فرآیند تصفیه در بیورآکتور حاوی لجن گرانوله تحت تاثیر زمان هوادهی و شدت جریان

نوع مقاله : سایر

نویسندگان

1 گروه محیط زیست، دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه جیرفت، جیرفت، ایران

2 گروه محیط زیست، دانشکده منابع طبیعی و علوم دریایی، دانشگاه تربیت مدرس ، نور ، ایران

3 گروه مهندسی شیمی ، دانشکده مهندسی ، دانشگاه مازندران ، بابل ، ایران

4 گروه شیمی کاربردی ، دانشکده شیمی ، دانشگاه رازی ، کرمانشاه ، ایران

چکیده

در این مطالعه، درصد حذف موثر کربن و فسفر در رآکتور حاوی لجن گرانوله هوازی بی هوازی بررسی شده است. متغییرهای مورد نظر در انجام آزمایشات مدت زمان هوادهی و شدت جریان مواد مغذی ورودی به سیستم بودند. نتایج نشان دادند که مدت زمان 7 دقیقه در دوره 15 دقیقه ای و شدت جریان 0/0007 مترمکعب بر ساعت در زمان ماند هیدرولیکی 6 ساعت، نسبت مواد غذایی به میکروارگانیسم 0/054 کیلوگرم cod بر (کیلوگرم mlvss در ساعت) و شدت بارگذاری مواد آلی 0/15 کیلوگرم بر (مترمکعب در ساعت) برای حذف مواد مغذی از فاضلاب در بیورآکتور هوازی بی هوازی بسیار مطلوب بودند. در این شرایط شاخص حجمی لجن 53/12 میلی-لیتر بر گرم، حذف کربن 86% و کاهش موثر فسفر 97/5% مشاهده گردید. نتایج در مطالعه حاضر براساس میزان مطلوبیت و دست یابی به بیش ترین میزان تصفیه و حذف مواد مغذی به دست آمده است بنابراین شرایطی با بیش ترین درصد حذف کربن و فسفر انتخاب و گزارش شده اند. براساس نتایج به دست آمده از آزمایشات برای دست یابی به بهترین شرایط حذف مواد مغذی، بیورآکتور حاوی لجن گرانوله هوازی بی هوازی برای کاهش مقدار کربن و فسفر در فاضلاب ها با تنظیم مطلوب زمان هوادهی مناسب می باشد.

کلیدواژه‌ها