تاثیر دوره و شدت های نوری مختلف بر اندازه غده پینه آل در مولدهای صافی ماهی لکه سفید (Siganus sutor)

نویسندگان

1 گروه شیلات، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات کردستان، سنندج، صندوق پستی: 14648

2 موسسه تحقیقات علوم شیلاتی کشور، تهران، صندوق پستی: 6116- 14155

3 گروه شیلات، دانشگاه آزاد اسلامی واحد سنندج، صندوق پستی: 618

چکیده

تحقیق حاضر به منظور بررسی میزان تاثیرپذیری اندازه غده پینه‌ آل مولدهای صافی‌ ماهی لکه سفید  (Siganus sutor) در برابر شدت و دوره‌ های نوری مختلف انجام گرفت. بدین منظور ماهیان در 9 تیمار، تحت شرایط نوردهی مصنوعی با سه نوع دوره و شدت نوری شامل (D8 : L16، D12: L12، D16 : L8 و 1000، 2000، 3000 لوکس) به انضمام یک تیمار شاهد (نور طبیعی) در مدت 60 روز، در موسسه تحقیقات اکولوژی خلیج فارس واقع در بندرعباس قرار گرفتند. در پایان دوره، غدد پینه ‌آل استخراج و اندازه و حجم آن ‌ها توسط استرئومیکروسکوپ تعیین گردید. بررسی‌ ها نشان دادند که بیش‌ ترین حجم پینه ‌آل در تیمار شاهد بوده اما اختلاف معنی‌ داری با گروه‌ های تحت نوردهی مشاهده نشد (0/05<P).

کلیدواژه‌ها