مدل سازی زیستگاه لانه گذاری لاک پشت سبز (Chelonia mydas) با استفاده از روش AHP و GIS در نوار ساحلی چابهار، جنوب ایران

نوع مقاله : بوم شناسی

نویسندگان

1 گروه محیط زیست، واحد میبد، دانشگاه آزاد اسلامی، میبد، ایران

2 گروه محیط زیست، واحد بندرعباس، دانشگاه آزاد اسلامی، بندرعباس، ایران

چکیده

لاک­ پشت سبز (Chelonia mydas) یکی از گونه ­های  در معرض خطر می ­باشد که در سواحل چابهار در جنوب ایران لانه ­گذاری می ­کند. کار شناسایی و ارزیابی نقاط لانه گذاری این گونه در سال 1393 و با استفاده از یک گروه کاری 4 نفره در محدوده ­ای به وسعت 40 هکتار در چهار نقطه ساحلی با نام لیپار، رمین، کچو و تنگ با متوسط فاصله 40 کیلومتر انجام گرفت. در مجموع 26 لانه لاک­ پشت سبز شناسایی و زیست ­سنجی  لاک­ پشت ­ها و تخم­ ها انجام گرفت. برای مشخص کردن مکان­ های مناسب لانه­ گذاری این گونه، از روش ترکیب خطی وزن­ دار به ­روش AHP و با کمک نرم ­افزار GIS استفاده گردید. نتایج نشان داد بالاترین موفقیت لانه ­گذاری در ساحل لیپار (80%) در مقایسه با سواحل رمین (60%)، کچو (50%) و تنگ (42/8%) بوده است. متوسط تعداد تخم در مجموع 26 لانه این گونه، برابر 47/8±99/42 به­ دست آمد. نتایج نشان داد که نقاط تخم ­گذاری لاک ­پشت سبز در بافت درشت خاک با عرض زیادتر ساحل که از نقاط گردشگری، جاده و مصب دور و به محل تجمع پرندگان نزدیک است انجام می ­شود که انطباق زیادی بین زیستگاه­ های حضور گونه و زیستگاه مطلوب مدل­ سازی شده برای لاک ­پشت ­های سبز در منطقه چابهار وجود دارد.

کلیدواژه‌ها


 1. اداره کل حفاظت محیط زیست سیستان و بلوچستان. 1389. طرح جامع مطالعاتی چابهار. صفحات 30 تا 45.
 2. سعیدپور،ب.، 1381. بررسی بیواکولوژی لاک­ پشت ­های دریایی در شمال خلیج فارس، حوزه آب ­های هرمزگان. رساله دکتری، دانشگاه آزاد اسلامی، واحدعلوم و تحقیقات. 360 صفحه.
 3. سعیدپور، ب.؛ سواری، ا. و احمدی، م.، ۱۳۸۲. بررسی برخی صفات زیستی لاک ­پشت ­های دریایی در جزیره هرمز و هنگام. پژوهش و سازندگی در اموردام و آبزیان. شماره 6۱، صفحات ۷۶ تا ۸۰.
 4. سلمان­ ماهینی، ع.؛ رشیدی، پ.؛ مخدوم، م.؛ علیزاده، ا.؛ میکائیلی، ع. و مرادی، ح.، 1389. انتخاب سیستماتیک لکه ­های حفاظتی استان گلستان با استفاده از روش نظام ارزیابی و اولویت ­بندی حفاظت. پ‍‍ژوهش ­های محیط زیست. شماره 14، صفخات 1 تا 12.
 5. Bourjea, J.; Dalleau, M.; Derville, S.; Beudard, F.; Marmoex, C.; Soili, A.M.; Roos, D.; Ciccione, S. and Frazier, J., 2015. Seasonality, abundance, and fifteen-year trend in Green Turtle nesting activity at Itsamia, Moheli, Comoros. Endangered Species Research. Vol. 27, pp: 265-276.
 6. Brendan, J.; Godley, A.C.; Graeme, B. and Hays, C., 2001. Nesting of green turtles (Chelonia mydas) at Ascension Island, South Atlantic. Biological Conservation. Vol. 97, pp: 151-158.
 7. Broderick, A.C.; Glen, F.; Godley, B.J. and Hays, G.C., 2001. Estimating the number of green and loggerhead turtles nesting annually in the Mediterranean. Oryx. Vol. 36, pp: 1-9.
 8. Firdous, F., 2001. Sea Turtle Conservation and Education InKrachi, Pkistain. Asean Review of Biodiversity and Environmental Conservation. pp: 1-10.
 9. Frazer, N.B. and Richardson, J.I., 1985. Annual variation in clutch White, M. (1998) Expedition Report. Kefalonian Marine Turtle size and frequency for loggerhead turtles, Carettacaretta, Project.nesting at Little Cumberland Island, Gerogia, USA. Herpetologica. Vol. 41, pp: 246-251.
 10. Ischer, T.; Ireland, K. and Booth, D.T., 2009. Locomotion performance of Green Turtle hatching from the Heron Island rookery, Great Barrier Reef. Marine Biology. Vol. 156, pp: 1399-1409.
 11. Ozdilek, S.Y.; Akdeniz, B.; Firat, A.R.; Balkan, E.I.; Gursoy, S.; Sonmez, B. and Erdogan, H., 2015. Green Thurtels feeding on Invasive Algae Caulerpa taxifolia in Turkey. Russian journal of Herpetology. Vol. 22, pp: 139-142.
 12. Mendonca, V.M.; AL-Saady, S.; Al-Kiyumi, A. and Erzini, K., 2010. Interaction between Green Turtle (chelonian mydas) and Foxes (Vulpesvulpes Arabica, V. rueppelliisabaea, and V. cana) on turtles nesting grounds in the northwestern indian ocean: Impacts of the Fox Community on the Behavior of Nesting Sea Turtles at the Ras Al Hadd Turtle Reserve, Oman. Zoological Studies. Vol. 49, pp: 437-452.
 13. Waqas, U.; Hasnain, S.A.; Ahmad, E.; Abbasi, M. and Pandrani, A., 2011. Conservation of Green Turtle (Chelonia mydas) at Daran Beach, Balochistan. Pakistan Journal Zoology. Vol. 43, pp: 85-90.
 14. IUCN Red List of Threatened Species. 2015. Columba palumbus. Retrieved August 20, 2015, from http://www.iucnredlist.org.
 15. Mazor, T.; Levin, N.; Possingham, H.P.; Levy, Y.; Rocchini, D.; Richardsonf, A.J. and Kark, S., 2013. Can satellite-based night lights be used for conservation? The case of nesting sea turtles in the Mediterranean. Biological Conservation. Vol. 159, pp: 63-72.
 16. ZaheerKhan, M.; Ghalib, S.A. and Hussain, B., 2010. Status and New Nesting Sites of Sea Turtlesin Pakistan. Chelonian Conservation and Biology. Vol. 9, pp: 119-123.
 17. Zarate, P.; Bjorndal, K.A.; Parra, M.; Dutton, P.H.; Seminoii, J. and Bolten, A.B., 2013. Hatching and emergence success in Green Turtle Chelonia mydas nests in the Galapagos Island. Vol. 19, pp: 217-229.