مطالعه ریخت شناسی استخوان های اصلی اندام حرکتی سینه ای، در کاراکال (Caracal caracal) و خدنگ (Herpestes edwardsii)

نوع مقاله : ریخت شناسی

نویسندگان

1 گروه آناتومی، دانشکده دامپزشکی، دانشگاه سمنان، سمنان، ایران

2 مرکز تحقیقات محیط زیست استان سمنان، ایران

3 گروه علوم پایه، دانشکده دامپزشکی، دانشگاه تهران، تهران، ایران

4 گروه علوم پایه، دانشکده دامپزشکی، دانشگاه شیراز، شیراز، ایران

چکیده

کاراکال و خدنگ هر دو گونه هایی از گوشت­ خواران هستند که در نواحی مختلفی از ایران زندگی می­ کنند. شکل ­شناسی استخوان ­های اندام حرکتی سینه ای نقش مهمی در وضعیت ایستایی و حرکتی بدن دارند و در گوشت­ خواران شکارچی به­ دلیل عاملیت در گرفتن طعمه اهمیت مضاعفی می­ یابند. هدف از مطالعه حاضر، بررسی مورفولوژیکی استخوان­ های کتف، بازو، زند پیشین و زند پسین در این دو گونه می­ باشد. ثبت این یافته ­ها به تمایز گونه­ ای، طب حیونات وحشی و رصد فرآیندهای درمانی و حفظ جمعیت گونه ­های فوق کمک شایانی می­ کند. جهت انجام مطالعه حاضر لاشه یک قلاده کاراکال و یک قلاده خدنگ بالغ به سالن تشریح منتقل گردید. پس از انجام مراحل آماده­ سازی و بررسی­ های مورفولوژیکی استخوان ­ها انجام و تصاویر لازم تهیه گردید. وجود زوائد قلابی و فوق ­قلابی در استخوان کتف هر دو حیوان دیده شد. هم ­چنین در استخوان بازوی خدنگ وجود دو سوراخ در انتهای پائینی قابل توجه بود. از این مطالعه، می ­توان این ­گونه استنتاج کرد که بیش ­ترین تفاوت ­ها در استخوان کتف دیده می­ شود. این استخوان در خدنگ به سگ و در کاراکال بیش ­تر به گربه اهلی شباهت داشت. در استخوان بازو مهم ­ترین تفاوت­ ها در میان گوشت­ خواران، در ناحیه پائینی استخوان است. هم چنین بیش ­ترین شباهت­ های مورفولوژیک، در استخوان ­های زند پیشین و زند پسین دیده شد.

کلیدواژه‌ها


 1. ابراهیمی، م.؛ حسینی ­زوارئی، ف.؛ رجب­ زاده، م.؛ غفاری، ه.؛  قلیچ ­پور، م.؛ مبارکی، ا. و نظامی ­بلوچی، ب.، 1390. فرهنگنامه  حیات وحش ایران. چاپ سوم. نشر طلائی تهران. صفحات 48 تا 86.
 2. عبدلی، ا.؛ احمدزاده، ف.؛ مصطفوی، ح.؛ دلشب، ح.؛  حسن­ زاده­ کیابی، ب.؛  رسولی، پ. و  موسوی، ب.، ۱۳۸۸. اطلس حیات وحش استان بوشهر. انتشارات معارف. صفحات 58 تا 101. 
 3. Boyd, J.S.; Paterson, C. and May, A.H., 2001. Color Atlas of Clinical Anatomy of Dog and Cat. 2nd Ed. Publ. Mosby Wolfe, Glasgow, UK. pp: 62-87. 
 4. Dyce, K.M.; Sack, W.O. and Wensing, C.J.G., 2018. Textbook of Veterinary Anatomy.5thEd. Philadelphia, Pa; London: Saunders. pp: 479-490.  
 5. Evans, H.E. and De Lahunta, A., 2016. Guide to the Dissection of the Dog.7th Ed. Elsevier Health Sciences. pp: 213-250. 
 6. Getty, R., 1977. Sisson and Grossman’s the Anatomy of the Domestic Animals-II. 5th ed. Publ., the Macmillan Co. of India Ltd. pp: 1427-1503. 
 7. Janis, C.M. and Figueirido, B., 2014. Forelimb Anatomy and the Discrimination of the Predatory Behavior of Carnivorous Mammals: The Thylacine as a Case Study. Journal of Morph. Vol. 1, pp: 1-18. 
 8. Konig, H.E. and Leibich, H.G., 2009. Veterinary Anatomy of Domestic Mammals text book and color atlas, 3rd ed. Schluterschc. pp: 189-195.
 9. Nzalak, J.O.; Eki, M.M.; Sulaiman, M.H.; Umosen, A.D.; Salami, S.O.; Maidawa, S.M. and Ibe, C.S., 2010. Gross Anatomical Studies of the Bones of the Thoracic Limbs of the Lion (Panthera leo). J. Vet. Anat. Vol. 2, pp: 65-71.
 10. Sreeranjini, A.R.; Raj, I.V.; Ashok, N. and Harshan, K.R., 2008.Gross Anatomical Studies of the Scapula in Leopard (Panthera pardus) J. Vet. Anim.Sci. Vol. 39, pp: 47-48. 
 11. Tomar, M.P.S.; Taluja, J.S.; Vaish, R. and Shrivastav, A.B., 2014. Gross anatomical study on humerus of tiger (Panthera tigris). IJAR. Vol. 2, No. 3, pp: 1034-1040.
 12. Tomar, M.P.S.; Taluja, J.S.; Vaish, R.; Shrivastav, A.B.; Shahi, A. and Sumbria, D., 2017. Gross anatomy of scapula in Tiger (Panthera tigris) Indian J. Anim. Res. Vol. 4, pp: 1-4.