هیستومورفولوژی مقایسه‌ای مری و روده در دو گونه‌ ماهی گوشت خوار و فیتوپلانکتون خوار خلیج فارس

نوع مقاله : فیزیولوژی (جانوری)

نویسندگان

1 گروه زیست شناسی دریا، دانشکده علوم دریایی، دانشگاه علوم و فنون دریایی، خرمشهر، ایران

2 گروه زیست شناسی دریا، دانشکده علوم دریایی و اقیانوسی، دانشگاه مازندران، بابلسر، ایران

3 گروه علوم پایه، دانشکده دامپزشکی، دانشگاه شهید چمران اهواز،اهواز، ایران

چکیده

ماهی بیاح (Liza abu) و شبه شوریده (Johnius belangerii) به ­علت بازار پسندی دارای ارزش اقتصادی بالا در ناحیه خلیج فارس می‌باشند. در مطالعه حاضر تفاوت‌های هیستومورفولوژیکی مری و روده بین ماهی بیاح با رژیم فیتوپلانکتون‌خواری و شبه شوریده با رژیم گوشت‌خواری مورد بررسی قرار گرفت. بدین ­منظور 20 قطعه ماهی از هر گونه با ویژگی­ های زیست ­سنجی مشابه از خور موسی صید شدند. پس از تشریح نمونه‌های بافتی از قسمت‌های ابتدا و انتهایی مری هم ­چنین قطعاتی از قسمت­ های ابتدایی، میانی و انتهای روده برداشت گردید. نمونه‌های بافتی پس از طی مراحل معمول آماده­ سازی شامل فیکس کردن در فرمالین بافر ده درصد، آبگیری با سری افزایشی الکل، شفاف­ سازی با گزیلول، بلوک­ گیری با پارافین، برش با ضخامت 5 میکرون با میکروتوم، انتقال نمونه­ ها بر روی لام، رنگ ­آمیزی و در نهایت با میکروسکوپ نوری مجهز به لنز داینولیت بررسی شدند. نتایج حاصل از مطالعات میکرومتری نشان داد که مری در هر دو گونه در ناحیه مخاطی دارای چین­ خوردگی‌های متعدد و اپیتلیوم آن از نوع سنگفرشی مطبق همراه با سلول‌های ترشحی بوده است. تعداد این سلول­ ها در ناحیه انتهای نسبت به ناحیه ابتدایی با اختلاف معنی ­دار بیش ­تر بوده (0/05P)  اما در ماهی بیاح در قسمت ابتدایی و در ماهی شبه شوریده در قسمت انتهایی تعداد این سلول ­ها بیش ­تر بوده است. هم­ چنین از ابتدا به سمت انتهای روده بر تعداد سلول‌های موکوسی افزوده شده و طول پرزهای روده در قسمت میانی از سایر بخش‌های روده بیش ­تر بود.هم ­چنین طول پرزها در ماهی بیاح در سه قسمت ابتدایی، میانی و انتهایی روده نسبت به شبهشوریده بزرگ ­ترمشاهدهشد (0/05P). به طورکلی در هیستومورفولوژی مری و روده دو گونه مورد مطالعه تفاوت­ ها و شباهت­ هایی از نظر ساختار مشاهده گردید که می­ تواند متاثر زندگی و چگونگی تغذیه موجود باشد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Comparative histomorphology of esophagus and intestine in two carnivorous and phytoplankton feeder fish of persian gulf

نویسندگان [English]

