اثر پروبیوتیک لاکتوکوکوس لاکتیس (سویه PTCC 1403) در جیره غذایی، بر شاخص‌های رشد و درصد بازماندگی ماهی کفال خاکستری (mugil cephalus) در برابر با کتری لاکتوکوکوس گارویه آ

نوع مقاله : تغذیه

نویسندگان

1 گروه شیلات، دانشکده علوم دریایی، دانشگاه دریانوردی و علوم دریایی چابهار، چابهار، ایران

2 گروه شیلات، دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه صنعتی اصفهان، اصفهان، ایران، صندوق پستی: 83111-84156

چکیده

تحقیق حاضر به­منظور بررسی اثر پروبیوتیک لاکتوکوکوسلاکتیس(1403PTCC) در جیرهغذایی، بر عملکرد رشد و درصد بازماندگی ماهی کفال خاکستری (Mugil cephalus L) در برابر باکتری لاکتوکوکوس گارویه آ به­مدت 30 روز انجام گرفت. در این مطالعه، تعداد 450 قطعه ماهی کفال خاکستری با میانگین وزنی 1/4±8/44 گرم در یک طرح کاملاً تصادفی به 5 تیمار آزمایشی و 3 تکرار (با تعداد 30 عدد در هر تکرار) دسته­بندی شدند. تیمار­ها عبارت بودند از دو تیمار آزمایشی شاهد (بدون استفاده پروبیوتیک) و تیمار­های آزمایشی 1,D2D و3D که به­­ترتیب حاوی 108×1/5، 108× 3 و 108 × 6 واحد تشکیل کلنی پروبیوتیک بر گرم غذا بود. بعد از 30 روز، 10 عدد بچه ماهی از هر تکرار با باکتری لاکتوکوکوس گارویه آ (تراکم107 × 1 واحد تشکیل کلنی بر میلی­لیتر به­روش غوطه وری) چالش داده شدند و تلفات به­صورت روزانه تا 10 روز پس از چالش ماهیان ثبت شد. نتایج  نشان داد که تمامی شاخص­های رشد و هم­چنین درصد بازماندگی  در تیمارهای دریافت‌کننده پروبیوتیک بهبود یافت اما  اختلاف معنی‌داری با گروه شاهد نشان ندادند (0/05<P)، ولی فاکتور وضعیت(CF)  در تیمارهای 2D و 3D نسبت به گروه شاهد افزایش معنی‌داری داشت (0/05>P). درصد بازماندگی از 40 درصد در گروه شاهد به 64درصد در تیمار 3D و68درصد در تیمار2D افزایش یافت (0/05>P). به­‌طورکلی می­‌توان نتیجه گرفت که استفاده از سویه (1403PTCC) لاکتوکوکوس لاکتیس در جیره غذایی می­‌تواند منجر به افزایش ماندگاری بچه ماهی کفال خاکستری در چالش با باکتری لاکتوکوکوس گارویه­آ شود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Effects of dietary probiotic, Lactococcus lactis “subspecies PTCC 1403” on the growth parameters and survival rate of grey mullet (Mugil cephalus L.) against Lactococcus garvieae bacteria

نویسندگان [English]

 • Javad Ghasemzadeh 1
 • Zahir Shekooh Saljughi 2
 • Paria Akbary 1
 • Mehdi Hasani 1
1 Department of Fisheries, Marine Sciences Faculty, Chabahar Maritime University, Chabahar, Iran
2 Department of Fisheries, Faculty of Natural Resources, Isfahan University of Technology, Isfahan, Iran, PO Box: 83111-84156
چکیده [English]

