بررسی خصوصیات ریخت شناسی و تغییرات فراوانی مدوز کیسه تنان (خانواده های Aequoreidae وDipleurosomatidae ) در سواحل بحرکان (شمال غرب خلیج فارس)

نویسندگان

گروه زیست شناسی دریا، دانشکده علوم دریایی، دانشگاه علوم و فنون دریایی خرمشهر، صندوق پستی:669

چکیده

این تحقیق به‌منظور جداسازی و شناسایی مدوز خانواده‌های Aequoreidae و  Dipleurosomatidaeدر سواحل بحرکان (خلیج فارس) انجام گردید. نمونه‌های زئوپلانکتونی با استفاده از تور پلانکتونی (300 میکرومتر) از 6 ایستگاه و در تیر، شهریور، آبان، دی و اسفند 1389 و اردیبهشت 1390 جمع‌آوری گردیدند. فاکتورهای محیطی مانند شوری، pH، دما و اکسیژن محلولاندازه‌گیری شدند. در این تحقیق 6 گونه مدوز شناسایی گردید. Aequorea forskalea، Aequorea sp.، Dipleurosoma sp.1، Dipleurosoma sp.2 و Cuvieria sp.برای اولین بار از آب‌های ایرانی خلیج فارس گزارش گردیدند. بیش‌ترین تراکم مدوزها در تیر ماه (56/2 ±97/60 فرد در 10 مترمکعب) و کم‌ترین میزان آن در دی ماه (76/0 ±01/2 فرد در 10 مترمکعب) ثبت شد. نتایج حاصل از آزمون همبستگی نشان داد فاکتور دما مؤثرترین عامل در پراکنش و تراکم مدوزها می‌باشد (01/0P<).

کلیدواژه‌ها