، ک.، 1393. زمان­ بندی تزریق eCG در برنامه هورمونی ایجاد جفت ­پذیری در میش­ های ترکی- قشقایی به هنگام آنستروس عمیق. نشریه پژوهی در نشخوارکنندگان. جلد 2، شماره 2، صفحات 113 تا 120.
 2. بدخشان، ی.؛ جعفری ­آهنگری، ی.؛ صمدی، ف. و حیدری، ا.ف.، 1388. اثر دوزهای مختلف هورمون eCG بر پارامترهای تولید مثلی بز کرکی رائینی. مجله علوم کشاورزی و منابع طبیعی. جلد 13، ویژه­نامه 2، صفحات 123 تا 128.
 3. خالداری، م.؛ تاجیک، پ.؛ افضل­ زاده، ا. و فرزین، ن.، 1383. کارایی سیدر و هورمون گنادوتروپین کوریونی مادیان بر ه م­زمان کردن فحلی و درصد دوقلوزایی میش­های نژاد زندی در فصل جفت گیری. مجله دامپزشکی دانشگاه تهران. دوره 59، شماره 2، صفحات 141 تا 145.
 4. صادقی ­پناه، ا.؛ مسعودی، ر.؛ نائیجیان، ح.ر. و اکبری ­شریف، ا.، 1394. اثر هورمون­ های eCG، PGF و GnRH بر بازده تولیدمثل میش ­های زندی در فصل تولیدمثل. مجله علوم دامی ایران. دوره 46، شماره 2، صفحات 189 تا 196.
 5. صارمی­ نژاد، پ.؛ طباطبایی ­وکیلی، ص.؛ ممویی، م.؛ میرزاده، خ. و بوجارپور، م.، 1394. وضعیت بروز فحلی و غلظت هورمون­ های استروژن و پروژسترون سرم خون میش­ های عربی هم ­زمان شده با سیدر در خارج از فصل تولیدمثل. نشریه پژوهش­ های علوم دامی. جلد 25، شماره 1، صفحات 151 تا 162.
 6. صمدی، ف. و قره ­باش، آ. م.، 1378. بررسی تاثیر گنادوتروپین سرم مادیان آبستن و گنادوتروپین جفتی انسان بر فعالیت تولید­مثلی گوسفندان دالاق. دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان. سال 6، شماره 3، صفحات 14 تا 18.
 7. قاسمیان، س.؛ مرادی ­شهربابک، س.؛ شاکری، س.ح. و میمندی ­نیا، پ.، 1387. سومین کنگره علوم دامی کشور. دانشگاه فردوسی مشهد.
 8. لطفی، م.؛ کهرام، ح.؛ زارع ­شحنه، ا،؛ ژندی، م. و اکبری­ شریف، ع.، 1392. اثر توام و جداگانه­ گونادوتروپین eCG و FSH بر فراسنجه­ های تولیدمثلی در میش ­های نژاد زندی. مجله دامپزشکی ایران. دوره 9، شماره ، صفحات 98 تا 104.
 9. Ali, A., 2007. Effect of time of eCG administration on follicular response and reproductive performance of FGA treated Ossimi ewes. Small Ruminant Research. Vol. 72, pp: 33-37.
 10. Barrett, D.; Bartlewski, P.; Batista-Arteaga, M.; Symington, A.  and Rawlings, N., 2004. Ultrasound and endocrine evaluation of the ovarian response to a single dose of 500 IU of eCG following a 12-day treatment with progestogen-releasing intravaginal sponges in the breeding and nonbreeding seasons in ewes. Theriogenology. Vol. 61, pp: 311-327.
 11. Carlson, K.M.; Pohl, H.A.; Maracek, J.M.; Muser, R.K. and Wheaton, J.E., 1989. Evaluation of progesterone controlled internal drug release dispenser for synchronozation of estrus in sheep. Animal Reproduction Science. Vol. 18, pp: 205-218.
 12. Cline, M.A.; Ralston, J.N.; Seals, R.C. and Lewis, G.S., 2001. Intervals from norgestoment withdraval and injection of equine chorionic gonadotropin or PG600 to estrus and ovulation in ewes. Journal of Animal Science. Vol. 79, pp: 589-594.
