تاثیرپذیری عملکرد و کیفیت تولید مرغان تخم گذار از نقطه نظر برخی از عوامل مدیریتی (مطالعه موردی: استان های تهران و البرز)

نوع مقاله : سایر

نویسندگان

گروه علوم دامی، دانشکده کشاورزی، واحد ورامین- پیشوا، دانشگاه آزاد اسلامی ورامین، ایران

چکیده

به منظور بررسی تاثیر برخی از پارامترهای مدیریتی بر عملکرد تولیدی مرغداری های تخم گذار استان های تهران و البرز پرسشنامه ای به منظور اخذ اطلاعات تحصیلی مدیر، موقعیت جغرافیایی و بیماری ها، وضعیت نور و تغذیه در اختیار مدیران 150 گله (سالن) تخم گذار تجارتی از 15 مزرعه تولیدی قرار گرفت و در کنار آن اطلاعات مربوط به نور سالن، نوع جیره وعملکرد تولید با مراجعه به سالن ها به صورت مشاهده ای و مصاحبه با مدیر و مراجعه به رکوردهای ثبت شده مزرعه گردآوری شد. به منظور بررسی پارامترهای کیفیت تخم مرغ تولیدی، از هر گله تعداد 10 عدد تخم مرغ به صورت تصادفی انتخاب و در شرایط استاندارد نگهداری شدند، در پایان همه نمونه ها در آزمایشگاه مورد بررسی قرار گرفتند و پارامترهای کیفی پوسته و محتویات تخم مرغ محاسبه شدند.نتایج نشان داد که مرتبط بودن رشته ی مدیر با حرفه دامپروری باعث کاهش پارامترهای رنگ زرده، وزن زرده و مصرف خوراک و افزایش تلفات شده است (0/05>p). آموزش دادن مدیر مزرعه باعث کاهش رنگ زرده، ضخامت پوسته، وزن زرده، واحد هاو، شاخص شکل تخم مرغ، مصرف خوراک و افزایش تلفات شده است (0/05>p). درصد زرده و ضریب تبدیل خوراک به تخم مرغ در گله های کرج نسبت به ورامین زیادتر و رنگ زرده و درصد تولید تخم مرغ کم تر بود (0/05>p). استفاده از جیره پلت نسبت به جیره آردی باعث افزایش رنگ زرده، ضخامت پوسته، شاخص شکل تخم-مرغ، مصرف خوراک، ضریب تبدیل خوراک به تخم مرغ و کاهش تلفات شد (0/05>p). خرید خوراک آماده از بیرون نسبت به هنگامی که خوراک در مزرعه تهیه می شد باعث کاهش واحد ها، مصرف خوراک، درصد تولید تخم مرغ و تولید تخم مرغ روزانه شد (0/05>p). سابقه ی درگیری گله با بیماری نسبت به عدم سابقه ی درگیری باعث افزایش ضخامت پوسته، شاخص شکل تخم مرغ، مصرف خوراک، ضریب تبدیل خوراک به تخم مرغ و کاهش وزن تخم مرغ، تولید تخم مرغ روزانه و کاهش تلفات شد.استفاده از لامپ کم مصرف نسبت به لامپ رشته ای باعث افزایش وزن تخم مرغ، رنگ زرده، وزن محتویات تخم مرغ، وزن زرده، مصرف خوراک و تلفات و باعث کاهش درصد تولید تخم مرغ و تولید تخم مرغ روزانه شد (0/05>p). استفاده از نور سفید در سالن وزن تخم مرغ، وزن محتویات و تولید تخم مرغ روزانه را نسبت به سایر رنگ ها کاهش داد اما رنگ زرده را افزایش داد. استفاده از نور زرد در سالن باعث کاهش واحدها و نسبت به سایر رنگ-ها شد. درمجموع داشتن سابقه بیماری باعث حساسیت و مراقبت بیش تر از گله ها شده است. بهتر است در آموزش ها و تحصیلات علاوه بر توجه به مسائل اقتصادی و بیماری شناسی بر تولید محصول با کیفیت نیز سرمایه گذاری شود چرا داشتن تحصیلات مرتبط با رشته کاری و دیدن آموزش های کاری توسط مدیر مزرعه عمدتا باعث بهبود کیفیت تخم مرغ ها نشده است

کلیدواژه‌ها