انعطاف پذیری ریختی وابسته به زیستگاه در جمعیت های ماهی سه خاره (Gasterosteus aculeatus) حوزه دریای خزر

نوع مقاله : ریخت شناسی

نویسندگان

گروه شیلات، پردیس کشاورزی و منابع طبیعی کرج، دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه تهران، کرج، ایران

چکیده

هدف از این مطالعه بررسی انعطاف پذیری ریختی وابسته به زیستگاه جمعیت های مختلف ماهی سه خاره (Gasterosteus aculeatus) در حوضه ی دریای خزر با استفاده از روش ریخت سنجی هندسی بر پایه لندمارک می-باشد. از این رو تعداد 101 نمونه ماهی سه خاره از جمعیت های رودخانه بابلرود در بخش مرکزی حوضه ی خزر و تالاب گمیشان در بخش شرقی حوضه ی خزر نمونه برداری گردید. از سمت چپ سطح جانبی نمونه ها با استفاده از دوربین دیجیتال عکس برداری گردید. بر روی تصاویر دو بعدی حاصل تعداد 23 نقطه لندمارک تعیین و با استفاده از نرم افزار tpsdig2 بر روی آن ها قرار داده شد. داده های حاصل پس از آنالیز پروکراست، توسط آنالیزهای dfa و manova با استفاده از نرم افزارهای past و morphoj مورد تحلیل قرار گرفتند. نتایج نشان داد که از نظر شکل بدن دو جمعیت تفاوت معنی داری با هم دارند (p<0.001) و این تفاوت ها مربوط به ارتفاع بدن، ارتفاع سر، ساقه دمی و پوزه می باشند که بیانگر تمایز ریختی وابسته به زیستگاه القا شده به واسطه پارامترهای محیطی در آن ها می باشد.

کلیدواژه‌ها