بررسی جهش در اینترون 2 ژن لپتین در گاوهای بومی و آمیخته گیلان به روش PCR-RFLP

نویسندگان

1 گروه علوم دامی، دانشکده علوم کشاورزی، دانشگاه گیلان، صندوق پستی: 1841

2 گروه علوم دامی، دانشکده علوم کشاورزی، دانشگاه گیلان، صندوق پستی:1841

چکیده

ژن لپتین به ‌عنوان یک ژن کاندیدا و تنظیم‌ کننده مهم در فرآیندهای مرتبط با صفات اقتصادی شناخته شده است. در این تحقیق، به منظور شناسایی چندشکلی ژن لپتین از 200 راس گاو نژاد بومی و آمیخته استان گیلان خون‌گیری شد. استخراج DNA به‌ روش نمکی و تکثیر یک قطعه‌ 522 جفت بازی این ژن توسط واکنش زنجیره ‌ای پلیمراز با استفاده از آغازگرهای اختصاصی صورت گرفت و سپس با آنزیم محدودگر BsaAI هضم و نمونه‌ ها تعیین ژنوتیپ شدند. برای جایگاه مورد مطالعه دو الگوی باندیA و B به ‌ترتیب با فراوانی 0/455 و 0/545 در گاو بومی و 0/365 و 0/635 در گاو آمیخته شناسایی شد. فراوانی‌ ژنوتیپ ‌های مشاهده شده AA، AB و BB به‌ ترتیب 0/19، 0/53 و 0/28 در گاوهای بومی و 0/14، 0/45 و 0/41 در گاوهای آمیخته به ‌دست آمد. براساس نتایج آزمون مربع‌ کای، جمعیت‌ های مورد بررسی در تعادل هاردی- واینبرگ قرار داشتند. شاخص‌های نئی و شانون، هتروزیگوتی مشاهده شده و مورد انتظار به ‌ترتیب 0/496 و 0/689، 0/53 و 0/498 در گاو بومی و 0/464 و 0/656، 0/45 و 0/466 محاسبه گردید. نتایج این مطالعه نشان داد که این ناحیه از ژنوم در گاوهای مورد مطالعه چندشکل بوده و تکنیک PCR-RFLP توانای شناسایی چندشکلی‌ ها را دارد. 

