بررسی کوتیلدون در تعدادی از جورپایان خشکی زی (Crustaceae: Isopoda) در ایران

نوع مقاله : زیست شناسی (جانوری)

نویسندگان

گروه زیست شناسی، دانشکده علوم، دانشگاه زنجان، زنجان، ایران، صندوق پستی: 313

چکیده

تکامل جورپایان خشکی ­زی برای زیستن روی خشکی نیازمند سازش ­های ریختی، تشریحی و فیزیولوژیک بسیاری بود. وجود کیسه پرورشی یا مارسوپیوم در ماده ­های باردار ازجمله مهم ­ترین ویژگی ­هایی بود که امکان سکونت در زیستگاه های خشک را برای این گروه فراهم کرد. کوتیلدون­ ها ساختارهایی تخصص ­یافته می ­باشند که در داخل مارسوپیوم جورپایان خشکی ­زی پیشرفته وجود دارند. این اندام ­ها در ترشح مایع مارسوپیومی، تغذیه و تأمین اکسیژن برای فرزندان درون کیسه پرورشی نقش دارند. در این پژوهش کوتیلدون ­ها در هفت گونه از جورپایان خشکی ­زی شامل گونه ­های Protracheoniscus major، Mongoloniscus persicus، Hemilepistus elongatus، Porcellionides pruinosus، Agabiformius lentus،Porcellio evansi  وPorcellio mehrdadi، از نظر شکل، اندازه، تعداد و آرایش مورد بررسی قرار گرفتند. نتایج نشان داد که شکل کوتیلدون­ ها در همه گونه ­ها یکسان و مخروطی بود. در تمام گونه ­ها به ­جز P. major، چهار کوتیلدون و با آرایش یکی در هر یک از بندهای دوم تا پنجم وجود داشت درحالی­ که در این گونه، 12 کوتیلدون و با آرایش سه کوتیلدون در هر یک از بندهای دوم تا پنجم وجود داشت.

کلیدواژه‌ها


  1. Appel, C., 2011. Análise e descrição de estruturas temporárias presentes no período ovígero de isópodos terrestres (Crustacea, Oniscidea). Masters dissertation. Instituto de Biociências da Universidade Federal do Rio Grande do Sul.
  2. Hoese, B., 1984. The marsupium in terrestrial isopods. Symposia of the Zoological Society of London.Vol. 53,pp: 65-76.
  3. Hoese, B. and Janssen, H., 1989. Morphological and physiological studies on the marsupium in terrestrial isopods. Monitore Zoologico Italiano, Nuova Serie,Monografia. Vol. 4, pp: 153-173.
  4. Hornung, E., 2011. Evolutionary adaptation of oniscidean isopods to terrestrial life: Structure, physiology and behavior. Terrestrial Arthropod Reviews. Vol.4, pp: 95-130.
  5. Lewis, F., 1991. The relationship between broodpouch cotyledons, aridity and advancement. pp. 81-88.In, Juchault, P. and Mocquard, J. (Editors). The Biology of Terrestrial Isopods III. Proceedings of the third international symposium on the biology of terrestrial Isopods. Universiteit de Poitiers, France. Publisher. Poitiers, France. 221 p.
  6. Lewis, F., 1989. Themes and Variations: Broodpouch cotyledons in Australian Oniscidae. Isopoda. Vol. 3, pp: 19-27.
  7. Schmalfuss, H., 1998. Evolutionary Strategies of the Antennae in Terrestrial Isopods. Journal of Crustacean Biology. Vol. 18, pp: 10-24.
  8. Schmidt, C., 2008. Phylogeny of the terrestrial Isopoda (Oniscidea): a review. Arthropod Systematics and Phylogeny. Vol. 66, No. 2, pp: 191-226.
  9. Vandel, A., 1925. Recherches sur la sexualité des Isopodes. Les conditions naturelles de la reproduction chez les Isopodes terrestres. Bulletin Biologique de la France et de la Belgique. Vol.59, pp: 317-371.
  10. Warburg, M.R., 1968. Behavioral adaptations of terrestrial isopods. American Zoologist. Vol. 8, No 3, pp: 545-559.