اثرات سم آترازین بر برخی شاخص های خونی و بیوشیمیایی تاسماهی شیپ (Acipenser nudiventris) پرورشی

نوع مقاله : فیزیولوژی (جانوری)

نویسندگان

1 گروه زیست شناسی دریا، دانشکده علوم و فنون دریایی، دانشگاه دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شمال، صندوق پستی: 181- 19735

2 موسسه تحقیقات تاسماهیان دریای خزر، رشت، ایران

چکیده

در این پژوهش، اثرات سم آترازین بر برخی شاخص های خونی و بیوشیمیایی 135 قطعه بچه تاسماهی شیپ (acipenser nudiventris) طی 96 ساعت مورد بررسی قرار گرفت. میزانlc50 96h آترازین 01/32 میلی گرم در لیتر تعیین گردید. سطوح آلبومین در برخی غلظت ها دارای اختلاف معنی دار بود (p<0.05). سطوح کلسترول در همه غلظت ها و میزان تری گلیسیرید در برخی تیمارها اختلاف معنی داری (p<0.05) داشت. هماتوکریت به طور معنی داری (0/05>p) با افزایش غلظت آترازین و با گذشت زمان افزایش یافت. تعداد گلبول های قرمز در غلظت های مختلف و با گذشت زمان و تعداد گلبول های سفید در مدت 24 و 48 ساعت به طور معنی داری (0/05>p) کاهش یافت. میزان هموگلوبین و میانگین تغییرات حجم متوسط سلولی با افزایش غلظت سم در برخی زمان ها و تیمارهای متفاوت، اختلاف معنی دار (p<0.05) نشان داد. میانگین تغییرات غلظت هموگلوبین ذره ای در تیمارها و در زمان های مختلف نوسانات معنی داری (p<0.05) نشان داد. تعداد لنفوسیت ها، مونوسیت ها و نوتروفیل با افزایش غلظت آترازین و با گذشت در برخی تیمارها نسبت به شاهد به طور معنی داری (0/05>p) افزایش یافت. تعداد مونوسیت با افزایش غلظت آترازین و با گذشت زمان به طور معنی داری (0/05>p) افزایش یافت. براساس جدول سطوح سمیت آفت کش ها، سم آترازین برای گونه شیپ جزء مواد «سمی» طبقه بندی شده و می توان از تغییرات پارامترهای فوق به عنوان ابزار مهمی برای ارزیابی شرایط آسیب شناسی این ماهیان استفاده کرد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Impacts of Atrazine on some blood and biochemical indices in farmed Acipenser nudiventris

نویسندگان [English]

  • Marzieh Naji 1
  • Soorena Abdali 1
  • Mohammad Ali Yazdani 2
  • Ayoub Yousefi 2
1 Faculty of of Marine Science and Technology, Islamic Azad University North Tehran Branch, Tehran, Iran
2 Dadman international sturgeon research institute, P.O.Box: 3464-41635, Rasht, Iran
چکیده [English]

In  this  study,  the  effects  of  the  Atrazine  were  studied  on  some  blood  biochemistry parameters  in  135Acipenser  nudiventris  during  a  96  hours  period.  These  examinations  were made by 4 treatments and each treatment repeated these exams three times with a blank. The amount  of  LC50-96h  of  Atrazine  was  estimated  32.01  mg  per  liter.  Albumin  showed significant  difference  at  some  concentrations  (P<0.05).  The  Cholesterol  level  in  all concentrations  showed  significant  decrease  in  comparison  with  the  blank  in  time.  The Triglyceride  had  its  minimum  amount  in  the  concentration  of  37  mg  per  liter,  which  had  a significant  difference  with  respect  to  the  blank  and  some  other  treatments  (P<0.05). Hematocrit  percent  increased  meaningfully  with  the  increase  of  the  Atrazine  concentration, and  the  red  blood  cells  (RBC)  decreased  meaningfully  in  different  treatments.  Hemoglobin showed  meaningful  tolerance  in  different  times  and  concentrations.  Changes  in  the  average cellular  volume  had  a  meaningful  difference  with  the  increase  of  the  Atrazine  dose  and  in different treatments and times. The average changes in the hemoglobin corpuscular showed a meaningful difference in different treatments and different times. The average of corpuscular hemoglobin in 24 hours had a meaningful increase in the most of the treatment in comparison with  the  blank.  Neutrophils  have  increased  meaningfully  with  the  increase  of  concentration and  with  passing  time.  Lymphocytes  have  increased  meaningfully  with  the  increase  of  the Atrazine  concentration  in  comparison  to  the  blank.  The  monocytes  have  increased meaningfully  in  time  and  with  the  increase  of  the  Atrazine  concentration.    According  to  the table of the toxicity levels, Atrazine is considered as ‘toxic’ for Acipenser nudiventris and we can  use  the  changes  in  the  desired  parameters  as  tools  in  analyzing  the  status  in  the pathobiology of fishes. 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Atrazine
  • Acipenser nudiventris
  • Blood and biochemical parameters
  • LC50- 96h