اثرات تغذیه ای پروبوتیک لاکتوباسیلوس رامنوسوس (Lactobacillus rhamnosus) بر عملکرد رشد، فعالیت آنزیم های هضمی و میزان مقاومت در برابر آئروموناس هیدروفیلا (Aeromonas hydrophila) در ماهی تیلاپیای نیل (Oreochromis niloticus)

نوع مقاله : تغذیه

نویسندگان

گروه شیلات، دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه تهران، کرج، ایران

چکیده

 با توجه به این­ که باکتری (Aeromonas hydrophila) یکی از عوامل بیماری ­زا عمده در پرورش آبزیان آب­ شیرین محسوب می­ گردد، در تحقیق حاضر با هدف دستیابی به راهکاری جهت بهبود عملکرد رشد و هم­چنین سطح ایمنی ماهی تیلاپیای نیل (Oreochromis niloticus) در برابر باکتری آئروموناس هیدروفیلا، 4 گروه ماهی تیلاپیا O. niloticusبا وزن اولیه 16 گرم، به­ مدت 60 روز توسط جیره­ هایی حاوی سطوح مختلف پروبیوتیک لاکتوباسیلوس رامنوسوس(Lactobacillus rhamnosus) تغذیه شدند و در پایان پس از اندازه­گیری شاخص های رشد و فعالیت آنزیم ­های هضمی روده، تحت تزریق باکتری آئروموناس هیدروفیلا قرار گرفتند و پس از بروز کامل بیماری، شاخص ­­های خونی نیز مورد سنجش قرار گرفت. نتایج نشان داد وزن نهایی و ضریب تبدیل غذایی به ­ترتیب بیش ­ترین و کم ­ترین مقدار را در تیمار 3 گرم پروبیوتیک در هر کیلو­گرم جیره دارا بود. به­ علاوه فعالیت آنزیم­ تریپسین در تیمار 3 و آنزیم آمیلاز در تیمارهای 2 و 3  گرم پروبیوتیک در هر کیلو­گرم جیره به شکل معنی­ داری از سایر تیمارها بیش ­تر بود (0/05>P). یک ­هفته پس از تزریق باکتری نیز آنزیم­ های آلکالین فسفاتاز و آلانین آمینوترانسفراز موجود در سرم خون در تیمارهای 2 و 3 گرم پروبیوتیک در هر کیلو­گرم جیره، در مقایسه با سایر تیمارها کم ­تر بود (0/05>P) و بقا در این تیمارها به ترتیب نسبت به سایر تیمارها افزایش یافت. به ­نظر می­ رسد استفاده از 2 تا 3 گرم پروبیوتیک لاکتوباسیلوس رامنوسوس در هر کیلوگرم جیره ماهی تیلاپیای نیل می ­تواند عملکرد رشد و ایمنی را به شکل قابل توجهی افزایش دهد.

