بررسی برخی خصوصیات زیست شناسی تولیدمثل سیاه ماهی (Capoeta capoeta gracilis) در رودخانه بابلرود

نویسندگان

1 گروه شیلات، دانشگاه آزاد اسلامی واحد بابل، صندوق پستی: 755

2 گروه شیلات، دانشکده شیلات و محیط زیست، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان، صندوق پستی: 15739-49138

چکیده

این تحقیق از12 مرداد ماه سال 1389 تا 30 تیر 1390 در رودخانه بابلرود استان مازندران بر روی گونه سیاه‌ ماهی جنس gracilis Capoeta capoetaانجام گرفته است.نمونه ‌برداری‌ ها به‌ صورت ماهانه با استفاده از الکتروشوکر صورت گرفت و در مجموع 307 عدد سیاه ماهی صید گردید.متغیرهای طول کل، طول چنگالی، طول استاندارد، وزن بدن، سن، جنسیت، وزن گناد و قطر تخمک اندازه‌ گیری و ثبت شدند. برای تعیین سن از فلس‌ ها استفاده گردید.میانگین طول کل در جنس ماده 62/136میلی‌ متر با انحراف معیار 68/28 و در جنس نر 45/130 میلی‌ متر با انحراف معیار 38/26 بوده است.میانگین وزن کل در جنس ماده 13/40 گرم با انحراف معیار 47/25 و در جنس نر 52/28 گرم با انحراف معیار 16/14 به‌دست آمد. نمونه‌ها به گروه‌های سنی (4،3،2،1،0) تعلق داشتند. بیش‌ترین تعداد (2/51 در صد) به گروه سنی (3) تعلق داشت. از307نمونه صید شد ه نسبت جنسی ماده به نر 1به 5 بوده است. میانگین قطر تخمک 85/0میلی‌متر با انحراف معیار 66/0 بوده است. میانگین هماوری مطلق و نسبی انحراف معیار 2968 و 15/70 با انحراف معیار 53/30 به‌ دست آمد. میانگین GSI برای ماهیان ماده 53/3 با معیار انحراف معیار 98/3 و برای ماهیان نر 11/4 با انحراف معیار 77/3 بود.میانگین ضریب چاقی یا ضریب کیفیت یا CF در ماهیان ماده 41/1 با انحراف معیار 17/0و برای ماهیان نر 27/1 با انحراف معیار 84/1به ‌دست آمد.

کلیدواژه‌ها