عادات غذایی میگو خنجری Edwards, 1837) Parapenaeopsis stylifera) در آب‌های ساحلی استان هرمزگان

نوع مقاله : تغذیه

نویسندگان

1 گروه شیلات، دانشکده علوم و فنون دریایی، دانشگاه هرمزگان، بندرعباس، ایران، صندوق پستی: 3995

2 سازمان تحقیقات آموزش و ترویج کشاورزی، مؤسسه تحقیقات علوم شیلاتی کشور، پژوهشکده اکولوژی خلیج فارس و دریای عمان، بندرعباس، صندوق پستی: 1597- 79145

چکیده

این مطالعه با هدف بررسی رفتار تغذیه‌ای میگو خنجریParapenaeopsis stylifera  در آب‌های ساحلی هرمزگان (مناطق بین بندرعباس، هرمز و قشم) انجام شد. نمونه‌برداری به ­مدت 12 ماه از تیر ماه 1395 تا خرداد ماه 1396 و با تور ترال کف ویژه میگو انجام شد. محتویات 363 میگو با دامنه طول کاراپاس 12 تا 33 میلی ­متر مورد بررسی قرار گرفت. موادغذایی شناسایی شده در روده میگو شامل سخت‌پوست (84%)، الیاف‌گیاهی (7%)، دیاتومه (6%)، فورمینیفورا (روزنه ­داران)(1%)،کرم‌نماتد (0/57%) و مژه‌داران (0/28%) و شکم ­پا (0/28%) بود. میزان شاخصcvدر هر دوجنس متفاوت و به ­طور معنی­ داری در جنس نر بیش ­تر از ماده بود، درحالی­ که این شاخص در کلاس ­های طولی مختلف اختلاف معنی ­داری نداشت.هم ­چنین نتایج این تحقیق نشان داد که در بین غذاهای ترجیحی میگو خنجری بیش ­ترین فراوانی حضور مربوط به گروه غذایی سخت‌پوستان بود درحالی­ که میزان شاخصFp  در کلاس‌های طولی مختلف اختلاف معنی ­داری نداشتند. نتایج نشان داد سخت‌پوستان بیش ترین فراوانی حضور را در محتویات روده میگوها درهمه مراحل رسیدگی تخمدان را به ­خود اختصاص داده بودند.

کلیدواژه‌ها


 1. زرشناس، غ.؛ عمادی، ح. و سراجی، ف.، 1381. بررسی زیستی میگوی سفید هندی در صیدگاه­ های منطقه جاسک. مجله علمی شیلات ایران. شماره 2، صفحات 43 تا 52.
 2. صفائی، م. و کامرانی، ا.، 1388. معرفی میگوهای خانواده پنائیده در آب­ های ساحلی استان هرمزگان. فصلنامه پژوهش‌های دریایی. دوره1، شماره 1، صفحات 18 تا 22.
 3. فرهادیان، ا.؛ بختیاری، ن.؛ محبوبی ­صوفیانی، ن. و محمدی، م.،1393. بررسی محتویات روده میگو پا سفید (vannamei Litopenaeus) در طی یک دوره پرورش در استخرهای خاکی دلوار بوشهر. مجله علوم فنون دریایی. شماره 4، دوره 1، صفحات 71 تا 80.
 4. Baskar, S.; Narasimhan, N.; Swamidass Daniel, G.; Ravichelvan, R.; Sukumaran, M. and Anandaraj, T., 2012. Food and Feeding Habits of Penaeus monodon (Fabricius) from Mallipattinam Coast in ThanjavurDist. Tamil Nadu. India. International Journal of Research in biological Sciences. Vol. 3, No. 1, pp: 1-4. 
 5. Biswas, S.P., 1993. Manual of Methods in fish Biology. Fish Biology and Ecology laboratory dibrugarh. Dibrugarh. 157 p.
 6. Dall, W., 1988. Observation on the biology of the greentail prawn. Metapenaeus mastersii (Haswell) Crustacea: Decapoda: Penaeidae: Aust. Jmar freshwater Res. Australia. pp: 111- 134.
 7. Euzen, E., 1987. Food habits and diet composition of some fish of Kuwait, Bulletin Science. Vol. 9, pp: 65-85.
 8. Fischer, W. and Bianchi, G., 1984. FAO species identification sheets forpurposesshrimps/prawns. F.A.O document. Vol. 5.
 9. Hoppenrath, M.; Elbrachter, M. and Gerhard, D., 2009. Marine phytoplankton. senchenbery and Alferd Wegener institute Germany (AWI). 264 p.
 10. Kulkakni,B.G.;Deshmukh,V.D.andKulkarni,V.R., 1999. Food and feeding habit of a penaeide prawn Metapeneopsis stridulans (Alcock 1905), Bombaynatural history society. Vol. 96, No. 2.
 11. Menon, M.K., 1952. Notes on the bionomios and fishery of the prawn parapenaeopsis stylifera (M. Edw) on the Malabar Coast. Journal Zoology soc India. Vol. 1, No. 5, pp: 153-162.
 12. Rao, P., 1970. Synopsis of biological data the penaeid prawn Parapenaeopsis stylifera (H. Milne Edwards, 1837) fao fisherie reports. Vol. 57, No. 4, pp: 1575-1605.
 13. Safaie, M., 2017. Population dynamics of kiddy shrimp, Parapenaeopsis stylifera (H. Milne Edwards, 1837) in the north-west of Qeshm Island. Iran. Tropical Zoology. DOI: 10.1080/03946975.2017.1278662.
 14. Tomas, C.R.; Hasle, G.R.; Syvertsen, E.E.; Steidinger, K.A.; Tagen, K.; Thrond sen, J. and Heimadal,B.R., 1997. Identifying Marine phyto plankton, Academic press. 858 p.
 15. Varadharajan, D. and Pushparajan, N., 2013. Food and Feeding Habits of Aquaculture Candidate a Potential Crustacean of Pacific, White shrimp Litopenaeus vanamai. south East coast of India. JAquac Res Development. pp: 2155-9546.
 16. Yamanī, F. and Prusova, I., 2003. Common copepods of the Northwestern Arabian Gulf: identification guide. Kuwait Institute for Scientific Research. 162 p.