 • Saeed Hasanzadeh 1
 • Rahim Abdi 1
 • Mohammad Ali Salari Aliabadi 1
 • Abdulali Movahedinia 2
 • Zahra Basir 3
1 Department of Marine Biology, Faculty of Marine Science, Khorramshahr University of Marine Science and Technology, Iran
2 Department of Marine Biology, Faculty of Marine Sciences, University of Mazandaran, Babolsar, Iran
3 Department of basic Science, Faculty of Veterinary Medicine, Ahvaz university of Shahid Chamran, Ahvaz, Iran
چکیده [English]

liza abu and Johnius belangerii are high economic value for marketplace in Persian Gulf region. In this study, the histomorphologic differences of the esophagus and intestine between Liza abu as a phytoplankton feeder and Johnius belangerii as a carnivorous was studied.For this purpose, 20 pieces of fish were harvested from any species with the same biometric characteristics from musa creeck. After describtion, tissue samples eere picked up of beginning and end of esophagus, also parts of the primary, middle and end of the intestine. Tissue samples after the usual stages of preparation including fixation in 10% formalin buffer, dehydration with alcohol series, clarification with xylol, paraffin blocking, cutting with 5µ, transfer of specimens on a lam, and coloring, finally examined with a light microscope equipped with a dinolite lens. Results of micrometric studies showed that the esophagus in both species in mucous membranes had multiple folds and its epithelium was squamous with secreted cells. The number of these cells was significantly higher in the end region than to the primary (p≤0.05). Although it was true in primary part for liza abu and end part for Johnius belangerii. From beginning to the end of the intestine it was also increased the number of mucosal cells also the length of intestine villi  in the middle part was higher than to the other sections. The length of intestine villi in liza abu in primary, secondry and end was higher than to the Johnius belangerii (p≤0.05). Generally, in histomorphology of the esophagus and intestine of the two studied species, there were differences and similarities in structural that could be affected by how to live and feed.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Histomorphology
 • Esophagus
 • Intestine
 • Liza abu
 • Johnius belangerii
 1. Abol Munafi, A.B.; Liem, P.T.; Van, M.V.and Ambak, M.A., 2006. Histological ontogeny of the digestive system of Marble goby (Oxyeleotris marmoratus) Larvae. Journal of Sustainability Science and Management. Vol. 1, No. 2, pp: 79-86.
 2. AL Abdulhadi, H.A., 2005. Some comparative histological studies on alimentary tract of Tilapia fish (Tilapla spilurus) and Sea Bream (Mylio cuvieri). Egyptian Journal of Aquatic research. Vol. 31, No. 1, pp: 387-396.
 3. Banankhojasteh, S.M.; Sheikhzadeh, F.; Mohammadenjad, D. and Azami, A., 2009. Histochemical and Ultrastructural sstudy of the intestine of Rainbow Trout (Oncrohynchus mykiss). World Appliedsciences. Vol. 6, No. 11, pp: 1525-1531.
 4. Bocina, I.; Santic,  Z.; Restovic,  I. and Topic, S., 2017.Histology of the digestive system of the garfishBelone belone (Teleostei: Belonidae). The European Zoological Journal. Vol.  84, No. 1, pp: 41-49.
 5. Carrasson, M.; Grau, A.; Dopazo, L.R. and Crespo, S., 2006. A histological, histochemical and ultrastructural study of the digestive tract of dentex (Pisces، Sparidae). Journal of Histology and Histopathology. Vol. 21,
  pp: 579-593.
 6. Cinar, K. and Senol, N., 2006. Histological and histochemical characterization of the Mucosa of the digestive tract in flower fish (Pseudophoxinus antalyae). Journal of Veterinary Medicine. Vol. 35, No. 3, pp: 147-151.
