اثرات مواد محافظ سرمایی مختلف و نسبت های مختلف رقیق سازی روی کیفیت اسپرم انجمادزدایی شده ازون برون (Acipenser stellatus)

نوع مقاله : فیزیولوژی (جانوری)

نویسندگان

1 گروه شیلات، دانشکده شیلات و محیط زیست، واحد آزادشهر، دانشگاه آزاد اسلامی، آزادشهر، ایران

2 گروه شیلات، دانشکده شیلات و محیط زیست، واحد لاهیجان، دانشگاه آزاد اسلامی، لاهیجان، ایران

3 گروه شیلات، دانشکده شیلات و محیط زیست، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان، گرگان، ایران

چکیده

انجماد اسپرم به ­عنوان روشی موثر در جلوگیری از انقراض نسل گونه­ های در معرض خطر می­ باشد. هدف از این پژوهش، بررسی اثر حفاظتی دی متیل سولفوکساید و اتیلن گیلکول در غلظت­ های مختلف و تاثیر نسبت­ های مختلف رقیق­ سازی روی درصد و زمان تحرک اسپرم ­ها پس از انجمادزدایی بود. برای این کار دی متیل سولفوکساید و اتیلن گیلکول هر کدام درغلظت­ های 5، 10 و 20 درصد به رقیق­ کننده اضافه شدند. سپس رقیق­ کننده­ با نسبت­ های 0/5:1، 1:1، 2:1 و 5:1 با اسپرم مخلوط شده و سپس اسپرم منجمد شد. در این تحقیق از اسپرم 4 مولد نر ازون برون استفاده شد. اسپرم­­ های منجمد شده بعد از 20 و 40 روز از حالت انجماد خارج شدند. نتایج به ­دست آمده از آزمایش نشان داد که در بین تیمارهای مختلف رقیق­ سازی همراه با غلظت­ های مختلف دی متیل سولفوکساید و اتیلن گلیکول روی طول دوره تحرک و درصد تحـرک اسپـرم ازون ­برون پس از 20  و 40 روز انجماد اختلاف معنی­ داری مشاهده شد (0/05>P). بالاترین طول دوره تحرک و درصد تحرک اسپرم ­های انجمادزدایی شده بعد از 20 و 40 روز انجماد، در اسپرمی که دارای دی متیل سولفوکساید 10 درصد و نسبت رقیق ­سازی 1:1 بود مشاهده شد (به ­ترتیب ثانیه 24/81±253/00 و درصد 3/20±36/51؛ ثانیه 23/70±234/36 و درصد 2/12±27/54). 

