تاثیر جایگزینی روغن ماهی با روغن سویا بر روی پارامترهای رشد، بقاء و متابولیسم اسیدهای چرب در بچه ماهیان تاسماهی ایرانی (Acipenser persicus)

نوع مقاله : فیزیولوژی (جانوری)

نویسندگان

1 موسسه تحقیقات آرتمیا و آبزیان ، دانشگاه ارومیه ، صندوق پستی: 57153-165 ، ارومیه ، ایران

2 گروه شیلات، پژوهشکده مطالعات دریاچه ارومیه، دانشگاه ارومیه، صندوق پستی: 165

3 گروه علوم دامی ، دانشکده کشاورزی، دانشگاه ارومیه ، صندوق پستی: 57153-165 ، ارومیه ، ایران

چکیده

در این تحقیق تاثیرات استفاده از روغن سویا بر روی پارامترهای رشد، بقاء و متابولیسم اسیدهای چرب در جیره غذایی بچه ماهیان تاسماهی ایرانی بررسی شد. برای این منظور تعداد 180 عدد بچه ماهی تاسماهی ایران با وزن اولیه 210 گرم در 3 تیمار غذایی (100 درصد روغن ماهی، 50 درصد روغن سویا و 100 درصد روغن سویا) به مدت 78 روز مورد بررسی قرار گرفتند. نتایج طرح نشان داد که جایگزینی روغن ماهی با روغن سویا تاثیر معنی دار بر افزایش وزن بدن، ضریب تبدیل غذایی، ضریب رشد ویژه و بقاء در بچه ماهیان تاسماهی ایران نداشته است (p<0.05). آنالیز بافت ماهیچه پس از طی دوره پرورش نشان داد که ترکیب اسیدهای چرب در بدن بچه ماهیان به طور معنی داری تحت تاثیر جیره های مورد استفاده بوده است و تجمع اسیدهای چرب لینولئیک (c18:2n6) و لینولنیک (c18:3n3) در بافت بچه ماهیان به ترتیب در تیمار سوم و اول دارای بالاترین مقدار بود. هم چنین نتایج طرح نشان داد که استفاده از 50 درصد روغن سویا مسیر غیراشباع سازی (desaturation) و بلندزنجیره سازی (elongation) اسیدهای چرب سریpufa c18 را در بچه ماهیان تحریک می کند و بالاترین مقادیر epa، dha و اسید آراشیدونیک در این تیمار مشاهده شد. تاثیرات بازدارنده میزان بالای اسید لینولئیک در تیمار100 درصد روغن سویا بر روی سنتز dha در بافت ماهیان از نتایج دیگر طرح بود.

کلیدواژه‌ها