تأثیر دوره های گرسنگی و رشد جبرانی بر شاخص های رشد، بازماندگی و ترکیب لاشه بچه ماهی انگشت قد کپورمعمولی (Cyprinus carpio)

نوع مقاله : فیزیولوژی (جانوری)

نویسندگان

1 گروه شیلات، دانشکده شیلات و محیط زیست، واحد آزادشهر، دانشگاه آزاد اسلامی، آزادشهر، ایران

2 گروه شیلات، دانشکده شیلات و محیط زیست، واحد لاهیجان، دانشگاه آزاد اسلامی، لاهیجان، ایران

3 گروه شیلات، دانشکده شیلات و محیط زیست، واحد تنکابن، دانشگاه آزاد اسلامی، تنکابن، ایران

چکیده

 این تحقیق در تابستان 1391 در کارگاه آموزشی پژوهشی آبزی ­پروری دانشگاه آزاد آزادشهر به ­مدت 12 هفته انجام شد. تعداد 162 عدد بچه ­ماهی کپور با وزن متوسط 3±25 گرم با تراکم  18عدد در مخازن 1000 لیتری توزیع و تغذیه شدند. آزمایشات در 3 تیمار و 3 تکرار به ­صورت زیر انجام گرفت: تیمار شاهد: دو بار در روز غذادهی، تیمار 1: دو هفته تغذیه + یک هفته گرسنگی، تیمار 2: یک  هفته تغذیه + دو هفته گرسنگی. نرخ غذادهی براساس 8 درصد وزن بدن کل بچه ماهیان یک تکرار، در روز صورت گرفت. در طول دوره پرورش فاکتور رشد مورد بررسی قرار گرفت. نتایج نشان داد که بین تیمارهای مورد بررسی از نظر وزن بدن بچه ماهی اختلاف معنی­ دار آماری مشاهده می­ گردد (0/05>P).بیش ­ترین افزایش وزن را  بچه ماهیان در تیمار شاهد که روزانه تغذیه می­ شدند داشتند.اختلاف معنی ­داری بین تیمار­ها در میزان افزایش وزن بدن، وزن نهایی، ضریب تبدیل غذایی، ضریب رشد ویژه و فاکتور وضعیت مشاهده شد. ولی بهترین ضریب تبدیل غذایی مربوط به تیمار 3 که یک هفته تغذیه و 2 هفته گرسنگی داشتند بود. در آنالیز ترکیب لاشه بیش ­ترین پروتئین و کم ­ترین مقدار چربی مربوط به تیمار 3 بود. در مجموع گرسنگی روی وزن بدن بچه ماهی کپورمعمولی تاثیر معنی­ داری خواهد گذاشت ولی تحت شرایط آزمایش انجام شده شامل تعویض آب از طریق سیفون کردن، هوادهی توسط پمپ هوا و در شرایط سرپوشیده سالن، غذادهی کامل بچه ماهیان برای رسیدن به بهترین میزان رشد توصیه می شود.

