تاثیر پروبیوتیک پریمالاک بر شاخص های رشد، بازماندگی و ترکیب لاشه بچه ماهیان قره برون (Acipencer persicus)

نوع مقاله : فیزیولوژی (جانوری)

نویسندگان

گروه شیلات، دانشکده شیلات و محیط زیست، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان، گرگان، ایران

چکیده

پروبیوتیک پریمالاک متشکل از 4 سویه ی باکتری (لاکتوباسیلوس اسیدوفیلسوس، لاکتوباسیلوس کازئی، انتروکوکوس فاسیوم و بیفیدیوباکتریوم بیفیدیوم) می باشد. تاثیر این پروبیوتیک در مقادیر 0 (تیمار اول)، 0/05 درصد (تیمار دوم)، 0/1 درصد (تیمار سوم) و 0/15 درصد (تیمار چهارم) جیره در مقایسه با غذای شاهد (فاقد پروبیوتیک) با سه تکرار روی 120 عدد بچه تاسماهی ایرانی با میانگین وزنی اولیه 0/813±14/676 گرم و با تراکم 10 عدد به مدت 15 هفته مورد بررسی قرار گرفت. تعیین میزان طول و وزن ماهیان هر 15روز یک بار انجام گرفت. در بررسی شاخص های رشد ماهیان، تحت تاثیر استفاده از مقادیر مختلف پروبیوتیک پریمالاک، بچه ماهیان تغذیه شده با جیره غذایی حاوی0/15 درصد جیره، بهترین رشد را نسبت به گروه شاهد نشان دادند (0/05< p). نتایج نشان داد که باکتری های پروبیوتیکی در دستگاه گوارش بچه تاسماهی ایرانی جایگزین شده و روی پارامترهای رشد (وزن نهایی، نرخ رشد ویژه، نسبت کارایی پروتئین و درصد افزایش وزن بدن) تاثیر معنی داری گذاشتند (0/05< p). هم چنین اختلاف ضریب چاقی و درصد بازماندگی در تیمارهای آزمایشی مختلف که با سطوح مختلف پروبیوتیک تغذیه شده بودند معنی دار نبود(0/05< p). مقایسه ترکیب شیمیایی لاشه ماهیان مورد آزمایش تفاوت معنی داری بر ترکیبات بدن ماهیان مورد آزمایش نشان نداد (0/05< p). نتایج حاصل از این تحقیق نشان داد که پروبیوتیک پریمالاک توانایی تاثیرگذاری بالایی بر شاخص های رشدی بچه تاسماهی ایرانی داشته و در بین سطوح مختلف به کار برده شده بهترین دوز موثر بر شاخص های رشدی، سطح 0/15 درصد پریمالاک در جیره غذایی میباشد.

کلیدواژه‌ها