اثرات تلقیح مصنوعی و جفت گیری طبیعی بر عملکرد کلنی های زنبور عسل ایرانی (Apis mellifera M.)

نوع مقاله : علوم جانوری

نویسندگان

گروه علوم دامی، دانشگاه محقق اردبیلی، اردبیل، ایران

چکیده

تلقیح مصنوعی یک ابزار مهمی است که کنترل کامل جفت­ گیری زنبور عسل برای اهداف تحقیقاتی و اصلاح نژادی را فراهم می­ سازد. در این تحقیق اثرات جفت­گیری طبیعی و تلقیح مصنوعی بر عملکرد کلنی­ های زنبور عسل ایرانی (Apis mellifera M) مورد بررسی قرار گرفت. برای انجام آزمایش 10 کندو برای جفت­ گیری طبیعی و 10 کندو برای تلقیح مصنوعی درنظر گرفته شد. صفات مورد بررسی در این آزمایش شامل اندازه­ گیری جمعیت بالغ زنبورها، زنده ­مانی نوزادان، رفتار بهداشتی و جمع­ آوری گرده بودند. مقایسات داده­ ها بر مبنای آزمون T انجام گرفت. نتایج آزمایش نشان داد که میزان جمعیت در گروه تلقیح مصنوعی در مقایسه با گروه جفت­ گیری طبیعی به­ طور معنی ­داری در فصول بهار و پاییز بیش ­تر بود (0/05>P). صفت رفتار بهداشتی در کلنی­ های تلقیح شده به­ صورت مصنوعی در فصل پاییز به ­طور معنی ­داری بهتر از گروه جفت­ گیری طبیعی بود (0/05>P). اختلاف آماری معنی­ داری در صفت زنده­ مانی نوزادان در دو فصل بین دو گروه تلقیح مصنوعی و جفت­ گیری طبیعی مشاهده نگردید. در فصل پاییز جمع ­آوری گرده گل در کلنی ­های تلقیح مصنوعی به ­طور معنی­ داری بیش ­تر از کلنی­ های جفت­ خورده طبیعی بود (0/05>P). به ­طور کلی نتایج نشان داد که عملکرد گروه تلقیح مصنوعی در مقایسه با گروه جفت­ گیری طبیعی بهتر بود. 

کلیدواژه‌ها


 1. تاج ­آبادی، ن.؛ جواهری، د.؛ طهماسبی، غ. و فرشینه­ عدل، م.، 1389. مقایسه عملکرد ملکه­ های تلقیح مصنوعی شده با ملکه­ های جفت­ خورده طبیعی، موسسه تحقیقات علوم دامی کشور. گزارش نهایی طرح تحقیقاتی.
 2. Abdulaziz, S.; Qarni, AL.; Smith, H.B.and Cobey, S., 2003. Performance Evaluation of Naturally mated and instrumentally inseminated honey bee Queens in field colonies. Pakistan journal of biological sciences. Vol. 1, pp: 1476-1481.
 3. Bigio, G.; Schürch, R. and Ratnieks, F.L.W., 2013. Hygienic behavior in honey bees (Hymenoptera: Apidae): effects of brood, food, and time of the year. Journal of Economic Entomology. Vol. 106, No. 6, pp: 2280-2285.
 4. Bigio, G.; Al Toufailia, H.; Hughes, W.O.H. and Ratnieks, F.L.W., 2014. The effect of one generation of controlled mating on the expression of hygienic behaviour in honey bees. Journal of Apicultural Research. Vol. 53, No. 5, pp: 563-568.
 5. Cermak, K., 2004. Evaluation of artificially inseminated and naturally mated bee queens in Zubli. Czech Republic (in Czech Vcelarstvi). Vol. 57, pp: 148-149.
 6. Cobey, W.S., 2007. Comparison studies of instrumentally inseminated and naturally mated honeybee queens and factors affecting their performance. Apidologie. Vol. 38, pp: 390-404.
 7. Cobey, W.S.; Tarpy, D.R. and Woyke, J., 2013. Standard methods for instrumental insemination of Apis mellifera queens. Journal of Apicultural Research. Vol. 52, No. 4, pp: 1-18.
 8. DeGrandi-Hoffman, G.; Wardell, G.; Ahumada-segura, F.; Rinderer, T.; Danka, R. and Pettis, J., 2008. Comparisons of pollen substitute diets for honey bees: consumption rates by colonies and effects on brood and adult populations. Journal of apicultural research and bee world. Vol. 47, pp: 265-270.
 9. Delaney, A.D.; Keller, J.J.; Caren, J.R. and Tarpy, D.R., 2010. The physical, insemination, and reproductive quality of honey bee queens (Apis mellifera l.). Apidologie. ©INRA/DIB-AGIB/EDP Sciences.
 10. Gençer, H.V. and Kahya1, Y., 2011. The viability of sperm in lateral oviducts and spermathecae of instrumentally inseminated and naturally mated honey bee (Apis mellifera L.) queens. Journal of Apicultural Research. Vol. 50, No. 3, pp: 190-194.
 11. Kocher, S.D.; Tarpy, D.R. and Grozinger, C.M., 2010. The effects of mating and instrumental insemination on queen honey bee flight behavior and gene expression. Insect Molecular Biology. Vol. 19, No. 2, pp: 153-162.
 12. Laidlaw, H.H.Jr., 2013. Instrumental Insemination of Honey Bee Queens”, Northern Bee Books. pp: 38-63.
 13. Mackensen, O., 1947. Effect of carbon dioxide on initial oviposition of artificially inseminated and virgin queen bees, J. Econ. Entomol. Vol. 40, pp: 344-349.
 14. Mackensen, O. and Roberts, W.C., 2013. A manual for the Artificial Insemination of Queen Bees, Editura Northern Bee Books. pp: 22-29.
 15. Mohebodini, H.; Tahmasbi, G.; Dastar, B.; Jafari Ahangari, Y. and Zerehdaran, S., 2013. Effect of dietary thiamine on growth of the Iranian honey bee colonies (Apis mellifera meda) in different seasons. Agriculture and Forestry. Vol. 59, No. 3, pp: 119-126.
 16. Moritz R.F. and Kühnert, M., 1984. Seasonal effects on artificial insemination oh honeybee queen (Apis mellifera L.). Apidologie. Vol.15, pp: 223-231.
 17. Pilar, D.R.; Jaffe, R.; Munoz, I.; Serrano, J.; Moritz, R.F.A. and Krauss, B.F., 2013. Conserving genetic diversity in the honeybee, Molecular Ecology. Vol. 22, pp: 3208-3210.
 18. Rhodes, J.W.; Harden, S.; Spooner-Hart, R.; Anderson, D.L. and Wheen, G., 2010. Effects of age, season and genetics on semen and sperm production in Apis mellifera drones. Apidologie. ©INRA/DIB-AGIB/EDP Sciences.
 19. Sharma, V.P. and Kumar, N.R., 2010. Changes in honeybee behavior and biology under the influence of cellphone radiations. Current Science. Vol. 98, pp: 1376-1378.
 20. Szalai, E., 1995. Results of instrumental insemination of queen honey bees in Hungary, Pszcelnicze Zeszyty Nnaukowe. Vol. 39, pp: 6-69.
 21. Wu-Smart, J. and Spivak, M., 2016. Sub-lethal effects of dietary neonicotinoid insecticide exposure on honey bee queen fecundity and colony development. Scientific Reports. Vol. 6, pp: 1-11.