تعیین خواص ضدقارچی Bacillus sp و Staphylococcus haemolyticus جدا شده از اسفنج بومی خلیج فارس

نوع مقاله : زیست شناسی (جانوری)

نویسندگان

گروه زیست فناوری دریا، دانشکده علوم و فنون دریایی، دانشگاه خلیج فارس، بوشهر ، ایران

چکیده

حضور تعداد زیادی از میکروارگانیسم ­ها، درون مزوهیل بسیاری از گونه­ های اسفنج به ­اثبات رسیده است. هدف از این تحقیق تعیین خواص ضدقارچی باکتری­ های همراه با اسفنج بومی خلیج فارس می ­باشد که تاکنون در ایران گزارشی در این مورد ارائه نشده است. برای این منظور بافت مزوهیل اسفنج Haliclonia simulanse به ­دست آمده از آب های ساحلی استان بوشهر در رقت ­های مختلف در محیط کشت­ های مناسب تلقیح گردید. در غربال­ گری اولیه 8 سویه به ­دست آمد که برای تعیین خواص ضدقارچی باکتری­ های جداشده، دو روش انتشار از دیسک و دیسک آگار علیه 3 سویه قارچی Rhizoctonia solani، Penicillium italicumو Fusarium oxysporum مورد استفاده قرار گرفت. هم ­چنین تعیین ترکیبات عصاره متانولی با استفاده از GC-MS انجام شد. شناسایی مولکولی سویه ­های شماره 4 و 7 که بالاترین خواص ضدقارچی را داشتند مشخص نمود که سویه شماره 4 بیش ­ترین شباهت را در حد 98% با سویه Bacillus sp. (با فاصله ژنتیکی 0/004) و سویه شماره 7 بیش ­ترین شباهت را در حد 95% با سویه Staphylococcus haemolyticus(با فاصله ژنتیکی 0/02) دارا می­ باشند. سویه ­های شماره 4 و 7 به ­ترتیب با شماره ­های دسترسی KY31376 و KY71394 در NCBI ثبت شدند. در روش دیسک آگار Bacillus sp. با ایجاد هاله عدم رشد به قطر 28/33 میلی ­متر بیش ­ترین تاثیر ضدقارچی را بر گونه R.solani و  Staphylococcus haemolyticus با ایجاد هاله عدم رشد به قطر 27/41 میلی ­متر بیش ­ترین تاثیر ضدقارچی را بر گونه F. oxysporum نشان دادند. در روش انتشار از دیسک نیز به ­ترتیب عصاره ­های متانولی سویه ­های Bacillus sp. و Staphylococcus haemolyticus بیش­ترین تاثیر ضدقارچی را داشتند.