 7. Chan, A.S.; Horn, M.H.; Dickson, K.A. and Gawlicka, A., 2004.Digestive enzyme activities in carnivores and herbivores: comparisons among four closely related prickleback Wshes (Teleostei: Stichaeidae) from a California rocky intertidal habitat. Journal of Biology. Vol. 65, pp: 848-858.
 8. Dale, O.B.; Torud, B.; Kvellestad, A.; Koppang, H.S. and Koppang, E.O., 2009. From chronic feed-induced intestinal inflammation to adenocarcinoma with metastases in salmonid fish. Journal of Histology and Histopathology. Vol. 14, pp: 147-153.
 9. Fuglem, B.; Jirillo, E.; Bjerka, S.I.; Kiyono, H.; Nochi, T.; Yuki, Y. and Raida, M., 2010. Antigen-sampling cells in the salmonid intestinal epithelium. Developmntal Comparative Immunology. Vol. 34, pp: 768-774.
 10. Geyikoglu, F., 2004. Histological, histochemical and ultrastructural investigations on the esophagus of Juvenile rainbow trout (Oncorhynchus mykiss). Turk Journal of Zoology. Vol. 28, pp: 73-82.
 11. Goto, Y. and Kiyono, H., 2011. Epithelial cell microRNAs in gut immunity. Nat ure Immunology. Vol. 12, pp: 195-197.
 12. Hajimoradi, M.; Mahboubi soufiani, N.A. and Alameh, S.K., 2007. Effect of starvation on. plasma levels of cholesterol, glucose and protein in raninbow trout, Oncorhynchous mykiss Journal of Marine Sciences and Technology. Vol. 6, pp: 23-30.
 13. Ng, W.; Thes, W. and Bureau, D., 2013. On-farm feeding and feed management in tilapia aquaculture in Malaysia. Fisheries and Aquaculture Technical Paper. Vol. 583, pp: 407-413.
 14. Penn, M.H.; Bendiksen E.A.; Campbell, P. and Krogdahl, A., 2011. High level of dietary pea protein concentrate induces enteropathy in Atlantic salmon (Salmo salar L.). Aquaculture. Vol. 31, pp: 267-273.
 15. Petr, A. and Ellis, A., 2006. Evidence of par t iculate uptake by t he gu t of Atlant ic salmon (Salmo sala r L.). Fish Shelfish Immu nology. Vol. 20, pp: 660-664.
 16. Ringo, E.; Sperstad, S.; Myklebust, R.; Refstie, S. and Krogdahl, A., 2007. Characterization of the microbiota associated with intestine of Atlantic cod (Gadus morhua L). the effect of fish meal, standard soybean meal and a bioprocessedsoybean meal. Aquaculture. Vol 261, pp: 827-841.
 17. Rungruangsak, T., 2007. Digestive efficiency, growth and qualitiesof muscle and oocyte in atlantic salmon (Salmo salar l.) fed on diets with krill meal as an alternativeprotein source. Journal of food biochemistry. Vol. 3, pp: 509-540.
 18. Sanden, M.; Berntssen, M.H.; Krogdahl, A. and BakkeMcKellep, A.M., 2005. An examinat ion of t he intestinal t ract of Atlan tic salmon, Salmo salar L., parrfed different varieties of soy and maize. Journal of fish Disease. Vol. 28, pp: 317-330.
 19. Senol, N. and Çinar, K., 2006. Immunohistochemical localization of cholecystokinin and histamine in gastrointestinal tract in Flower Fish (Pseudophoxinus antalyae). Sdu fen edebiyat fakultesi fen dergisi (EDERGI). Vol. 1-2, pp: 26-34.
 20. Suicmez, M. and Ulus, E., 2005. A study of the anatomy, histology and ultrastructure of the digestive tract of Orthrias angorae Steindachner,1897. Journal Folia biology. Vol. 53, pp: 95-100.
 21. Wilson, J.M. and Castro, C., 2010. Mor phological diver sity of the gastrointestinal tract in fishes. In: Grosell M, Farell AP, Brau nerCJ, editor s. Fish hysiology. The Multifunction al Gut of Fish. Vol. 30, pp: 1-55.
 22. Xiong, D.; Zhang, L.; Yu, H.; Xie, C.; Kong, Y.; Zeng, Y.; Huo, B. and Liu, Z., 2010. A study of morphology and histology of the alimentary tract of Glyptosternum maculatum (Sisoridae, Siluriformes). Acta Zoolgica. Vol. 92, pp: 161-169.