کلیدواژه‌ها


 1. ایمانی، ا.، 1388. شاخص ­های تغذیه و رشد در ماهی قزل ­آلای رنگین کمان (Oncorhynchus myksis) طی دوره ­های مختلف محرومیت غذایی و غذادهی مجدد. مجله شیلات ایران. شماره 2، صفحات 2 تا 11.
 2. خوش ­خلق، م.، 1384. تکثیر و پرورش کپور و سایر ماهیان پرورشی. انتشارات دانشگاه گیلان. صفحات 2 تا 11.
 3. علی­ اصغری، م.، 1390. اثرات گرسنگی و رشد جبرانی روی وزن نهایی و بازماندگی بچه ­ماهی سفید دریای خزر (Rutilus frisii kutum). سمینار تازه­ های علم تغذیه و اصلاح دام و طیور.
 4. محمدنژادشموشکی، م.، 1389. اثر رشد جبرانی و تاثیر گرسنگی روی شاخص ­های رشد و بازماندگی بچه ماهی سفید (Kamensky, 1901)( Rutilus frisii kutum). مجله آبزیان و شیلات. شماره 4، صفحات 45 تا 52.
 5. Ali, M.; Nicieza, A. and Wootton, R.J., 2003. Compensatory growth in fishes: a response to growth depression. Fish and Fisheries. Vol. 4, pp: 147-190.
 6. Blake, R.W.; Inglis, S.D. and Chan, K.H.S., 2006. Growth, carcass composition and hormonal levels in cyclically fed rainbow trout. Journal of fish Biology. Vol. 68, pp: 806-817.
 7. Cavalli, L.; Chappaz, R.; Bouchard, P. and Brun, G., 1997. Food availability and growth of the brook trout, Salvelinus fontinalis (Mitchill), in a French Alpine lake. Fish. Manage. Ecol. Vol. 4, pp: 167-177.
 8. Chappaz, R.; Olivart, G. and Brun, G., 1996. Food availability and growth rate in natural populations of the brown trout (Salmo trutta) in Corsican streams. Hydrobiology. Vol. 331, pp: 63-69.
 9. Falahatkar, B.; Foadian, A.; Abbasalizadeh, A. and Tolouei Gilani, M.H., 2007. Effects of starvation and feeding strategies on growth performance in sub-yearling great sturgeon (Huso huso). Aquaculture Europe 2007. October, Istanbul, Turkey. pp: 24-27.
 10. Fraser, D.J.; Weir, L.K.; Darwish, T.L.; Eddington, J.D. and Hutchings, J.A., 2007. Divergent compensatory growth responses within species: linked to contrasting migrations in salmon? Oecologia. Vol. 153, pp: 543-553.
 11. Gjedrem, T., 2000. Genetic improvement of cold-water fish species. Aquaculture Research. Vol. 31, pp: 25-33.
 12. Hornick, J.L.; Eenaeme, C.V.; Gerard, O. and Dufrance, I., 2000. Mechanism of reduced and compensatory growth. Domestic Animal Endocrinology. Vol. 19, pp: 121-132.
 13. Hornick J.L., Eenaeme C.V., Gerard O. and Dufrance, I., 2002. Hybrid tilapia Oreochromis mossambicus × O. niloticus following food deprivation. Journal of Applied Ichthyology. Vol. 21, pp: 389-393.
 14. Jobling, M.; Jørgensen, E.H. and Siikavuopio, S.I., 1993. The influence of previous feeding regime on the compensatory growth response of maturing and immature Arctic charr, Salvelinus alpinus. Journal of Fish Biology. Vol. 43, pp: 409-419.
 15. Jobling, M.; Koskela, J. and Winberg, S., 1999. Feeding and growth of whitefish fed restricted and abundant rations: influences on growth heterogeneity and brain serotonergitic activity. J. Fish Biol. Vol. 54, pp: 437-449.
 16. Jobling, M.; Meloy, O.H.; Dos Santos, J. and Christiansen, B., 1994. The compensatory growth response of the Atlantic cod: effects of nutritional history. Aquaculture International. Vol. 2, pp: 75-90.
 17. Jones, J.I. and Clemmons, D.R., 1995. Insulin like gowth factor and their binding proteins: Biological actions. Endocrinological Reviews. Vol. 16, pp: 3-34.
 18. Kohlmann, K.; Gross, R.; Murakaeva, A. and Kersten, P., 2003. Genetic variation and structure of common carp populations throughout the distribution range inferred from allozyme, microsatellite and mtDNA marker. Aquatic Living Resources. Vol. 16, pp: 421-431.
 19. Mackenzie, D.S.; Vanputte, C.M. and Leiner, K.A., 1998. Nutrient regulation of endocrine function n fish. Aquaculture. Vol. 161, pp: 3-25.
 20. Naderi Jolodar, M. and Abdoli, A., 2004. Fish Species Atlas of South Caspian Sea Basin (Iranian Waters). Ministry of Jahad -e- Agriculture, Iranian Fisheries Research Organization. 80 p.
 21. Nicieza, A.G. and Metcalfe, N.B., 1997. Growth compensation in juvenile Atlantic salmon: responses to depressed temperature and food availability. Ecology. Vol. 78, pp: 2385-2400.
 22. Nikki, J.; Pirhonen, J.; Jobling, M. and Karjalainen, J., 2004. Compensatory growth in juvenile rainbow trout, Oncorhynchus mykiss, held individually. Aquaculture. Vol. 235, pp: 285-296.
 23. Paul, A.J.; Paul, J.M. and Smith, R.L., 1995. Compensatory growth in Alaska yellowfin sole, Pleuronectes asper, following food deprivation. J. Fish Biol. Vol. 46, pp: 442-448.
 24. Rehulka, J., 2000. Influence of astaxanthin on growth rate, condition, and some blood indices of rainbow trout (Oncorhynchus mykiss). Aquaculture. Vol. 190, pp: 27-47.
 25. Russell, N.R. and Wootton, R.J., 1992. Appetite and growth compensation in the European minnow, Phoxinus phoxinus (Cyprinidae) following short periods of food restriction. Environ. Biol. Fish. Vol. 34, pp: 277-285.
 26. Tian, X. and Qin, J.G., 2003. A single phase of food deprivation provoked Tilapia, Oreochromis mossambicus × O. niloticus reared in seawater. Aquaculture. Vol. 189, pp: 101-108.
 27. Wang, Y.; Cui, Y.; Yang, Y. and Cai, F., 2000. Compensatory growth in hybrid tilapia, Oreochromis mossambicus × O. niloticus reared in seawater. Aquaculture. Vol. 189, pp: 101-108.
 28. Wang, Y.; Cui, Y.; Yang, Y. and Cai, F., 2005. Partial compensatory growth in hybrid tilapia Oreochromis mossambicus × O. niloticus following food deprivation. Journal of Applied Ichthyology. Vol. 21, pp: 389-393.
 29. Zhu, X.; Cui, Y.; Ali, M. and Wootton, R.J., 2001. Comparison of compensatory growth responses of juvenile threespined stickleback and minnow following similar food deprivation protocols. J. Fish Biol. Vol. 58, pp: 1149-1165.
 30. Zhu, X.; Xie, S.T.; Zou, Z.; Lei, W.; Cui, Y.; Yang, Y. and Wooton, R.J., 2004. Compensatory growth and food consumption in gibel carp, carassius auratus gibelio, and Chinese longsnout catfish, Leiocassis longirostris, experiencing cycles of feed deprivation and re-feeding. Aquaculture. Vol. 241, pp: 235-247.