بررسی ترکیبات لاشه و اسیدهای چرب عضلات کپور علفخوار (Ctenopharyngodon idella) تغذیه شده با غذاهای مختلف گیاهی (عدسک آبی، آزولا و یونجه) و پلت (حاوی 25 و 35 درصد پروتئین)

نوع مقاله : تغذیه

نویسندگان

گروه شیلات، دانشکده شیلات و محیط زیست، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان، گرگان، ایران

چکیده

هدف از تحقیق حاضر تعیین ترکیبات لاشه و اسیدهای چرب بافت عضلانی ماهی کپور علفخوار (Ctenopharyngodon idella) با میانگین وزن 0/51±15/41 گرم، تغذیه شده با غذاهای مختلف گیاهی (عدسک، آزولا و یونجه) و پلت (با میزان پروتئین 25 و 35 درصد) به مدت 90 روز در مرکز تحقیقات آبزی پروی شهید فضلی برآبادی، دانشکده شیلات و محیط زیست دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان بود. آنالیز تقریبی نمونه ها نشان داد که به جز چربی لاشه هیچ تفاوت معنی داری در بین سایر شاخص های لاشه (پروتئین، رطوبت و خاکستر) وجود نداشت (0/05<p). در="" ﺗﻤــﺎم="" ﺗﯿﻤﺎرﻫــﺎی="" ﻣــﻮرد="" ﻣﻄﺎﻟﻌــﻪ="" اﺳــﯿﺪ="" ﭘﺎﻟﻤﺘﯿــﮏ="" و="" اوﻟﺌﯿــﮏ="" ﺑــﻪ="" ﺗﺮﺗﯿــﺐ="" ﺑــﯿﺶﺗــﺮﯾﻦ="" اﺳــﯿﺪﻫﺎی="" ﭼــﺮب="" اﺷــﺒﺎع="" ﺗــﮏ="" ﻏﯿﺮاﺷــﺒﺎع="" ﺑﻮدﻧــﺪ.="" ﻣﻘﺎﯾﺴــﻪ="" ﺗﺮﮐﯿــﺐ="" ﺣــﺎﮐﯽ="" از="" ﺗﻔــﺎوت="" ﻣﻌﻨــﯽدار="" ﺑــﯿﻦ="" ﺗﯿﻤﺎرﻫـا="" به="" جز="" c22:0,="" c18:="" 1="" (n-7),="" c16:0و="" Σsfa="" بود.="" بیشترین="" ﻣﺠﻤــﻮع="" ﻏﯿﺮاشباع="" اﻣﮕــﺎ-3="" اﻣﮕــﺎ-6="" ﺑــﻪﺗﺮﺗﯿــﺐ="" ﺗﯿﻤــﺎر="" ﺗﻐﺬﯾــﻪ="" ﺷــﺪه="" ﯾﻮﻧﺠــﻪ="" (23.61±1.7)="" ﻏــﺬای="" ﭘﻠــﺖ="" ﺣــﺎوی="" 35="" درﺻــﺪ="" ﭘــﺮوﺗﺌﯿﻦ="" (13.22±0.3)="" ﮐـﻢ="" ﺗـﺮﯾﻦ="" آن="" ﺗﺮﺗﯿـﺐ="" ﺗﯿﻤـﺎر="" ﺷـﺪه="" ﺣـﺎوی="" 25="" درﺻـﺪ="" (6.85±1.7)="" تیمار="" شده="" آزولا="" (10.78±0.7)="" ﻣﺸﺎﻫﺪه="" ﮔﺸﺖ="" ﺑﺎ="" ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ="" اﺧﺘﻼف="" ﻣﻌﻨﯽداری="" داﺷﺘﻨﺪ="" (0="" 05="">P).

کلیدواژه‌ها