پویایی جمعیت ماهی خیاطه (Alburnoides sp.) (Pisces: Cyprinidae) در بالادست و پایین دست سد شهید رجائی رودخانه تجن ساری

نویسندگان

1 گروه شیلات، دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه گیلان، صومعه سرا، صندوق پستی: 1144

2 گروه شیلات، دانشکده علوم دامی و شیلات، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری، صندوق پستی: 578

3 دانشگاه جامع علمی کاربردی استان گلستان، گرگان

چکیده

این مطالعه به‌منظور بررسی فاکتورهای پویایی جمعیت ماهی خیاطه Alburnoides sp. در رودخانه تجن ساری که سد شهید رجایی در آن‌جا احداث گردیده، طراحی شده است. در مجموع طی 9 ماه نمونه‌برداری، 621 قطعه ماهی که 508 قطعه آن مربوط به ایستگاه بالادست و 113 قطعه آن مربوط به ایستگاه پایین‌دست سد بود، توسط دستگاه الکتروشوکر صید گردیدند. میانگین طولی ماهیان صید شده بر حسب میلی‌متر در بالادست سد 95/11±12/49 و در پایین‌دست سد94/11±94/52 و میانگین وزنی نمونه‌ها بر حسب گرم در بالادست سد 69/2±30/3 و در پایین‌دست سد 96/2±92/3 به‌دست آمد. طول ماهیان خیاطه دو ایستگاه اختلاف معنی‌داری نشان داد (05/0(P≤  درحالی‌که وزن و فاکتور وضعیت تنها در جنس نر بین دو ایستگاه اختلاف معنی ‌داری داشتند (05/0.(P≤ ماهیان ماده ایستگاه بالادست در 4 گروه سنی +0 تا +3 سال و سایر نمونه‌ها (ماهیان نر ایستگاه بالادست و ماهیان نر و ماده ایستگاه پایین‌دست) در 3 گروه سنی +0 تا +2 سال قرار گرفتند. نسبت جنسی نر: ماده در ایستگاه بالادست 1/9:42/57 و در ایستگاه پایین‌دست 7/3:38/61 بود که نشان‌دهنده غالب بودن جنس ماده در هر دو ایستگاه می‌باشد. الگوی رشد تنها در جنس نر ایستگاه دوم ایزومتریک و بقیه موارد آلومتریک مثبت بودند و مقدار فاکتور وضعیت همواره بالای 2 به ‌دست آمد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Population dynamics of Spirlin (Alburnoides sp.) (Pisces: Cyprinidae) at the Up and Down stream of Shahid Rajaii dam of Tajan River

نویسندگان [English]

 • Fahime Azizi 1
 • Majidreza Khoshkholgh 1
 • Hossein Rahmani 2
 • Masoud Sattari 1
 • Hossein Anvarifar 3
1 Department of Fisheries, Faculty of Natural Resources, University of Guilan, P.O. Box: 1144, Sowme'eh Sara, Iran
2 Department of Fisheries, Faculty of Animal sciences and Fisheries, University of Agriculture sciences and Natural Resources of Sari, P.O. Box: 578, Sari, Iran
3 Golestan University of Applied Science and Technology, Gorgan, Iran
چکیده [English]

This study was designed to evaluate population dynamic in the Tajan river and investigation Shahid-Rajaei dam effects upon Alburnoides sp. . A total 621 fish specimens during 9 month were collected by electeroshocker set that 508 individual related to up stream station and 113 individual related to down stream station. The mean fork length and weight of this species in upstream was 49.11± 11.95 cm, 3.29 ±2.69 gr and in downstream was 52.94± 11.93 cm, 3. 92 ±2.96 gr, respectively. Univariate analysis (One-Way ANOVA) of length between two stations showed significant differences while weight and condition factor only in male showed significant differences (P≤0.05). The age of the female samples in upstream of the dam in 4 class ranged from 0+ to 3+ years while other (male in upstream, male and female in downstream) samples in 3 class ranged from 0+ to 2+ years. Sex rate of male: female in up- and down stream were 57.9:42.1 and 61.3:38.7, respectively that shown female were dominant in two stations. We observed an isometric growth pattern in males caught in downstream and positive allometric in the rest of fishes andValue of condition factor in both stations were above of 2.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Alburnoides sp
 • Population dynamics
 • Growth parameters
 • Bertalanffy
 • condition factor
 • Tajan River