بررسی اثرات سطوح مختلف سختی و نسبت‌های مختلف کلسیم و منیزیم سختی آب بر عملکرد تولیدمثلی سیست و کیفیت لارو پریان میگو Phallocryptus spinosa

نوع مقاله : محیط زیست جانوری

نویسندگان

1 گروه شیلات، دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه تهران، کرج، ایران

2 مرکز تحقیقات آرتمیای کشور، موسسه تحقیقات علوم شیلاتی کشور، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، ارومیه، ایران

چکیده

سخت‌پوستان راستة آنوستراکا، با توجه به اندازة مناسب و ارزش غذایی نسبتاً مطلوب، پتانسیل بسیار مناسبی به‌عنوان غذای زنده برای گونه‌های مختلف آبزیان ارزشمند دارند. عملکرد زیستی تمامی آبزیان به‌صورت مستقیم و یا غیرمستقیم تحت تأثیر خواص فیزیکوشیمیایی آب قرار دارند. برای موجودات زنده اکوسیستم ­های آبی، عوامل غیرزنده نظیر دما، سختی آب و pH ازجمله مهم ­ترین عوامل در موفقیت رشد و تولیدمثل می‌باشند. این تحقیق با هدف بررسی اثرات سطوح مختلف سختی و نسبت‌های مختلف کلسیم و منیزیم سختی آب بر عملکرد تولیدمثلی سیست و کیفیت لارو پریان میگو گونة  Phallocryptus spinosaانجام گردید. در این تحقیق تیمار شاهد (آب آزمایشگاه با سختی 110 میلی‌گرم در لیتر) و 3 سطح سختی 200، 500، 1000 میلی­ گرم در لیتر برحسب کربنات کلسیم درنظر گرفته شد. سپس در سختی‌های مورد آزمایش با افزودن کلرید کلسیم و کلرید منیزیم به‌ آب پایة آزمایشگاه نسبت ­هایمختلفکلسیم به منیزیم شامل 100:0، 80:20، 50:50، 20:80 و 0:100 تهیه شد و سیست‌های پریان میگوها به تیمارهای مورد نظر وارد شد. شاخص‌های ارزیابی عملکرد تولیدمثلی و کیفیت لارو شامل درصد تفریخ سیست، اندازة لارو و درصد تلفات لاروها بودند. نتایج اثرات سطوح مختلف سختی و نسبت‌های مختلف کلسیم و منیزیم بر روی عملکرد سیست پریان میگو نشان داد که بهترین (0/05P) میزان سختی برای تفریخ این گونه با میانگین 25/7%، سختی 500 میلی­ گرم در لیتر کربنات کلسیم و بهترین نسبت کلسیم و منیزیم با میانگین 62% نیز نسبت 50:50 می ­باشد. هم­ چنین افزایش میزان سختی، افزایش معنی‌دار اندازه ناپلی‌ها و هم ­چنین میزان مرگ و میر آن­ ها را به ­همراه داشت.

