بررسی علاقه مندی و آگاهی بازدیدکنندگان از پرندگان در پارک های شهر مشهد

نویسندگان

1 باشگاه پژوهشگران جوان، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات، اهواز، صندوق پستی: 61555-163

2 گروه محیط زیست، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات، اهواز، صندوق پستی: 61555-163

چکیده

پرندگان به‌ عنوان گونه ‌های غالب اکوسیستم‌ های شهری با افزایش جاذبه‌ های پارک و تامین رضایت استفاده‌ کنندگان آن‌ ها را بیش از پیش  به محیط‌ های طبیعی جلب می‌ کنند. بنابراین جذب و حفاظت پرندگان در پارک‌ های شهری می‌ تواند یکی از اهداف مدیران در این مناطق باشد. هدف این مقاله بررسی انگیزه ‌های استفاده‌ کنندگان و سنجش دانش زیستی آن ‌ها نسبت به پرندگان در پارک‌ های شهر مشهد بود. تحقیق حاضر به روش پیمایشی و با استفاده از پرسشنامه  بوده است و داده‌ هایپژوهش در طی پرسش‌ گری از بین 100 نفر از بازدیدکنندگان پارک ‌های ملت و پردیس قائم در شهر مشهد در دو فصل تابستان و پاییز 1390 جمع آوری شد. در این تحقیق که 53% زن و 47% مرد مشارکت داشتند مشخص شد که 55% بازدیدکنندگان تا حدودی با نام پرندگان آشنایی دارند و تماشای طبیعت 40% و  تماشای پرندگان 14% از علاقه‌مندی آن‌ها را در پارک‌های ملت و پردیس قائم تشکیل می داد. نتایج آزمون کای اسکوار نیز نشان داد که بین شغل افراد با سن، جنس و میزان تحصیلات آن ‌ها و روزهای مراجعهبه پارک در سطح 5 درصد، رابطه معنی ‌داری وجود دارد و شناخت افراد از پرندگان و هدف از آمدن به پارک رابطه معنی داری با جنس، سن، میزان تحصیلات و شغل افراد نداشت. بنابراین نیاز به افزایش فضای سبز و فراهم کردن مطالب برای بازدیدکنندگان با هدف حفاظت از پرندگان و اهمیت برنامه‌ریزی‌ های مدیریتی در افزایش آگاهی ‌های استفاده‌ کنندگان نسبت به پرندگان در پارک‌های شهری افزایش می‌ یابد.

کلیدواژه‌ها