کلیدواژه‌ها


 1. آهنگرزاده، م.؛ قربانپورنجف ­آبادی، م.؛ پیغان، ر.؛ شریف روحانی، م. و سلطانی، م.، 1394. نقش آئروموناس هیدروفیلا در سپتی‌سمی‌های باکتریایی کپور ماهیان پرورشی استان خوزستان. مجله دامپزشکی ایران. دوره 11، شماره 3، صفحات 5 تا 11.
 2. ایمان ­پور، م.ر.؛ روحی، ز.؛ سلاقی، ز.؛ بیک ­زاده، آ. و داوودی پور، ع.، 1394. اثر پروبیوتیک پریمالاک بر شاخص ­های رشد، پارامترهای بیوشیمیایی خون، بازماندگی و مقاومت در برابر تنش شوری بچه ماهی کپور معمولی دریایی (Cyprinus carpio). مجله علوم و فنون شیلات. دوره 4، شماره 3، صفحات 17 تا 28.
 3. محمدی، ح.؛ آق، ن.؛ توکمه‌ چی، ا. و نوری، ف.، 1390. بـررسـی اثرهای پروبیـوتیـک لاکتــوباسیلوس رامنـوسوس (Lactobacillus rhamnosus)و­سیـاه ­دانـــه (Nigella sativa) بــر شاخص‌های­ رشد ماهی قزل‌آلای رنگین‌ کمان (Oncorhynchus mykiss) . مجله زیست شناسی کاربردی.‎ دوره 25، شماره 2، صفحات 20 تا 26.
 4. Abdel-Tawwab, M.; Abdel-Rahman, A.M. and Ismael, N.E., 2008. Evaluation of commercial live bakers’ yeast, Saccharomyces cerevisiae as a growth and immunity promoter for Fry Nile tilapia (Oreochromis niloticus) challenged in situ with Aeromonas hydrophila. Aquaculture. Vol. 280, pp: 185-189.
 5. Ardó, L.; Yin, G.; Xu, P.; Váradi, L.; Szigeti, G.; Jeney, Z. and Jeney, G., 2008. Chinese herbs (Astragalus membranaceus and Lonicera japonica) and boron enhance the non-specific immune response of Nile tilapia (Oreochromis niloticus) and resistance against Aeromonas hydrophila. Aquaculture. Vol. 275, pp: 26-33.
 6. Balcázar, J.L.; De Blas, I.; Ruiz-Zarzuela, I.; Cunningham, D.; Vendrell, D. and Múzquiz, J.L., 2006. The role of probiotics in aquaculture. Veterinary microbiology. Vol. 114, pp: 173-186.
 7. El-Rhman, A.M.A.; Khattab, Y.A. and Shalaby, A.M., 2009. Micrococcus luteus and Pseudomonas species as probiotics for promoting the growth performance and health of Nile tilapia (Oreochromis niloticus). Fish & Shellfish Immunology. Vol. 27, pp: 175-180.
 8. FAO. 2016. Food and Agriculture Organization Publications, Rome.
 9. Food and Agriculture Organization of the United Nations (FAO).1996. Aquaculture production statistics 1985–94. FAO Fisheries Circular, no. 815, Revision 8. FAO, Rome.
 10. Furne, M.; Hidalgo, M.C.; Lopez, A.; Garcia-Gallego, M.; Morales, A.E.; Domezain, A.; Domezaine, J. and Sanz, A., 2005. Digestive enzyme activities in Adriatic sturgeon (Acipenser naccarii) and rainbow trout (Oncorhynchus mykiss). A comparative study. Aquaculture. Vol. 250, pp: 391-398.
 11. Giannenas, I.; Karamaligas, I.; Margaroni, M.; Pappas, I.; Mayer, E.; Encarnação, P. and Karagouni, E., 2015. Effect of dietary incorporation of a multi-strain probiotic on growth performance and health status in rainbow trout (Oncorhynchus mykiss). Fish physiology and biochemistry. Vol. 41, pp: 119-128.
 12. Hirano, J.; Yoshida, T.; Sugiyama, T.; Koide, N.; Mori, I. and Yokochi, T., 2003. The effect of Lactobacillus rhamnosus on enterohemorrhagic Escherichia coli infection of human intestinal cells in vitro. Microbiology and immunology. Vol. 47, pp: 405-409.
 13. Hummel, B.C.W., 1959. A modified spectrophotometric determination of chymotrypsin, trypsin, and thrombin. Canadian journal of biochemistry and physiology. Vol. 37, pp: 1393-1399.
 14. Lara-Flores, M.; Olvera-Novoa, M.A.; Guzmán-Méndez, B.E. and López-Madrid, W., 2003. Use of the bacteria Streptococcus faecium and Lactobacillus acidophilus, and the yeast Saccharomyces cerevisiae as growth promoters in Nile tilapia (Oreochromis niloticus).  Aquaculture. Vol. 216, pp: 193-201.
 15. Nayak, S.K., 2010. Probiotics and immunity: a fish perspective. Fish & shellfish immunology. Vol. 29, pp: 2-14.
 16. Nikoskelainen, S.; Ouwehand, A.; Bylund, G.; Salminen, S. and Lilius, E.M., 2003. Immune enhancement in rainbow trout (Oncorhynchus mykiss) by potential probiotic bacteria (Lactobacillus rhamnosus). Fish Shellfish Immunol. Vol. 15, pp: 443-452.
 17. Panigrahi, A.; Kiron, V.; Kobayashi, T.; Puangkaew, J.; Satoh, S. and Sugita, H., 2004. Immune responses in rainbow trout (Oncorhynchusmykiss) induced by a potential probiotic bacteria Lactobacillusrhamnosus JCM 1136. Vet. Immunol. Immunopathol. Vol. 102, pp: 379–388.
 18. Pirarat, N.; Kobayashi, T.; Katagiri, T.; Maita, M. and Endo, M., 2006. Protective effects and mechanisms of a probiotic bacterium Lactobacillus rhamnosus against experimental Edwardsiella tarda infection in tilapia (Oreochromis niloticus). Veterinary immunology and immunopathology. Vol. 113, pp: 339-347.
 19. Refstie, S.; Landsverk, T.; Bakke-McKellep, A.M.; Ringø, E.; Sundby, A.; Shearer, K.D. and Krogdahl, Å., 2006. Digestive capacity, intestinal morphology, and microflora of 1-year and 2-year old Atlantic cod (Gadus morhua) fed standard or bioprocessed soybean meal. Aquaculture. Vol. 261, pp: 269-284.
 20. Suzer, C.; Çoban, D.; Kamaci, H.O.; Saka, Ş.; Firat, K.; Otgucuoğlu, Ö. and Küçüksari, H., 2008. Lactobacillus spp. bacteria as probiotics in gilthead sea bream (Sparus aurata, L.) larvae: effects on growth performance and digestive enzyme activities. Aquaculture. Vol. 280, pp: 140-145.
 21. Wang, M. and Lu, M., 2016. Tilapia polyculture: a global review. Aquaculture Research. Vol. 47, pp: 2363-2374. ‏
 22. Yanbo, W. and Zirong, X., 2006. Effect of probiotics for common carp (Cyprinus carpio) based on growth performance and digestive enzyme activities. Animal feed science and technology. Vol. 127, pp: 283-292.
 23. Ziaei-Nejad, S.; Rezaei, M.H.; Takami, G.A.; Lovett, D.L.; Mirvaghefi, A.R. and Shakouri, M., 2006. The effect of Bacillus spp. bacteria used as probiotics on digestive enzyme activity, survival and growth in the Indian white shrimp (Fenneropenaeus indicus). Aquaculture. Vol. 252, pp: 516-524.