کلیدواژه‌ها


 1. Aas, G.H.; Refstie, T. and Gjerde, B., 1991. Evaluation of milt quality of Atlantic salmon. Aquaculture. Vol. 95, pp: 125-132.
 2. Alavi, S.M.H.; Amiri, B.M.; Cosson, J.; Pourkazemi, M. and Karami, M., 2002. A preliminary investigation on motility of Acipenser persicus spermatozoa: a comparative study between freshwater and saline solutions at di, erent dilution rate. The 2nd National Regional Symposium on Sturgeon, Rasht, Iran. pp: 128-130.
 3. Billard, R.; Tsvetkova, L.I.; Cosson, J. and Linhart, O., 1997. Motility analysis of fresh and thawed spermatozoa in (Acipenser beari). 3rd Inter. Sym. Sturgeon. Piacenza, Italy.
 4. Billard, R., 2001. Techniques of Genetic Resource Banking in Fish. In: Cryobanking the Genetic Resource, (Eds: Watson, P.F. and Holt, W.V.,), London and New York. pp: 145-158.
 5. Billard, R.: Cosson, S.B. and Pourkazemi, M., 2004. Cryopreservation and short-term sturgeon sperm, a review. Aquaculture. Vol. 236, pp: 1-9.
 6. Chulhong, P.F. and Chapman, A., 2005. An extenser solution for the short-term storage of sturgeon semen. Aquaculture. Vol. 67, pp: 52-57.
 7. Cosson, J.; Linhart, O.: Mims, S.D., Shelton, W.L. and Rodina, M., 2000. Analysis of motility parameters from paddlefish and shovelnose sturgeon spermatozoa. Journal of Fish Biology. Vol. 56, pp: 1-20.
 8. Dzuba, B.B.; Kopeika, F.F., Cherepanov, V.V. and Drokin, S.L., 1999.  Sturgeon sperm quality after 6 years of cryopreservation. Journal of Applied Ichthyology. Vol. 15, pp: 312-322.
 9. Findeis, E.K., 1997. Osteology and phylogenetic relationships of recent sturgeons. In: Sturgeon Biodiversity and Conservation (eds Birstein, V.J.; Waldman, J.R. and Bemis, W.E.,). Kluwer Academic Publishers, Dordrecht. pp: 73-106.
 10. Galli, A.; Vanni, R.; Rossetti, S. and Aleandri, R., 2006. Milt cryopreservation in Italian Cobica sturgeon (Acipenser naccarii). Aquaculture Society. 272 p.
 11. Glogowski, J.; Kolman, R.; Szcepkowski, M.; Horvath, A.; Urbanyi, B.; Sieczynski, P.; Rzemieniecki, A.; Domagala, J.; Demianowicz, W.; Kowalski, A. and Ciereszko, A., 2002. Fertilization rate of Siberian sturgeon (Acipenser baeri) milt cryopreserved with methanol. Journal Aquaculture. Vol. 211, pp: 367-373.
 12. Harvath, A.; Wayman, W.R.; Urbanyi, B.; Ware, K.M.; Dean, J.C. and Tiersch, T.S., 2005. The relationship of the cryoprotectants methanol and dimethyl sulfoxide and hyperosmotic extenders on sperm cryopreservation of two North-American sturgeon species. Journal Aquaculture. Vol. 247, pp: 243-251.
 13. Lahnsteiner, F.; Berger, B.; Horvath, A. and Urbanyi, B., 2004. Stuies on the semen biology and sperm cryopreservation in the starlet (Acipenser ruthenus). Aquaculture Reserch. Vol. 35, pp: 519-528.
 14. Linhart, O.; mims, A.D. and Shelton, W.L., 1995. Motility of spermatozoa from shovelnose sturgeon (Scaphirhynchus platorynechus) and Paddlefish (Polyodon spathula). Journal of fish Biology. Vol. 47, pp: 902-909.
 15. Linhart, O.; Mims, S.D.; Glomelsky, B.; Cvetkova, L.I.; Cosson, J.; Rodina, M.; Horvath, A. and Urbanyi, B., 2006. Effect of cryoprotectant and male on motility parameters and fertilization rate in paddlefish (Polyodon spathula) frozenthowed spermatozoa. Journal of Applied Ichthyology. Vol. 22, pp: 389-394.
 16. Liu, L.; Wei, Q.; Guo, F. and Zhang, T., 2006. Cryopreservation of Chinese sturgeon (Acipenser sinensis) sperm. Journal of Applied Ichthyology. Vol. 22, pp: 384-388.
 17. Mansour, N.; Lahnsteiner, F. and Berger, B., 2004. Characterization of the testicular semen of the African catfish (Clarias gariepinus) and its short-term storage. Aquaculture Reserch. Vol. 35, pp: 232-244.
 18. Rana, A., 1995. The sturgeons. In Nash, C.E. and Novotny, A.J., (eds). Production of Aquatic Animals. Elsevier, Amsterdam. pp: 95-108.
 19. Stoss, J., 1983. Fish gamete preservation and spermatozoa physiology. In Hoar, W.S.; Randall, D.J. and Donaldson, E.M., editors. Fish physiology, volume IXB. Academic Press, New York. pp: 305-350.
 20. Turner, E. and Montgomerie, R., 2002. Ovarian fluid enhances sperm movement in Arctic charr. Jornal of Fish Biology. pp: 1570-1579.