استفاده از گلرنگ(Carthamus tinctorius) در تغییر رنگ گوشت و پوست قزل آلای رنگین کمان (Onchorhyncus mykiss)

نویسندگان

1 گروه علوم دامی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد ورامین- پیشوا

2 گروه زیست شناسی، دانشکده علوم زیستی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد ورامین- پیشوا

چکیده

این تحقیق با هدف بررسی تأثیر گلرنگ بر رنگ پوست و لاشه ماهی قزل‌آلای رنگین‌کمان به اجرا در آمد. بدین منظور تعداد 240 قطعه ماهی قزل‌ آلای رنگین‌ کمان در محدوده وزنی 10±230گرمی در قالب طرح کاملاً تصادفی در 12 واحد آزمایشی با 4 تیمار و 3 تکرار و در هر تکرار 20 قطعه، به‌مدت 45 روز طی ماه‌ های خرداد تا مرداد 1392 در ایستگاه تحقیقاتی خجیر مورد بررسی و تحقیق قرار گرفت. جیره گروه‌های آزمایشی شامل  شاهد، پنج، ده و پانزده درصد گلرنگ بود. به‌ منظور انجام آزمایش‌های رنگ‌سنجی از پوست و گوشت ماهیان قزل‌ آلای رنگین‌ کمان در روز 45 از هر تکرار 2 ماهی به ‌صورت تصادفی صید گردید و قسمتی از عضله پشتی به‌همراه پوست بریده شد و پس از 24 ساعت فریزکردن براساس سهشاخص L* (روشنایی)، a* (قرمزی) و b* (زردی) به ‌وسیله دستگاه رنگ‌سنج 400- MINOLTA CR مورد ارزیابی قرار گرفتند. براساس نتایج به‌دست آمده از رنگ‌سنجی، عضله پشتی، اختلاف معنی‌ داری بین شاخص ‌های L* ،a* و b* نسبت به تیمار شاهد نشان نداد )05/0(P>. رنگ‌ سنجی پوست بیانگر وجود اختلاف معنی ‌داری در تیمار 10% گلرنگ با سایر تیمارها در مورد شاخص روشنایی بود (05/0 P≤). در رابطه با شاخص‌های قرمزی و زردی، تیمار 15% گلرنگ به ‌ترتیب افزایش و کاهش غیرمعنی ‌داری را نسبت به گروه شاهد بروز داد )05/0(P>. این آزمایش نشان داد که استفاده از سطوح مختلف گلرنگ می‌تواند در تغییر رنگ گوشت و پوست ماهی قزل‌آلای رنگین‌ کمان موثر باشد.

کلیدواژه‌ها