جداسازی، کشت و شناسایی سلول های بنیادی عصبی مغز تاسماهی ایرانی (Acipenser persicus)

نوع مقاله : زیست شناسی (جانوری)

نویسندگان

1 گروه شیلات، دانشکده شیلات و محیط زیست، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان، گرگان، ایران

2 دانشگاه علوم پزشکی گرگان، گرگان، ایران

چکیده

در بررسی حاضر، تلاش شد تا از بخش های مختلف مغز تاسماهی ایرانی (Acipenser persicus، chondrostei) به عنوان یک ماهی غضروفی استخوانی کشت سلول بنیادی عصبی تهیه گردد. بدین منظور، بخش های تلن سفالن، مزن سفالن و متن سفالن مغز تاسماهی ایرانی جداسازی، در محیط dmem/f12 غنی شده با سرم گاوی جنینی (20% fbs) کشت داده شده و در دمای 0c25 با co2%5 نگهداری شدند. محیط کشت هر سه روز یک بار تعویض و با محیط تازه جایگزین گردید. سلول های حاصله پس از گذشت 3 2 هفته متلاقی و پاساژ داده شدند. سلول های کشت متن سفالن (مخچه) مغز تاسماهی ایرانی (cps) پس از طی بیش از 7 ماه و 9 پاساژ هم چنان زنده بوده و ذخایر آن در آزمایشگاه موجود است. کشت های سلولی به دست آمده، با استفاده از ازت مایع منجمد شدند. میزان بازمانی سلول ها پس از انجماد زدایی %70 بود. در بررسی ایمنوسیتوشیمیایی، سلول های موجود در کشت (کشت cps)، واکنش مثبت به آنتی بادی ضد نستین به عنوان یک مارکر سلول های بنیادی عصبی نشان دادند. با توجه به پایداری کشت های به دست آمده به ویژه کشت cps می توان آن را به عنوان یک کشت طولانی مدت پایدار در نظر گرفت.

کلیدواژه‌ها