مطالعه انگل های کرمی گوارشی در مولدین قره برون (Acipenser persicus) صید شده از سواحل جنوب شرقی دریای خزر (1396-1395)

نوع مقاله : بیماری ها

نویسندگان

مرکز تحقیقات ذخایر آبزیان آب های داخلی، موسسه تحقیقات علوم شیلاتی کشور، موسسه تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، گرگان، ایران

چکیده

 این تحقیق در سال­ های 1395 و 1396 در مرکز بازسازی ذخایر شهید مرجانی استان گلستان به جهت بررسی وضعیت آلودگی به کرم ­های انگلی در دستگاه گوارش مولدین تاس ­ماهی ایرانی انجام گرفت. در سال 95 از دستگاه گوارش تعداد 11 مولد ماده تکثیر شده با میانگین طول و وزن به ترتیب 8/6±160/54 سانتی ­متر و 6/72±31/62 کیلوگرم دو گونه  Cuculanus sphaerosephalus و Skrjabinopsolus semiarmatus و درسال 96 از 12 مولد ماده با میانگین طولی و وزنی  به ­ترتیب 1/1±158/3 سانتی ­متر و 4/9±29/3 کیلوگرم تنها گونه جدا شده C. sphaerosephalus بود. درصد شیوع انگل کوکولانوس در 11 نمونه سال 1395، 72 درصد و درصد شیوع اسکریابینوپسولوس 27 درصد، میانگین شدت کوکولانوس 2/87±6 و میانگین شدت اسکریابینوپسولوس 2/64±3 محاسبه شد. درصد شیوع انگل کوکولانوس در 12 نمونه صید شده در سال 1396، 50 درصد و میانگین شدت آلودگی 3/25±3/17 محاسبه گردید. بیش ­ترین شدت آلودگی انگلی به کوکولانوس اسفراسفالوس تعلق داشت. این تحقیق نشان داد که تعداد و نوع آلودگی به انگل ­های گوارشی در ماهی قره ­برون نسبت به سال­ های گذشته در سواحل جنوب ­شرقی دریای خزر کاهش داشته است که می ­تواند حاصل تغییر رژیم غذایی و کاهش میزبان واسط باشد.

کلیدواژه‌ها


 1. آقایی ­مقدم، ع.؛ حق ­پرست، س.؛ پازوکی، ج.؛ پورامینی، م.و درویش ­بسطامی، ک.، 1393. شیوع انگل­های کرمی بادکش­دار و لوله­ای دستگاه گوارش، پوست و خون مولدین خاویاری در جنوب شرق دریای خزر. مجله پژوهش ­های جانوری (مجله زیست­ شناسی ایران). جلد 27، شماره 1، صفحات 1 تا 12.
 2. بازاری­ مقدم، س.؛ مخیر، ب.؛ شناورماسوله، ع.؛ معصوم­ زاده، م.؛ جلیل ­پور، ج. و علیزاده، م.، 1391. مطالعه شیوع انگل ­های مولدین تاس­ ماهی ایرانی (Acipenser persicus) صید شده از سواحل جنوب ­غربی دریای خزر طی سال1388. نشریه بهره ­برداری و پرورش آبزیان. دانشگاه علوم کشاروزی و منابع طبیعی گرگان. جلد 1، شماره 4،صفحات 69 تا 79.
 3. جلالی، ب.، 1377، انگل­ ها و بیماری­ های انگلی ماهیان آب شیرین. معاونت تکثیر و پرورش آبزیان، اداره کل آموزش و ترویج. صفحات 331 تا 415.
 4. حق ­پرست، س.؛ آقایی­ مقدم، ع.؛ حاجی ­مرادلو، ع.؛ پهلونی، ه.؛ امینی، ک.؛ طاهری، ع. و محمدخانی، ح.، 1384. بررسی شیوع انگلی دستگاه گوارش مولدین قره­ برون در سواحل جنوب­ شرقی دریای خزر. گزارش نهایی طرح تحقیقاتی. موسسه تحقیقات علوم شیلاتی کشور. 28صفحه.
 5. حق­ پرست، س.؛ آقایی­ مقدم، ع.؛ حاجی­ مرادلو، ع.؛ پهلونی، ه.؛ امینی، ک.؛ طاهری، ع. و محمدخانی، ح.، 1386. بررسی فراوانی انگل ­های کرمی  دستگاه گوارش  مولدین قره برون در سواحل جنوب شرقی دریای خزر. مجله علمی شیلات ایران. سال 16، شماره 3، صفحات 55 تا 64.
 6. ستاری. م.، 1381. بررسی شیوع آلودگی ­های انگلی داخلی ماهیان خاویاری صید شده از سواحل جنوب­ غربی دریای خزر. پایان­ نامه دکترای تخصصی بهداشت و بیماری­ های آبزیان. دانشکده دامپزشکی دانشگاه تهران. تهران، 280 صفحه.
 7. غروقی. ا.، 1373. شناسایی انگل ­های کرمی لوله گوارش و خونی ماهی قره ­برون در سواحل جنوبی دریای مازندران با موسسه تحقیقات و آموزش شیلات ایران.
 8. مازندرانی،م.و طاهری­ میرقائد، ع.، 1392.بررسی انگل ­های کرمی دستگاه گوارش مولدین تاس ­ماهی ایرانی (Acipenserpersicus) در سواحل جنوب­ شرقی دریای خزر. نشریه پژوهش ­های ماهی ­شناسی کاربردی. دانشگاه گنبدکاووس. دوره 2، شماره 1، صفحات 23 تا 32.
 9. مخیر. ب.، 1359، فهرست انگل­ های ماهیان خاویاری (تاس ­ماهیان Acipenseridae) ایران. پایان­ نامه دانشکده دامپزشکی. شماره 1، صفحات 1 تا 11.
 10. موبدی. ا.، 1372، جزوه روش ­های مختلف نمونه‌ برداری، فیکس کردن و رنگ‌ آمیزی انگل­ های ماهیان گردآوری شده به ­وسیله کارشناسان اداره کل بهداشت و درمان و تغذیه آبزیان از برنامه تدریس انگل‌ شناسی ماهیان. انتشارات معاونت و تکثیر شیلات و پرورش ایران.
 11. Masoumzadeh, M.; Masoumian, M.; Sattari, M.; Shenavar Masouleh, A.; Jalilpour, J. and Bazari Moghaddam, S., 2005. Study on helminth parasites of Acipenser persicus broodfish caught in the southwest of the caspian sea (2002-2004) , international sturgeon Research institue. Extented Abstracts of 5 th international symposium sturgeon, Ramsar. pp: 130-132.
 12. Schmidt, G.D. and Roberts, L.S., 1989. Fundation of parasitology. Fourtti edition. Times Mirror/Mosby college publishing. 750 p.