کلیدواژه‌ها


 1. نظری، م .؛ رستم زاده ج.؛ رشیدی، ا.؛ عزیزی، ع. و کریمی کردستانی، ز.، 1331. ارزیابی چندشکلی ژن لپیتین و ارتباط آن با صفات شیر در گاوهای نژاد هلشتاین. پنجمین کنگره علوم دامی ایران، دانشگاه صنعتی اصفهان، 9-1 شهریور ماه، صفحات 898 تا 894.
 2. Ahani Azari, M.; Hasani, S.; Heidari, Mand Yousefi, S., 2012. Genetic polymorphism of Leptin gene using PCR-RFLP method in three different populations. Slovak Journal of Animal Science. Vol. 45, No. 2, pp: 39-42.
 3. Almeida,S.E.;Almeida,E.A.;Moraes,J.C.F. and Weimer, T., 2003. Molecular Marker in the LEP Gene and Reproductive Performance of Beef Cattle. Journal of Animal Breeding Genetic. Vol. 120, No. 2, pp: 106–110.
 4. Buchanan, F.C.; Fitzsimmons, C.J.; Van Kessel, A.G.; Thue, T.D.; Winkelman-Sim, C. and Schmutz, S.M., 2002. Association of a missense mutation in the bovine leptin gene with carcass fat content and leptin mRNA levels. Genetics Selection Evolution. Vol. 34, pp: 105-116.
 5. Buchanan, F.C.; Van Kessel,   A.G.; Waldner, C.; Christensen, D.A.; Laarveld, B. and Schmutz, S.M., 2003. Hot topic: An association between a leptin single nucleotide polymorphism and milk and protein yield. Journal of Dairy Science. Vol. 86, No. 10, pp: 3164-6613.
 6. Choudhary, V.; Kumar, P.; Bhattacharya, T.K.;Bhushan,B.andSharma,A.,2005. DNA polymorphism of leptin gene in Bos indicus and Bos taurus cattle. Genetics and Molecular Biology. Vol. 28, No. 4, pp: 740-742.
 7. Gelderman, H., 1997. Investigations on inheritance oof quantitative characters in animals by gene markers. Methods theor. Applied genetic. Vol. 46, pp: 319-.033
 8. Hamann, A. and Mattaei, S., 1996. Regulation of energy balance by leptin. Experimental and Clinical Endocrinology and Diabetes. Vol. 104, pp: 293-300.
 9. Houseknecht, K.L.; Baile, C.A.; Matteri, R.L. and Spurlock, M.E., 1998. The biology of leptin: A review. Journal of Animal Science. Vol. 76, pp: 1405–1420.
 10. Israel, C. and Weller, J.I., 2002. Estimation of quantitative trait loci effects in dairy cattle populations. Journal of Dairy Science. Vol. 85, pp: 1285–1297.
 11. Javanmard, A.; Asadzadeh, N.; Banabazi, M.H. and Tavakolian, J., 2005. The allele and genotype frequencies of bovine pituitary specific transcription factor and leptin genes in Iranian cattle and buffalo populations using PCR-RFLP. Iranian Journal of Biotechnology. Vol. 3, No. 2, pp: 104-108.
 12. Javanrouh, A.; Banabazi, M.H.; Esmaeilkhanian, S.; Amirinia, C.; Seyedabadi, H.R. and Emrani, H., 2006. Optimization on salting out method for DNA extraction from animal and poultry blood cells. The 57th Annual Meeting of the European Association for Animal Production. Antalya, Turkey.
 13. Kononoff, P.J.; Deobald, H.M.; Stewart, E.L.; Laycock, A.D. and Marquess, F.L., 2005. The effect of a leptin single nucleotide polymorphism on quality grade, yield grade and carcass weight of beef cattle. Journal of Animal Science. Vol. 83, pp: 927-932.
 14. Liefers, S.C.; Te Pas, M.F.; Veerkamp, R.F. and Van der Lende, T., 2002. Associations between leptin gene polymorphisms and production, live weight, energy balance, feed intake, and fertility in Holstein heifers. Journal of Dairy Science. Vol. 85, No. 6, pp: 1633-1638.
 15. Liefers, S.C.; Veerkamp, R.F.; Te pas, M.F.; Chilliard, Y. and Van der lende, T., .5002 Genetics and physiology of Leptin in periparturient dairy cows. Domestic Animal Endocrinology. Vol. 29, pp: 227-238.
 16. Lien, S.; Sundvold, H.; Klungland, H. and Vage, D.I., 1997. Two novel polymorphisms in the bovine obesity gene (OBS). Animal Genetic. Vol. 28, pp: 54
 17. Ott, J., 2001. Program HWE Version 1.80. Utility programs for analysis of genetic linkage. Rockefeller University. New York, NY, USA.
 18. Pfister-Geneskow, M.; Hayes, H.; Eggen, A. and Bishop, M.D., 1996. Chromosal location of bovine obesity gene. Mammalian Genome. Vol. 7, 398 p.
 19. Schenkel, F.S.; Miller, S.P.; Ye, X.; Moore, S.S.; Nkrumah, J.D.; Li, C.; Yu, J.; Mandell, I.B.; Wilton, J.W. and Williams, J.L., 2005. Association of single nucleotide polymorphisms in the leptin gene with carcass and meat quality traits of beef cattle. Journal of Animal Science. Vol. 83, pp: 2009-2020.
 20. Yeh, F.; Yang, R.; Boyle, T.; Ye, Z. and Mao, J.X., 2000. Pop Gene, the user-friendly computer freeware for the analysis of genetic variation among and within populations using co-dominant and dominant markers. Molecular Biology and Biotechnology Center. University of Alberta.