The present study was conducted to investigate the effects of diet supplementation  with probiotic Lactococcus lactis “subspecies PTCC 1403” on the growth performance and survival rate of grey mullet (Mugil cephalus) for 30 days. The experiment was conducted in a completely randomized design with 450 grey mullet juveniles with average weight of 8.44±1.40g in 5 treatments and 3 replicates (n=30 in each replicate), consisting of two control treatments using non-supplemented food, and three experimental treatments (D1, D2 and D3) which were supplemented with this probiotic with concentrations of 1.5× 108, 3×108, 6×108  CFU /g feed respectively. After 30 days feeding with experimental diets, 10 fish per replication of experimental treatments and one control treatment were challenged by immersion method withlive pathogenic bacteria Lactococcus garvieae (1×107 CFUml-1) for 1 minute and their mortality were recorded for 10 days. The results showed that all of the measured growth parameters and survival rate in treatments containing  probiotic improved, but there were not significant differences compared to control group (P>0.05), and only the Condition Factor (CF) parameter in D2 and D3 treatments was significantly different with the control group (P<0.05). Survival percent increased to 64% in D3 and 68% in D2 compared with 40% in the control group (P <0.05). Overall we concluded that the using of this probiotic in the diet of grey mullet could increase survival rates against Lactococcus garvieae bacteria.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Lactococcus lactis
 • Growth parameter
 • Grey mullet
 • Lactococcus gravieae
 1. احمدی،ک.؛ میرواقفی،ع.؛ بنایی، م. و موسوی، م.، 1390. مطالعه فاکتورهای خونی و آسیب­شناسی بافتی ناشی از آئروموناس هیدروفیلا در قزل­آلای رنگین­کمان (Oncorhynchus mykiss). نشریه شیلات مجله منابع طبیعی ایران. دوره 24، صفحات 217تا 227.
 2. حسینی­فر،ح. و پورامینی،م.، 1386. کاربرد پروبیوتیک­ها و پری بیوتیک­ها در آبزی­پروری. انتشارات موج سبز. 150 صفحه.
 3. حسینی، ا.؛ بذرگر، ل.؛ دیانت­پور، و. و بذرگر، س.، 1392. اثر اقتصادی پروبیوتیک باکتوسل در پرورش ماهی قزل­آلای رنگین­کمان. تحقیقات اقتصاد کشاورزی. دوره 5، شماره 3، صفحات 157 تا 168.
 4. قشقایی،ر. و لایق، م.، 1383. پروبیوتیک­ها (تکنولوژی نوین در آبزی پروری). انتشارات نقش مهر. 130صفحه.
 5. مدبری، ع.؛ آذری­تاکامی، ق.؛ بهمنش، ش. و خارا، ح.، 1392. تاثیر مقادیر مختلف زیست بارهای باکتوسل در جیره غذایی قزل بر فاکتورهای رشد و فلو باکتریایی. نشریه توسعه آبزی­پروری. دوره7، شماره 4، صفحات 80 تا 84.
 6. مطلبی، ع.؛ صفری،ر. و غرقی، ا.، 1389. پروبیوتیک­ها و کاربرد آن­ها در آبزی­پروری. مجموعه مقالات اولین همایش پروبیوتیک و محصولات فرآویزه. شماره 3، صفحات 66 تا 78.
 7. یزدان­پناه­گوهرریزی، ل.، 1389. نقش باکتری­های پروبیوتیک در ماهی قزل­آلای رنگین­کمان جلوگیری از لاکتوکوکوزیز. مجموعه مقالات اولین همایش ملی پروبیوتیک و محصولات فراویژه. شماره 3، صفحات354 تا 355.
 8. Ali, A., 2002. Probiotics in fish farming. Evaluation of a bacterial mixture PhD Thesis. University of Agricultural Sciences. Sweden.
 9. Burbank, D.R.; Shah, D.H.; LaPatra, S.E. and Fornshell, K.D., 2011. Enhanced resistance to coldwater disease following feeding of probiotic bacterial strains to rainbow trout. Aquaculture. Vol. 321, pp:185-190.
 10. Chen, S.; Suhko, S.; Wu, C.; Chaung, H.; Tasai, Y.; Yang, K.; Chen, Y.; Chen, T.; Lin, G.; Cheng, S.; Lin, Y.; Lee, J.; Lai, C.; Weng, Y. and Chu, Y., 2002. Lactococcus garvieae, a cause of disease in grey mullet (Mugil cephalus L.), in Taiwan.Journal of fish Diseases. Vol. 12, pp: 727-732.
 11. Choi, W.; Lam, C.L.; Mo, W.Y.; Cheng, Z.; Mak, N.K.; Bian, Z.X. and Wong,M.H., 2014. Effect of the modified Hunglian Jiedu decotion on the resistance in grey mullet (Mugil cephalus L.) to Lactococcus garvieae. Marine pollution Bulletin. Vol. 85, pp: 816-823.
 12. Doménech, A.; Prieta, J.; Fernández-Garayzábal, J.F.; Collins, M.D.; Jones, D. and Dominguez, L., 1993. Phenotypic and phylogenetic evidence for a close relationship between Lactococcus garvieae and Enterococcus seriolicida.Journal of Microbiology. Vol. 9, pp: 63-68.