 13. Husein, M.  and Ababneh, M., 2008. A new strategy for superior reproductive performance of ewes bred out-of season utilizing progestagen supplement prior to withdrawal of intravaginal pessaries. Theriogenology. Vol. 69, pp: 376-383.
 14. Husein, M.; Bailey, M.; Ababneh, M.; Romano, J.; Crabo, B. and Wheaton, J., 1998. Effect of eCG on the pregnancy rate of ewes transcervically inseminated with frozen-thawed semen outside the breeding season. Theriogenology. Vol. 49, pp:  997- 1005.
 15. Inskeep, K.; Knights, M. and Ramboldt, T., 2010. Out of season breeding using the EAZI-BREED CIDR-G in ewes. https://www.apsc.vt.edu/extension/sheep/programs/11proceedings CIDR.pdf.
 16. Kermani Moakhar, H.; Kohram, H.; Zareh Shahneh, A.  and Saberifar, T., 2011. Ovarian response and pregnancy rate following different doses of eCG treatment in Chall ewes.  Small Ruminant Research. Vol. 102, pp: 63-67.
 17. Luther, J.S.; Grazul–Bilshka, A.T.; Reynolds, L.P.; Navanukraw, C.; Choi, J.T.; Pant, D.; Kirsch, J.D.; kraft, K.C.; Weigl, R.; Limesand, W. and Redmer, D.A., 2002. Effects pregnant mare serum gonadotropin on the incidence of estrus and pregnancy rates in ewe's artificial insemination during the breeding season. North Dakota State University, Fargo, ND, USA.
 18. Menchaca, A.  and Rubianes, E., 2004. New treatments associated with timed artificial insemination in small ruminants. Reproduction, Fertility and Development. Vol. 16, pp: 403-413.
 19. Menzer, C.  and Schams, D., 1979. Radioimmunoassay for PMSG and its application to in-vivo studies. Journal of Reproduction and Fertility. Vol. 55, pp: 339-345.
 20. Moghaddam, G.H.; Olfati, A.; Daghigh Kia, H.  and Rafat, S.A., 2012. Study of reproductive performance of crossbred ewes treated with GnRH and PMSG during breeding season. Iranian Journal of Applied Animal Science. Vol. 2, No. 4, pp: 351-356.
 21. Pintado, B.; Gutierrez-Adan A. and Llano, B.P., 1998. Superovulatory response of Murciana goats to treatments based on PMSG/anti-PMSG or combined FSH/PMSG administration. Theriogenology. Vol. 50, pp: 357-364.
 22. Quintero-Elisea, J.A.; Macías-Cruz, U.; Álvarez Valenzuela, F.D.; Correa-Calderón, A.; González-Reyna, A.; Lucero-Magaña, F.A.; Soto-Navarro, Se.A. and Avendaño-Reyes, L., 2011. The effects of time and dose of pregnant mare serum gonadotropin (PMSG) on reproductive efficiency in hair sheep ewes. Tropical Animal Health and Production. Vol. 43, pp: 1567-1573.
 23. Ramsey, W.S. and Satterfield, M.C., 2003. The effect of induced ovulation on pregnancy rate in lapaeascopically artificial insemination (LAI) ewe using frozen semen. Texas University System, Animal Science Department, College Station.
 24. Wheaton, J.E.; Carlson, K.M.; Windels, H.F. and Johnstin, L.J., 1992. CIDR: A new progesterone-releasing intravaginal device for induction of estrus and cycle control in sheep and goast. Small Ruminnant Research. Vol. 16, pp: 27-36.
 25. Wildeus, S., 2000. Current concepts in cynchronization of estrous: sheep and goats. Journal of Animal Science. Vol. 77, pp: 1-14.
 26. Zeleke, M.; Greyling, J.; Schwalbach, L.; Muller, T. and Erasmus, J., 2005. Effect of progestagen and PMSG on oestrous synchronization and fertility in Dorper ewes during the transition period.  Small Ruminant Research. Vol. 56, pp: 47-53.