بررسی ارتباط بین شاخص های بیوشیمیایی سرم خون با برخی از خصوصیات بیولوژیکی گناد در تاسماهی سیبری (Acipenser ruthenus) و ماهی استرلیاد (Acipenser baeri)

نوع مقاله : فیزیولوژی (جانوری)

نویسندگان

1 گروه شیلات، دانشکده شیلات و محیط زیست، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان، گرگان، ایران

2 موسسه تحقیقات بین المللی تاسماهیان خاویاری، رشت، ایران

چکیده

شاخص های خونی در فیزیولوژی ماهی بسیار تاثیرگذار می باشد، لذا با شناخت صحیح از وضعیت خونی ماهیان خاویاری می توان راندمان حفظ، بازسازی، تکثیر و پرورش این ماهیان ارزشمند را افزایش داد. تحقیق حاضر جهت بررسی ارتباط بین فاکتورهای بیوشیمیایی سرم خون (کلسیم، منیزیوم، پروتئین کل، کلسترول و گلوکز) با وزن ماهیان ماده و برخی از خصوصیات بیولوژیکی گناد (درصد لقاح، میزان تخم سیال، شاخص گنادوسوماتیک، شاخص قطبیت و قطر تخمک) در 9 ماهی ماده از جمعیت مهاجر استرلیاد (Acipenser ruthenus) و 3 ماهی ماده از جمعیت مهاجر تاسماهی سیبری (Acipenser baeri) در بهار 1391 صورت گرفت. در ماهی استرلیاد ارتباط منفی معنی داری بین کلسیم خون با قطر تخمک و درصد لقاح مشاهده گردید (0/05>p). هم چنین ارتباط منفی معنی داری بین کلسیم خون با میزان تخم سیال و شاخص گنادوسوماتیک وجود داشت (0/01>p). ارتباط منفی معنی داری نیز بین پروتئین کل با قطر تخمک و میزان تخم سیال وجود داشت (0/05>p). ارتباط بین کلسترول خون با قطر تخمک، میزان تخم سیال، درصد لقاح و شاخص گنادوسوماتیک مثبت بود اما این ارتباط معنی دار نبود. در ماهی خاویاری سیبری ارتباط منفی معنی داری بین گلوکز خون و وزن بدن وجود داشت (0/05>p) هم چنین ارتباط مثبت معنی داری بین پروتئین کل و شاخص گنادوسوماتیک مشاهده گردید (0/05>p). کلسیم خون با وزن بدن، شاخص قطبیت، میزان تخم سیال و درصد لقاح دارای ارتباط مثبت بود که این ارتباط معنی دار نبود. ارتباط بین پروتئین کل و کلسترول خون با وزن بدن، میزان تخم سیال و درصد لقاح منفی بود که این ارتباطات معنی دار نبود.

کلیدواژه‌ها