 13. EFSA (European Food  Safety Authority). 2008. Technical  guidance  prepared  by  the Panel  Additives  and  Products  or Substances used in Animal Feed  (FEEDAP) on  the  update of the criteria  used in the assessment of bacterial resistance to antibiotics of human or veterinary portance.http://www.efsa.eu.int/cs/BlobServer/ScientificOpinion/feedapopej732tgantimicrobialresistanceen.pdf .
 14. Elder, A. and Ghittino, C., 1999. Lactococcus garvieae and Streptococcus iniae infections in rainbow trout Oncorhynchus mykiss similar, but different diseases. Diseases Aquatic Organisms. Vol. 36, pp: 227-231.
 15. Ferguson, R.M.W.; Merrifield, D.L.; Harper, G.M.; Rawling, M.D.; Mustafa, S.; Picchietti, J. L.; Balcazar, J. l. and Davies, S.J., 2010. The effect of  pediococcus acidilactici on the gut microbiota and immune status of on growing red tilapia. Journal of Applied Microbiology. Vol. 109, pp: 851-862.
 16. Fuller,  R., 1992.  History  and  development of  probiotics.  In:  Fuller,  R.  (Ed.), Probiotics: The Scientific Basis. Champan and Hall, New York. 108 p.
 17. Gatesoupe, A. and Mikkelson, H., 1999. Effect of supplementing the feed in turbot with  lactic acid bacteria and immono-stimulating peptides during a challenge trail with vibrio angullarium. Aquaculture. Vol. 167, pp: 103-113.
 18. Gildberg, A.; Mikkelsen, H.; Sandaker, E. and Ringo, E., 2002. Probiotic effect of lactic acid bacteria in the feed on growth and survival of fry of atlantic cod (Gadus morhua). Journal of Hydrobiologia. Vol. 352, pp: 279-285.
 19. Gomez-Gil, B.; Roque, A. and Turnbull, J.F., 2000. The use of a selection of probiotic bacteria for use  in  the  culture  of  larval aquatic organisms. Aquacul. Vol. 9, pp: 259-270.
 20. Heo, W.S.; Kim, Y.; Kim, E.; Bai, S. and Kong, S., 2013. Effects of dietary probiotic, Lactococcus lactis subsp. lactis I2, supplementation on the growth and immune response of olive flounder. Aquaculture.Vol. 24, pp: 376-379.
 21. Jobron, A.; Olsson, J.C.; Westerdahl, A.; Conway, P.L. and Kejellberg, S., 1997.Colonization in the fish intestinal tract and production of inhibitory substance in intestinal mucus and faecal extract by carnobacterium sp strain k1. Fish diseases. Vol. 20, pp: 383-392.
 22. Kaoort, S.B.; Tucker, J.W.; Thoresen, M. and Sennett, D.G., 2004. Current methodology for the use of probiotic bacteria in the culture of marine fish larvae. World Aquaculture Society. Vol. 33, pp: 286-291.
 23. Lemos, M.L.; Dopazo, C.P.; Toranz, A.E. and Barja, L., 1995. Competitive dominance of antibiotic producing marine bacteria in mixed cultures. Journal of Applied Bacteriology. Vol. 71, pp: 228-232.
 24. Macey, B.M. and Coyne, V.E., 2005. Improved growth rate and disease resistance in farmed Haliotismidae through probiotic treatment. Aquaculture. Vol. 245, pp: 249-261.
 25. MacFarland, J.F., 2000. Biochemical testes for  identification of medical bacteria. Williams and Wilkins. New York.
 26. McIntosh, D.; Samocha, T.M.; Jones, E.R.; Lawrence, A.L.; McKee, D.A.; Horowitz, S. and Horowitz, A., 2000. The effect of a commercial bacterial supplement on the high-density culturing of Litopenaeus vannamei with protein diet in an outdoor tank system and no water exchange. Aquacultural Engineering. Vol. 21, pp: 215-227.
 27. Mocanu, M.; Cristea, V.; Dediu, L.; Bocioc, E.; Gerecu, R. and Vasilean., I., 2013.The effect of probiotic diet on growth and hematology parameters of rainbow trout. Agricultural Sciences and Veterinary Medicine Iasi. Vol. 59, pp: 258-263.
 28. Pirarat, N.; Pinpimai, K.; Endo, M.; Katagiri, T.; Ponpornpisit, A.; Chasue, N. and Maita, M., 2011. Modulation of intestinal morphology and immunity in Nile tilapia (Oreochromis niloticus)by Lactobacilus rhammnosus GG. Reserch in Veterinary science. Vol. 91, pp: 92-97.
 29. Vadstein, O.; Oie, G.; Olsen, Y.; Salvesen, I.; Skjermo, J. and Skjakbraek, K., 1993. A strategy to obtain microbial control during larval development of marine fish, Fish Farming Technology. Vol. 43, pp: 167-188.
 30. Vendrell, D.; Balca´zar, J.L.; Ruiz-Zarzuela, I.; de Blas, I.;Girone´s, O. and Muzqu´iz, J.L., 2006. Lactococcus garvieae in fish: A review. Comparative Immunology Microbiology and Infectious Diseases. Vol. 29, pp: 177-198.
 31. Yasuda, K. and Taga, N., 1980. A mass culture method for Artemia salina using bacteria as food. Journal of Microbial. Vol. 18, pp:53-62.