کلیدواژه‌ها


 1. آتی، ف.،  1377. بررسی اثر چند باکتری آنتاگونیست روی قارچ Phytophthpra capsici عامل بیماری بوته‌میری فلفل. طرح تحقیقاتی دانشکده کشاورزی، دانشگاه تهران.
 2. اکبری ­کیارودی، ل.، 1382. تاثیر باکتری­ های آنتاگونیست علیه عامل پوسیدگی سفید ساقه کلزا در اثر ‏‎Sclerotinia  sclerotiorum. پایان ­نامه کارشناسی ­ارشد دانشکده علوم کشاورزی، دانشگاه گیلان. 92 صفحه.
 3. سالاری، م.؛ شهیدی ­بنجار، غ.ح.؛ صادقی، ب،؛ پنجه، ن،؛ امینایی، م.م. و شاکری، ط.، 1389 . ارزیابی کنترل بیولوژیکی دو جدایه از اکتینومیست ­های ضد­قارچی ایرانی برعلیه  Phytophthora parasitica و P. citrophthora در شرایط آزمایشگاه و گلخانه. نشریه حفاظت گیاهان. جلد 24، شماره 4، صفحات 437 تا 444.
 4. کاظمی، ش.، 1383. بررسی تأثیر باکتری‌های آنتاگونیست ناحیه ریزوسفر گندم علیه قارچ Bioolaris spp عامل پوسیدگی ریشه و طوقه گندم در همدان. پایان ­نامه کارشناسی ­ارشد دانشکده کشاورزی، دانشگاه بوعلی سینای همدان. 133 صفحه.
 5. محسنی، م. و نوروزی، ح.، 1392. بررسی فعالیت ضدقارچی اکتینومیست ­های جداشده از رسوبات بستر دریای مازندران. مجله دانشگاه علوم پزشکی مازندران. جلد 23، شماره 104، صفحات 79 تا 87.
 6. نجف ­زاده ­ورزی، ح.، 1386. آنتی ­بیوتیک ها و داروهای ضدمیکروب (مفاهیم بنیادی و کاربردهای بالینی). انتشارات تراوا. 125 صفحه.
 7. Aghighi, S.; Shahidi Bonjar, G.H.; Rawashdeh, R.; Batayneh, S. and Saadoun, I., 2004. First report of antifungal spectra of activity of Iranian actinomycetes strains against Alternaria solani, Alternaria alternate, Fusarium solani, Phytophthora megasperma, Verticillium dahliae and Saccharomyces cerevisiae. Asian Journal of Plant Sciences. Vol. 3, No. 4, pp: 463-471.
 8. Akpuaka, A.; Ekwenchi, M.M.; Dashak, D.A. and Dildar, A., 2013. Biological activities of characterized isolates of n-hexane extract of Azadirachta indica A. Juss (Neem) leaves. Nature and Science. Vol. 11, No. 5, pp: 141-147.
 9. Balachandran, C.; Duraipandiyan, V.; Balakrishna, K. and Ignacimuthu, S., 2012. Petroleum and polycyclic aromatic hydrocarbons (PAHs) degradation and naphthalene metabolism in Streptomyces sp. (ERI-CPDA-1) isolated from oil contaminated soil. Bioresource technology. Vol. 112, pp: 83-90.
 10. Baniasadi, F.; Bonjar, G.S.; Baghizadeh, A.; Nik, A.K.; Jorjandi, M.; Aghighi, S. and Farokhi, P.R., 2009. Biological control of Sclerotinia sclerotiorum, causal agent of sunflower head and stem rot disease, by use of soil borne actinomycetes isolates. American Journal of Agricultural and Biological Sciences. Vol. 4, No. 2, pp: 146-151.
 11. Blunt, J.W.; Copp, B.R.; Munro, M.H.; Northcote, P.T. and Prinsep, M.R., 2005. Marine natural products. Natural Product Reports. Vol. 22, pp: 15-61.
 12. Chelossi, E.; Pantile, R.; Pronzato, R.; Milanese, M. and Hentschel, U., 2007. Bacteria with antimicrobial properties isolated from the Mediterranean sponges Chondrilla nucula and Petrosia ficiformis. Aquatic Microbial Ecology. Vol. 49, pp: 157-163.
 13. Joo, G.J., 2005. Purification and characterization of an extracellular chitinase from the antifungal biocontrol agent Streptomyces halstedii. Biotechnology letters. Vol. 27, No. 19, pp: 1483-1486.
 14. Labeda, D.P.; Price, N.P.; Tan, G.Y.A.; Goodfellow, M. and Klenk, H.P., 2010. Emended description of the genus Actinokineospora Hasegawa 1988 and transfer of Amycolatopsis fastidiosa Henssen et al. 1987 as Actinokineospora fastidiosa comb. nov. International journal of systematic and evolutionary microbiology. Vol. 60, No. 6, pp: 1444-1449.
 15. Li, C.W.; Chen, J.Y. and Hua, T.E., 1998. Precambrian sponges with cellular structures. Science. Vol. 279, No. 5352, pp: 879-882.
 16. Maruthupandian, A. and Mohan, V.R., 2011. GC-MS analysis of some bioactive constituents of Pterocarpus marsupium Roxb. Int J Chem Tech Res. Vol. 3, No. 3, pp: 1652-1657.
 17. Prapagdee, B.; Kuekulvong, C. and Mongkolsuk, S., 2008. Antifungal potential of extracellular metabolites produced by Streptomyces hygroscopicus against phytopathogenic fungi. International Journal of Biological Sciences. Vol. 4, No. 5, pp: 330-337.
 18. Raczkowski, J.V., 2010. Biodiversity of actinomycetes associated with Caribbean sponges of Puerto Rico, and their metabolic profiles (Doctoral dissertation, University of North Carolina Wilmington).
 19. Sambrook, J.; Russell, D. and Russell, D.W., 2001. Molecular Cloning: A Laboratory manual. (3 - Volume set). Vol. 999-2001: Cold spring harbor laboratory press, New York.
 20. Seyed- Asli, N.; Zamani, M.R,; Motallebi, M. and Harighi M.J., 2005. Study of chitinase enzyme production in the Trichoderma fungus. Iranian journal of biology. Vol. 17, pp: 227-233.
 21. Shick, J.M. and Dunlap, W.C., 2002. Mycosporine-like amino acids and related gadusols: biosynthesis, accumulation, and UV-protective functions in aquatic organisms. Annual review of Physiology. Vol. 64, No. 1, pp: 223-262.
 22. Toth M, E.; Kerine Borsodi, A.; Felfoldi, T.; Vajna, B.; Sipos, R. and Marialigeti, K., 2013. Practical Microbiology: based on the Hungarian practical notes entitled" Mikrobiologiai Laboratoriumi Gyakorlatok". A. Nafradi Editor.
 23. Wang, C.M. and Cane, D.E., 2008. Biochemistry and molecular genetics of the biosynthesis of the earthy odorant methylisoborneol in Streptomyces coelicolor. Journal of the American Chemical Society. Vol. 130, No. 28, pp: 8908-8909.
 24. Webster, N.S. and Hill, R.T., 2001. The culturable microbial community of the Great Barrier Reef sponge Rhopaloeides odorabile is dominated by a α-Proteo bacterium. Marine Biology. Vol. 138, No. 4, pp: 843-851.
 25. Zhao, G.Z.; Li, J.; Qin, S.; Zhang, Y.Q.; Zhu, W.Y.; Jiang, C.L.; Xu, L.H. and Li, W.J., 2009. Micrococcus yunnanensis sp. nov., a novel actinobacterium isolated from surface-sterilized Polyspora axillaris roots. International journal of systematic and evolutionary microbiology. Vol. 59, No. 10, pp: 2383-2387.