کلیدواژه‌ها


 1. آتشبار، ب؛ مناف‌فر، ر؛ آق، ن؛ فلاحتی، آ؛ مشتاقیان، م.، 1392. اولین گزارش مشاهده Phallocryptus spinosa از استان­ های یزد و فارس در جنوب ایران. مجله علوم و فنون دریایی. دوره 12 ، شماره 2.
 2. صیدگر، م؛ آذری­ تاکامی، ق.؛ امینی، ف. و وثوقی، غ.، 1386.  بررسی انتشار جغرافیائی گونه ­های موجود پریان میگوها در استان آذربایجان ­شرقی. مجله دامپزشکی ایران. دوره 3، شماره 2.
 3. Adhikari, S.V.S; Chaurasia, A.; Naqavi, A. andPillai, B.R., 2007. Survival and growth of Macrobrachium rosenbergii (de Man) juvenile in relation to calcium hardness and bicarbonate alkalinity. Turkish Journal of Fisheries and Aquatic Sciences. Vol. 7, pp: 23-26.
 4. Ali, A., 1995. Aspects of the biology of the freshwater fairy shrimp, Streptocephalus proboscideus (Crustacea: Anostraca). Ph. D. thesis. Ghent University. 155 p.
 5. Anderson, G. and Sheau, Y.H., 1990. Growth and maturation of a North American fairy shrimp, Streptocephalus seali (Crustacea; Anostraca): a laboratory study. Vol. 24, No. 3, pp: 429-442.
 6. Atashbar, B.; Agh, N.; Stappen, G.; Mertens, J. and Beladjal, L., 2014. Combined effect of temperature and salinity on hatching characteristics of three fairy shrimp species (Crustacea: Anostraca). Journal of limnology. Vol. 73, No. 3, pp: 28-39.
 7. Brtek, J. and Mura, G., 2000. Revised key to and genera of the anostraca with notes on their geographical distribution. Curstaceana. Vol. 73, No. 9, pp: 1037-1088.
 8. Clyde, E. and Denton, B., 1999. fairy shrimp of California puddle, poolsand playas.
 9. Davis, D.A; Lawrence, A.L. and Gatlin, D.M., 1993. Response of Penaeus vannamei to dietary calcium, phosphorus and calcium: phosphorus ratio. Journal of the World Aquaculture Society. Vol. 24, pp: 504-515.
 10. Fieber, L.A. and Lutz, P.L., 1985. Magnesium and calcium metabolism during molting in the freshwater prawn Macrobrachium rosenbergii. Canadian Journal of Zoology. Vol. 63, pp: 1120-1124.
 11. Gillis, P.L.; Mitchell, R.J.; Schwalb, A.N.; McNichols, K.A.; Mackie, G.L.; Wood, C.M. and Ackerman, J.D., 2008. Sensitivity of the glochidia (larvae) of freshwater mussels to copper: Assessing the effect of water hardness and dissolved organic carbon on the sensitivity of endangered species. Aquat. Toxicol.  Vol. 88, pp: 137-145.
 12. Greenaway, P., 1993. Calcium and magnesium balance during molting in land crabs. Journal of Crustacean Biology. Vol. 13, pp: 191-197.
 13. Greenway, P., 1985. Calsium balance and moulting in crustacea. Biological reviows. Vol. 60, pp: 425-454.
 14. Kim, A.D.; Gu, M.B.; Allen, H.E. and Cha, D., 2001. Physiochemical sactors affecting the sensitivity of Ceriodaphnia bulba to copper. Environ. Monit. Assess. Vol. 70, pp: 105-116.
 15. Kim, Y.; Mo, H. and Son, J., 2015. Interactive effects of water pH and hardness levels on the growth and reproduction of (Crustacea: Ostracoda). Hydrobiologia. Vol. 753, No. 97.
 16. Luo, S.; Wu, B. and Wang, J., 2016. Effects of Total Hardness and Calcium: Magnesium Ratio of Water during Early Stages of Rare Minnows (Gobiocypris rarus). Comp Med. Vol. 66, No. 3, pp: 181-187.
 17. Markich, S.J.; King, A.R and Wilson, S.P., 2006. Non effect water hardness on the accumulation and toxicity of copper in a freshwater macrophyte (Ceratophyllum demersum). How useful are hardness-modified copper guidelines for protecting freshwater biota Chemosphere. Vol. 65, pp: 1791-1800.
 18. Martins, R.J.E.; Pardob, R. and Boaventura, R.A.R., 2004. Cadmium II and zinc (II) adsorption by the aquatic moss Fontinalis antipyretica: effect of temperature, pH and water hardness. Water Res. Vol. 38, pp: 693-699.
 19. Pyle, G.G.; Swanson, S.M. and Lehmkuht, D.M., 2002. The influence of water hardness, pH and suspended solids onnickel toxicity to larva fathead minnows (Pimephales promelas). Water, Air, Soil Pollut. Vol. 133, pp: 215-222.
 20. Rathor, R.S. and Khangarot, B.S., 2003. Effects of water hardness and metal concentration on a fresh water Tubifex tubifex muller. Water, Air, Soil Pollut. Vol. 142, pp: 341-356.
 21. Rezaee tavabe, K.; Rafiee, G.; Frinsko, M. and Daniels, H., 2013. Effects of different calcium and magnesium concentrations separately and in combination on Macrobrachium rosenbergii larviculture. Aquaculture. Vol. 412, pp: 160-166.
 22. Rezaei tavabe, K.; Rafiee, G.; Shoeiry, M.M. and Houshmandi, S., 2015. Effects of Water Hardness and Calcium: Magnesium Ratios on Reproductive Performance and Offspring Quality of Macrobrachium rosenbergii. Journal of the world aquaculture society. Vol. 46, No. 5.
 23. Roy, L.A.; Davis, D.A.; Nguyen, T.N. and Saoud, I.P., 2009. Supplementation of chelated magnesium to diets of the pacific white shrimp, Litopenaeus vannamei, reared in low-salinity waters of west Alabama. Journal of the World Aquaculture Society. Vol. 40, pp: 248-254.
 24. Vedamanikam, V.J. and Shazilli, N.A.M., 2008. Comparative toxicity of nine metals to two Malaysian aquatic Dipterian larvae with reference to temperature variation. Bull. Environ.Contam. Toxicol. Vol. 80, pp: 516-520.
 25. Wurts, W.A. and Durborow, R.M., 1992. Interactions of pH, Carbon Dioxide, Alkalinity and Hardness in Fish Ponds. Southern Regional Aquaculture Center. SRAC Publication. 464 p.