تاثیر سطوح مختلف ویتامین های c و e بر شاخص های رشد ماهی قزل آلای رنگین کمان

نوع مقاله : زیست شناسی (جانوری)

نویسندگان

1 گروه شیلات، دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی، واحد علوم و تحقیقات تهران، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

2 موسسه تحقیقات علوم شیلاتی کشور، سازمان تحقیقات،آموزش و ترویج کشاورزی، تهران، ایران

3 گروه بهداشت و بیماری‌های آبزیان، دانشکده دامپزشکی، دانشگاه تهران، تهران، ایران

4 گروه شیلات، واحد اهواز، دانشگاه آزاد اسلامی، اهواز، ایران

چکیده

این مطالعه به منظور اثر سطوح مختلف ویتامین های e و c جیره بر شاخص های رشد و بقای ماهی قزل آلای رنگین کمان پرورشی (Oncorhynchus mykiss) در استخرهای پرورشی واقع در مرزن آباد (کلاردشت – استان مازندران) از آذر ماه 1390 تا بهمن ماه 1390 انجام شد. 7 تیمار با جیره های غذایی متفاوت در نظر گرفته شدند. در هر تکرار 300 عدد بچه ماهی با میانگین وزنی 17 گرم به مدت 60 روز قرار گرفتند. نتایج نشان داد که بالاترین متوسط وزن کسب شده (± انحراف استاندارد) در تیمار 50 میلی گرم در کیلوگرم ویتامین c و 50 میلی-گرم در کیلوگرم ویتامین e و کم ترین آن در تیمار شاهد ملاحظه گردید، که این اختلاف از نظر آماری معنی دار بود (p<0.05). حداکثر ضریب تبدیل غذایی (fcr) در تیمار شاهد و حداقل آن در تیمار 50 میلی گرم در کیلوگرم ویتامین e و c مشاهده گردید، که دارای اختلاف معنی دار با تیمار شاهد بود (p<0.05)، ولی با سایر تیمارها تفاوت معنی دار آماری نداشت. هم چنین بیش ترین شاخص وضعیت و کم ترین درصد افزایش وزن روزانه، سرعت رشد ویژه، نسبت بازده پروتئین، درصد کارایی تبدیل غذا در تیمار شاهد مشاهده گردید، که با سایر تیمارها تفاوت معنی دار آماری داشت (p<0.05). بر اساس نتایج فوق می توان اظهار نمود که ویتامین های e و c می توانند نقش مهمی را در افزایش عملکرد رشد و کارایی تغذیه ماهی قزل آلای رنگین کمان پرورشی ایفا نمایند.

کلیدواژه‌ها